Swyddi a thwf

Sut fydd yr amcan llesiant yn cael ei ariannu?

Mae gwariant Sir Gaerfyrddin y pen ar ddatblygu economaidd yn uwch na chyfartaledd Cymru. Bydd ein cynllun adfywio 15 mlynedd yn creu dros 5,000 o swyddi a buddsoddir dros £250 miliwn yn y pum mlynedd nesaf, gan gynnwys cyfraniadau gan bartneriaid sector preifat. Adfywio cymunedau i ysgogi'r economi a chreu swyddi o werth mawr yw prif flaenoriaeth y Cyngor a bydd hyn yn rhan ganolog o gynlluniau adfer economaidd y sir.

Fel rhan o Fargen Ddinesig Bae Abertawe, rydym yn arwain ar ddau brosiect o bwys yn Sir Gaerfyrddin:

Yr Egin

Mae cam cyntaf y ganolfan ddigidol a chreadigol hon ar gampws Caerfyrddin Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi'i gwblhau, ac mae cam dau yn cael ei ddylunio ar hyn o bryd. Gyda chyfanswm cost o £25m (gan gynnwys grant £5m y Fargen Ddinesig; £18.5m o fuddsoddiad gan y sector cyhoeddus drwy'r Brifysgol, asiantaethau cyhoeddus a grantiau'r Llywodraeth; a buddsoddiad o £1.5m gan denantiaid y sector preifat), bydd hyn yn cyfrannu at greu dros 200+ o swyddi dros y 15 mlynedd nesaf.

Pentre Awel

Bydd y prosiect hwn yn cynnwys cyfleusterau iechyd, addysg, ymchwil a busnes newydd ynghyd â chanolfan hamdden a phwll nofio newydd o'r radd flaenaf. Ar safle 83 erw yn Ne Llanelli, Pentre Awel fydd y datblygiad cyntaf o'i fath a'i faint yng Nghymru. Cyfanswm cost y prosiect fydd £200m (gan gynnwys grant o £40m y Fargen Ddinesig, buddsoddiad o £51m gan y sector cyhoeddus drwy'r Awdurdod a buddsoddiad o £109m gan sefydliadau'r sector preifat), a bydd Pentre Awel yn creu dros 1800 o swyddi dros y 15 mlynedd nesaf.

Yn ogystal, ni yw'r awdurdod arweiniol ar gyfer prosiectau Seilwaith Digidol a Sgiliau a Thalentau ar draws y rhanbarth. Ynghyd â'r tri Awdurdod Lleol cyfansoddol arall yn Ninas-ranbarth Bae Abertawe, bydd y prosiectau hyn yn ceisio ysgogi'r economi a chreu swyddi drwy uwchraddio seilwaith digidol trefol a gwella cysylltedd gwledig, yn ogystal ag uwchsgilio a chynyddu cyfleoedd addysgol i'r rhai yn y rhanbarth.