Cynllun Cydraddoldeb Strategol

  • Y cyfnod ymgynghori: 21/04/2023 ~ 10:28 - 30/06/2023 ~ 16:00
  • Cynulleidfa: Anogir pob preswylydd, sefydliadau trydydd sector a grwpiau cymunedol i gymryd rhan.
  • Ardal: Sir Gâr / Dyfed Powys
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Y Prif Weithredwr, TG a Pholisi Corfforaethol

Pam yr ydym yn ymgynghori

Mae'r ymgynghoriad hwn yn ceisio barn ar yr Amcanion Cydraddoldeb Strategol y dylid eu cynnwys yng Nghynllun Cydraddoldeb Strategol Cyngor Sir Gâr.

Rydym yn cydweithio gyda phartneriaid ar draws Ceredigion, Sir Benfro a Phowys er mwyn trafod gyda'n cymunedau a'n rhanddeiliaid. 

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn gosod dyletswydd ar y Sector Cyhoeddus o'r enw dyletswydd cydraddoldeb cyffredinol neu ddyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus. Yn gryno, mae'n gosod dyletswydd ar gyrff cyhoeddus i:

  • Ddileu gwahaniaethu, aflonyddu, erledigaeth ac unrhyw ymddygiad arall a waherddir o dan y Ddeddf;
  • Hyrwyddo cyfle cyfartal rhwng pobl sy'n rhannu nodwedd warchodedig berthnasol a phersonau nad ydynt yn ei rhannu;
  • Meithrin perthynas dda rhwng pobl sy'n rhannu nodwedd warchodedig berthnasol a phersonau nad ydynt yn ei rhannu.

Sut i gymryd rhan

Arolwg ar-lein

holiadur / arolwg; cyflwyniadau ysgrifenedig neu e-gyflwyniadau; grwpiau ffocws a thrafodaeth gyda grwpiau cymunedol lleol / trydydd sector.

 

Camau nesaf

Byddwn yn ymgysylltu â Chyrff Cyhoeddus, y Trydydd Sector, rhanddeiliaid (gan gynnwys grwpiau nodweddion gwarchodedig) a'r cyhoedd. Bydd y wybodaeth a'r dystiolaeth yn ein helpu i ddatblygu set ddiwygiedig o Amcanion Cydraddoldeb ac yn llywio'r camau y bydd ein hadrannau'n eu cymryd i gyflawni'r amcanion a chanlyniadau gwell i bobl Sir Caerfyrddin. Bydd hefyd yn helpu i gryfhau'r sylfaen dystiolaeth ar anghydraddoldebau yn y sir.


Cyhoeddir yr Amcanion Cydraddoldeb a adolygwyd ac a adnewyddwyd erbyn 1 Ebrill 2024.

Cyngor a Democratiaeth