Pobl hŷn

Beth sydd angen i ni ei wneud?

  • Mae cyflwyno canolfannau brechu yn ffordd o ddiweddu'r pandemig COVID-19.
  • Mae angen i ni barhau i integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol ar lefel iechyd poblogaeth i fynd i'r afael â'r anghenion cymhleth sy'n gysylltiedig ag aml-gyflyrau a bregusrwydd yn sgil oedran.
  • Mae angen i ni weithio gydag unigolion a chymunedau ynghyd â'r sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol i ddatblygu a hyrwyddo Cymunedau o blaid pobl hŷn yn Sir Gaerfyrddin ar draws meysydd cyfranogiad dinesig, cyfathrebu a gwybodaeth, cyfranogiad cymdeithasol, mannau awyr agored ac adeiladau, cludiant, parch a chynhwysiant cymdeithasol, tai a chymorth cymunedol a gwasanaethau iechyd. 
  • Mae angen ymagwedd gydgysylltiedig arnom ar draws holl adrannau'r Cyngor i gefnogi byw'n annibynnol a helpu pobl hŷn i fyw yn eu cymunedau. Sicrhau bod ystyriaeth ofalus yn cael ei rhoi i effaith yr holl newidiadau i wasanaethau ar bobl hŷn.
  • Mae angen i ni gynnwys pobl hŷn sydd yn aml yn 'arbenigwyr trwy brofiad' ac sy'n gwybod pa wasanaethau sydd eu hangen arnynt i gadw eu hannibyniaeth ac i fod yn rhan o'u cymunedau.
  • Mae angen i ni weithio gyda'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i gyrraedd targedau Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru i'w cynnwys yng Nghynllun Llesiant y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.
  • Mae angen i ni ystyried ymchwil a wnaed gan Swyddfa'r Comisiynydd Pobl Hŷn 'Gadael neb ar ôl: Camau gweithredu ar gyfer adferiad o blaid pobl hŷn’ ac ymateb i strategaeth Llywodraeth Cymru 'Strategaeth ar gyfer Cymdeithas sy’n Heneiddio: Cymru o blaid pobl hŷn' wrth i'r pandemig gilio.
  • Mae angen i ni ganolbwyntio ar ymagweddau seiliedig ar ganlyniadau i grynhoi'r newidiadau a'r gwelliannau a welir ym mywyd unigolyn - mae angen i ni greu gwasanaethau gan roi pwyslais ar y canlyniadau y mae ar bobl hŷn eu heisiau.

Pa un o'r 7 nod llesiant y mae'r amcan hwn yn eu cyflawni?

Mae'n rhaid i ni weithio tuag at gyflawni'r 7 nod llesiant cenedlaethol sydd yn y Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Mae'r amcan hwn yn cyflawni'r nodau canlynol: