Swyddi a thwf

Beth sydd angen i ni ei wneud?

  • Mae angen i ni greu economi hynod wybodus a chreadigol trwy fwyhau lleoedd hyfforddiant a chyflogaeth i bobl leol, a hynny drwy greu swyddi a darparu prentisiaethau o safon, cyfleoedd hyfforddiant a phrofiad gwaith, er mwyn sicrhau bod y gweithlu bob amser yn gymwys ac yn meddu ar y sgiliau priodol er mwyn wynebu'r dyfodol.
  • Mae angen i ni ddatblygu statws Sir Gaerfyrddin yn Ninas-ranbarth Bae Abertawe (Abertawe, Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Chastell-nedd Port Talbot) a sicrhau ei bod yn sir hyderus, uchelgeisiol â chysylltiadau.
  • Mae angen i ni ddal ati i fuddsoddi yn ein seilwaith gwledig lleol, gan gynnwys trafnidiaeth er mwyn denu busnesau, twristiaeth/hamdden i'r sir er mwyn hyrwyddo gweithgarwch a thwf economaidd trwy greu gwell cysylltiadau a diwydiant twristiaeth cryf (gweler Amcan Llesiant 11 Gwella Seilwaith a Chysylltedd y Priffyrdd a Thrafnidiaeth)
  • Mae angen inni barhau i fuddsoddi yn ein 3 prif dref sydd i'w hadfywio'n strategol, yn y 10 tref farchnad wledig, ac mewn safleoedd cyflogaeth strategol, ynghyd â pharhau i gefnogi twf busnesau.
  • Mae angen inni gefnogi Ffyniant i Bawb: Y Strategaeth Genedlaethol: Cynllun Gweithredu Economaidd gan Lywodraeth Cymru.
  • Monitro effaith Brexit ar economi Sir Gaerfyrddin, fel y gallwn liniaru unrhyw broblemau a manteisio ar bob cyfle a allai godi
  • Mae angen inni ymdrin â'r materion sy'n wynebu cymunedau gwledig fel y nodwyd yn yr adroddiad Symud Sir Gaerfyrddin Wledig Ymlaen
  • Byddwn yn cefnogi'r busnesau bob dydd hynny sydd o'n cwmpas ym mhob man ac sy'n sylfaen i'n heconomi.
  • Byddwn yn ceisio cefnogi a gwella ein busnesau fel rhan o'n cynllun adfer COVID-19, drwy gryfhau cadwyni caffael a chyflenwi lleol, cefnogi busnesau i arallgyfeirio, uwchsgilio a datblygu safleoedd addas i'r diben er mwyn i fusnesau dyfu a ffynnu.

Pa un o'r 7 nod llesiant y mae'r amcan hwn yn eu cyflawni?

Mae'n rhaid i ni weithio tuag at gyflawni'r 7 nod llesiant cenedlaethol sydd yn y Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Mae'r amcan hwn yn cyflawni'r nodau canlynol: