Trechu tlodi

Sut fydd yr amcan llesiant yn cael ei ariannu?

Mae'n anodd amcangyfrif y goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer darparu mentrau i fynd i'r afael â thlodi gan fod y gwaith hwn yn cael ei wneud ar draws sbectrwm eang o wasanaethau. Ein busnes craidd yw rhywfaint o'r gwaith hwn, er enghraifft cymorth digartrefedd (£1m), ac mae elfennau eraill a dargedir yn cael eu cyllido drwy grantiau megis Grant Plant a Chymunedau, ynghyd â Grant Amddifadedd Disgyblion (£5.2m yn 2020- 21). Yn ogystal, o ganlyniad i natur amrywiol tlodi a'r dylanwadau lawer sy'n gallu arwain at dlodi, mae nifer o wasanaethau'r Cyngor yn cyfrannu at drechu tlodi yn anuniongyrchol. I'r gwasanaethau hyn, nid 'nod eithaf' yw trechu tlodi, ond yn hytrach sgil-effaith y gwaith maent yn ei wneud i gefnogi unigolion a chymunedau.

Mae'r prosiect rhanbarthol parhaus Gweithffyrdd+, sy'n cynyddu cyflogadwyedd pobl economaidd anweithgar a phobl sy'n ddi-waith yn y tymor hir, yn cael ei ariannu'n rhannol drwy grant Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) gwerth £3m gydag arian cyfatebol o £0.6m gan CSC. Hefyd mae prosiect rhanbarthol Pobl Ddi-waith yn y Tymor Byr Gweithffyrdd+, sy'n cefnogi pobl ddi-waith yn y tymor byr i gael gwaith, yn cael ei ariannu'n rhannol drwy grant Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) gwerth £723k gydag arian cyfatebol o £240k gan CSC. Mae'r prosiect Cymunedau am Waith, a ariennir drwy grant Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) gwerth £1m, yn cefnogi'r rhai 16-24 oed sy'n NEET, yn ogystal â chynyddu cyflogadwyedd pobl economaidd anweithgar a phobl ddi-waith yn y tymor hir sydd â rhwystrau cymhleth i gyflogaeth.