Adroddiad Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd - Cynllun Adneuo

  • Y cyfnod ymgynghori: 29/01/2020 - 27/03/2020 ~ 16:30
  • Cynulleidfa: Pob preswylydd a busnesau / mudiadau
  • Ardal: Sir Gâr
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Amgylchedd, Y Gwasanaethau Cynllunio

Pam yr ydym yn ymgynghori

O dan y Rheoliadau Cynefinoedd, mae'n ofynnol i'r Cyngor asesu a fydd y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) diwygiedig yn debygol o gael effaith sylweddol ar gyfanrwydd unrhyw Safle Ewropeaidd boed yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, ar ben ei hun, neu drwy gyfuniad o gynlluniau a phrosiectau eraill.

Gelwir y broses orfodol hon yn Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd. Mae Safleoedd Ewropeaidd yn Ardaloedd Cadwraeth Arbennig, yn Safleoedd Morol Ewropeaidd ac yn Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig. O dan bolisïau Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru, mae  Safleoedd Ewropeaidd a safleoedd Ramsar arfaethedig yn cael yr un lefel o ddiogelwch â Safleoedd Ewropeaidd dynodedig ac felly mae angen iddynt gael eu hystyried yn yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd.

Rhaid cynnal Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd y Cynllun Datblygu Lleol ochr yn ochr, ond ar wahân i'r Asesiad Cynaliadwyedd/Asesiad Amgylcheddol Strategol, a bydd canfyddiadau bob proses yn llywio bob asesiad. Dylid cynnal yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd drwy gydol y broses o baratoi'r CDLl.

Sut i gymryd rhan

Arolwg ar-lein

Sylwer os gwelwch yn dda y bydd yr holl sylwadau a gyflwynir ar gael i'r cyhoedd eu gweld, ac na ellir eu trin yn gyfrinachol.

Mae ein hysbysiad preifatrwydd yn esbonio mor glir â phosibl beth rydym yn ei wneud â'ch data personol.

Camau nesaf

Bydd unrhyw sylwadau a dderbynnir yn cael eu hadrodd i'r Cyngor Sir fel y gall pob un o Gynghorwyr yr Awdurdod eu hystyried.

Cyngor a Democratiaeth