Arolwg Cyhoeddus Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys

  • Y cyfnod ymgynghori: 14/11/2018 - 28/02/2019 ~ 23:59
  • Cynulleidfa: Pob preswylydd, busnes a chorff trydydd sector.
  • Ardal: Ardal gyfan Heddlu Dyfed-Powys
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Y Prif Weithredwr, Gweinyddiaeth a’r Gyfraith

Pam yr ydym yn ymgynghori

Rydym yn cynnal yr arolwg hwn i gael gwybod am lefel ymwybyddiaeth y cyhoedd ynghylch gwahanol rolau'r Panel Heddlu a Throseddu, y Comisiynydd Heddlu a Throseddu a'r Prif Gwnstabl, ac er mwyn nodi'r materion yr hoffai'r cyhoedd i ni ganolbwyntio arnynt y flwyddyn nesaf fel rhan o'n dyletswyddau.

arolwg ar-lein

Camau nesaf

Cyhoeddir canlyniadau'r arolwg ar y cyd ag Adroddiad Blynyddol nesaf y Panel yn ystod haf 2019 a bydd yn helpu i lywio blaenoriaethau'r panel ar gyfer 2019/2020 a nodwyd yn yr adroddiad hwnnw.

Cyngor a Democratiaeth