Pobl hŷn

Sut fydd yr amcan llesiant yn cael ei ariannu?

O ran gwariant cyfalaf byddwn yn gwario £11.2 miliwn ar grantiau cyfleusterau i bobl anabl dros y 5 mlynedd nesaf. Byddwn hefyd yn cyflawni Prosiect Llesiant newydd Pentre Awel yn Llanelli fel rhan o'n buddsoddiad yn y Fargen Ddinesig.

Byddwn yn gwario bron £68m o'n cyllideb refeniw yn 2021/22 ar Wasanaethau i Bobl Hŷn. Bydd hyn yn cynnwys:

  • £4m ar Gomisiynu, £9m ar Gartrefi Preswyl yr Awdurdod Lleol, £27m ar Gartrefi Preswyl y Sector Preifat, a £799k ar ar ofal ychwanegol
  • Ar Wasanaethau Gofal Cartref £8.4m Darpariaeth yr ALl a £9.1m ar ddarpariaeth Breifat.
  • £1.9m ar wasanaethau tele-ofal a Gwybodaeth, Cymorth a Chyngor, £2.1m ar alluogi ac £1.8m ar Wasanaethau Dydd a Chymorth Cymunedol

Mae'n anodd amcangyfrif lefel y buddsoddiad yn yr amcan hwn gan ei fod yn berthnasol i amrywiol wasanaethau. Y peth pwysig o ran yr amcan hwn yw sicrhau ein bod, ym mhopeth yr ydym yn ei wneud, yn meddwl am gefnogi Heneiddio'n Dda yn Sir Gaerfyrddin.

Yn syml, mae pobl hŷn yn gyfranwyr net i'r economi yn hytrach na buddiolwyr, drwy eu cyfraniadau at y sectorau marchnad cyflogaeth, gwirfoddoli, mentora, a gofalu. Mae'r gwaith y mae gwasanaethau'r Cyngor yn ei wneud i helpu pobl i fyw'n annibynnol yn lleihau'r angen am ymyriadau iechyd a gofal cymdeithasol drudfawr.