Cynllun Llesiant Sir Gâr 2023-2028

  • Y cyfnod ymgynghori: 02/11/2022 ~ 16:00 - 25/01/2023 ~ 16:00
  • Cynulleidfa: Pob preswylydd
  • Ardal: Sir Gâr
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Y Prif Weithredwr, TG a Pholisi Corfforaethol

Pam yr ydym yn ymgynghori

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Sir Gaerfyrddin yn paratoi Cynllun Llesiant Sir Gâr ar gyfer 2023-2028. Mae’r Cynllun wedi ei seilio ar yr Asesiad Lles lleol ac mae’r BGC yn awyddus i wybod a ydyn ni wedi adnabod y blaenoriaethau cywir er mwyn cefnogi llesiant pobl a chymunedau lleol, nawr ac ar gyfer y dyfodol. Gall llawer o bethau ddylanwadu ar les ein unigolion a'n cymunedau, megis ffactorau economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol.

Sut i gymryd rhan

arolwg ar-lein

Cymerwch rhan yn ein arolwg, cysylltwch â ni i fynegi eich diddordeb mewn gweithgareddau eraill

Camau nesaf

Bydd y wybodaeth a roddwch inni yn cael ei defnyddio, ynghyd â thystiolaeth arall, i gynhyrchu Cynllun Llesiant Sir Gâr ar gyfer 2023-28.. Bydd y Cynllun yn nodi ein Hamcanion Llesiant a’n gwaith fel Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gaerfyrddin i wella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Sir Gaerfyrddin.

Cyngor a Democratiaeth