Cais cynllunio ar gyfer datblygiad preswyl yn Cwm y Nant (Tir i’r gogledd o Gors-Fach), Llanelli

  • Y cyfnod ymgynghori: 26/07/2019 - 23/08/2019 ~ 23:59
  • Cynulleidfa: Ymgyngoreion Arbenigol Statudol, Aelodau Lleol y Cyngor Sir, y Cyngor Cymuned, trigolion lleol a/neu bob busnes/sefydliad trydydd sector.
  • Ardal: Wardiau Bynea a Llwynhendy
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Y Prif Weithredwr, Adfywio a Pholisi

Pam yr ydym yn ymgynghori

Mae'r Awdurdod Lleol yn ymgynghori ynghylch cais cynllunio ar gyfer datblygiad preswyl yn Cwm y Nant (Land North of Gors-Fach), LlanelliCyn cyflwyno'n ffurfiol i'r Awdurdod Cynllunio Lleol ac yn unol â'r gofynion a nodir yn Rhan 1A o Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012, mae rhaid i'r cynnig fod yn destun ymgynghoriad cyn gwneud cais.

Sut i gymryd rhan

Bydd copïau caled o’r dogfennau ar gael i'w gweld yn Llyfrgelloedd Llanelli a Llwynhendy a byddant hefyd ar gael ar Wefan Asbri Planning. Bydd yr ymgyngoreion yn gallu cyflwyno eu sylwadau trwy gwblhau'r arolwg a fydd ar gael yn y llyfrgelloedd fel copi caled, neu drwy'r arolwg allwch lwytho i lawr o Wefan Cynllunio Asbri.

Camau nesaf

Bydd "Adroddiad Ymgynghori Cyn Cyflwyno Cais" yn cael ei baratoi yn unol â Rhan 1 Adran 2F o Orchymyn 2016 a bydd yn dangos sut y mae'r ymgeisydd wedi cydymffurfio ag Adran 61Z o Ddeddf 1990 ac wedi ymateb i'r ymgynghoriad a dderbyniwyd gan unrhyw berson yr ymgynghorwyd ag ef/hi o dan Adran 61Z ( 3) neu (4) o Ddeddf 1990. Bydd hyn yn cyd-fynd ag unrhyw gyflwyniad cynllunio ffurfiol i'r Awdurdod Cynllunio Lleol.

Cyngor a Democratiaeth