Adolygiad o’r Polisi Trwyddedu

  • Y cyfnod ymgynghori: 09/03/2020 - 29/05/2020 ~ 23:59
  • Cynulleidfa: Trigolion lleol, busnesau, deiliaid trwydded a’u cynrychiolwyr. Yn wir, mae’r Cyngor yn awyddus i dderbyn sylwadau pawb sydd a wnelont â’r mater.
  • Ardal: Unrhyw ward/ardal.
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Cymunedau, Tai, Diogelu'r Cyhoedd a Gwasanaethau Gofal a Gwasanaethau Cymorth

Pam yr ydym yn ymgynghori

Mae’n ofynnol i’r awdurdod gynnal adolygiad llawn o’i Bolisi Trwyddedu o leiaf bob 5 mlynedd ac, fel rhan o’r adolygiad, mae’n rhaid i’r awdurdod gynnal ymgynghoriad. Cynhaliwyd yr adolygiad llawn diwethaf o’r Polisi Trwyddedu yn 2015.

Mae’r ymgynghoriad yn rhoi cyfle i chi gyfrannu at adolygu polisi trwyddedu Sir Gaerfyrddin. Edrychwn ymlaen at gael eich sylwadau a’ch syniadau er mwyn sicrhau y gallwn gynnal system drwyddedu effeithiol ar gyfer Sir Gaerfyrddin.

Sut i gymryd rhan

Gall yr holiadur gael ei gwblhau drwy’r arolwg ar-lein.

Arolwg Ar-lein

Caiff yr arolwg ei ddosbarthu i ddeiliaid trwydded, cynrychiolwyr trigolion lleol a busnesau. Bydd yr arolwg ar gael ar borth ymgynghori Lleol-i, a bydd yn cael ei hyrwyddo mewn cyfarfodydd a fforymau amrywiol a gynhelir â chynrychiolwyr yr awdurdodau statudol.

Camau nesaf

Bydd yr adborth o'r ymgynghoriad yn cael ei ddefnyddio i adolygu’r Polisi Trwyddedu presennol a disgwylir iddo gael ei gyflwyno i'r Cyngor ar y 9fed o Ragfyr 2020 i'w gymeradwyo.

Cyngor a Democratiaeth