Bywyd Gwyllt yn eich Ward

  • Y cyfnod ymgynghori: 04/11/2020 - 08/01/2021 ~ 23:59
  • Cynulleidfa: Anogir pob preswylydd a busnes i gymryd rhan.
  • Ardal: Unrhyw Ward / Ardal
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Amgylchedd, Y Gwasanaethau Cynllunio

Pam yr ydym yn ymgynghori

Mae gan Bartneriaeth Natur Sir Gaerfyrddin gyllid ar gyfer prosiect i greu proffil ‘Bywyd Gwyllt yn eich Ward’ ar gyfer wardiau'r sir. Mae arnom angen help unigolion o gymunedau lleol ym mhob ward sy'n adnabod eu hardal leol orau.

Byddem wrth ein boddau pe gallech ddweud wrthym am y canlynol: 

  • y bywyd gwyllt a welwch yn lleol - pa fathau o adar, mamaliaid, ffyngau, planhigion, pryfed neu ymlusgiaid a welwch yn eich ward - o rywogaethau a welwch trwy gydol y flwyddyn, i ymwelwyr yr haf, y cyffredin yn ogystal â'r prin. 
  • eich hoff lwybrau cerdded neu feicio lle rydych yn byw,
  • y lleoedd gorau i weld byd natur yn eich ward - coedwigoedd, dolydd, afonydd, corsydd, mignenni, arfordiroedd, parciau, gwrychoedd, neu eich gardd eich hun o bosibl.

Hoffem hefyd pe baech yn anfon lluniau atom o'r bywyd gwyllt a'r cynefinoedd yn eich ardal leol y gallem eu defnyddio yn y proffil (bydd yr holl luniau'n cael eu cydnabod).

I gael gwybod beth yw ffin eich ward ewch i dudalen 'Yn fy ardal' a dewis Rhanbarthau etholiadol o'r gwymplen.

Sut i gymryd rhan

Anfonwch eich lluniau a'ch sylwadau atom at: Bioamrywiaeth@sirgar.gov.uk​

Camau nesaf

Bydd y proffiliau yn cael eu creu er mwyn i ysgolion lleol, cynghorau cymuned a grwpiau eraill eu defnyddio a'u rhannu, a gobeithio y byddant yn annog pawb i edrych yn agosach ar yr hyn sydd o'n cwmpas.

Cyngor a Democratiaeth