Asesiad o Lesiant Lleol

  • Y cyfnod ymgynghori: 09/08/2021 - 09/10/2021 ~ 00:00
  • Cynulleidfa: Anogir pob preswylydd i gymryd rhan
  • Ardal: Ceredigion, Sir Gâr a Sir Benfro
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Y Prif Weithredwr, TG a Pholisi Corfforaethol

Pam yr ydym yn ymgynghori

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gaerfyrddin yn cynnal Asesiad o Lesiant Lleol. Rydym am ddarganfod mwy am les pobl a chymunedau lleol, nawr ac ar gyfer y dyfodol. Gall llawer o bethau ddylanwadu ar les ein unigolion a'n cymunedau, megis ffactorau economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol.

Sut i gymryd rhan

  • Cymerwch rhan yn ein arolwg rhanbarthol
  • Cysylltwch â ni i fynegi eich diddordeb mewn gweithgareddau eraill

holiadur ar-lein

Camau nesaf

Bydd y wybodaeth a roddwch inni yn cael ei defnyddio, ynghyd â thystiolaeth arall, i gynhyrchu ein hasesiad o les lleol Sir Gaerfyrddin. Yna bydd yr Asesiad hwn yn cael ei ddefnyddio i lunio ein Cynllun Llesiant Lleol nesaf Sir Gaerfyrddin ar gyfer 2023-28. Bydd y Cynllun yn nodi ein Hamcanion Llesiant ac yn gweithio fel Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gaerfyrddin i wella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Sir Gaerfyrddin.

Cyngor a Democratiaeth