Swyddi a thwf

Pa gamau rydyn ni'n eu cymryd i wella?

 1. Yn rhanbarthol, trwy gydlynu a chyflawni Bargen Ddinesig Bae Abertawe, ac, yn benodol, prosiect Pentre Awel yn Sir Gaerfyrddin
 2. Yn lleol, trwy gyflawni 6 Chynllun Ardal y Strategaeth Drawsnewidiol gan dargedu ardaloedd trefol, arfordirol a gwledig Sir Gaerfyrddin
 3. Datblygu economi wledig Sir Gaerfyrddin yn unol â Gweledigaeth Wledig Cymru a Chynllun Gweithredu Gwledig y Cyngor. Bydd ffocws penodol ar y Fenter 10 Tref
 4. Cryfhau'r economi seiliol a chydnerthu cymunedol Bydd pwyslais penodol ar ddatblygu egwyddor gaffael flaengar a helpu busnesau i fod yn fwy cynhyrchiol ac i allu talu cyflogau uwch
 5. Drwy ddatblygu dysgu, sgiliau, cyflogadwyedd ac annog ysbryd o entrepreneuriaeth ledled y sir i gefnogi busnesau newydd yn y sir (Y Bartneriaeth Dysgu a Sgiliau Ranbarthol)
 6. Drwy sicrhau cynlluniau clir ar gyfer cefnogi busnesau er mwyn cefnogi unrhyw oblygiadau yn sgil Brexit
 7. Drwy gefnogi twf economaidd lleol a digidol
 8. Parhau â threfn bresennol y Cyngor o recriwtio graddedigion a phrentisiaid

Bydd ein ffocws ar gyfer 2021-22 ar:

 • Busnesau bach a chanolig a'r economi seiliol
 • Adfywio gwledig
 • Pentre Awel

Bydd llwyddiant yr amcan hwn yn cael ei fesur gan:

 • Ffigurau cyflogaeth
 • Swyddi a grëwyd gyda Chymorth Adfywio
 • Cyfartaledd Cyflog wythnosol gros
 • Nifer â chymwysterau hyd at NVQ Lefel 4 neu uwch
 • Pobl yn fodlon neu'n lled fodlon ar eu swyddi