Ardal Cadwraeth Arbennig Caeau’r Mynydd Mawr, Canllawiau Cynllunio Atodol Drafft (CCA)

  • Y cyfnod ymgynghori: 29/01/2020 - 27/03/2020 ~ 16:30
  • Cynulleidfa: Pob preswylydd a busnesau / mudiadau
  • Ardal: Sir Gaerfyrddin
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Amgylchedd, Y Gwasanaethau Cynllunio

Pam yr ydym yn ymgynghori

Mae’r Cyngor yn paratoi Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig Sir Gaerfyrddin 2018-2033 (CDLl). Mae'r CCA yma yn ymhelaethu ar bolisïau a darpariaethau Drafft Adneuol Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig Sir Gaerfyrddin (CDLl Diwygiedig) ac yn eu hegluro, yn fwyaf nodedig polisi NE4: ‘Datblygu yn Ardal CCA Caeau Mynydd Mawr’.

Sut i gymryd rhan

arolwg ar-lein

Sylwer os gwelwch yn dda y bydd yr holl sylwadau a gyflwynir ar gael i'r cyhoedd eu gweld, ac na ellir eu trin yn gyfrinachol.
Mae ein hysbysiad preifatrwydd yn esbonio mor glir â phosibl beth rydym yn ei wneud â'ch data personol.

Camau nesaf

Bydd unrhyw sylwadau a dderbynnir yn cael eu hadrodd i'r Cyngor Sir fel y gall pob un o Gynghorwyr yr Awdurdod eu hystyried. Bydd unrhyw newidiadau i'r CCA drafft yn destun i benderfyniad yn cyfarfod o'r Cyngor Sir llawn.

Cyngor a Democratiaeth