Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg ar gyfer Sir Gaerfyrddin 2022–2032

  • Y cyfnod ymgynghori: 04/10/2021 - 29/11/2021 ~ 12:00
  • Cynulleidfa: Rydym yn ceisio barn yr holl breswylwyr a rhanddeiliaid gan gynnwys penaethiaid, athrawon, cyrff llywodraethu, rhieni, dysgwyr, darparwyr blynyddoedd cynnar, darparwyr addysg bellach a mwy. Mae gennym nifer o ymgyngoreion statudol y cysylltir â hwy'n uniongyrchol.
  • Ardal: Unrhyw ward/ardal.
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Addysg a Phlant

Pam yr ydym yn ymgynghori

Mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i bob awdurdod lleol yng Nghymru fod â Chynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg. Bydd y cynlluniau hyn yn cyfrannu at gyflawni Strategaeth Llywodraeth Cymru Cymraeg 2050, sydd â'r nod o gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Mae dod yn ddwyieithog/amlieithog hefyd yn nodwedd allweddol y Cwricwlwm newydd i Gymru ac mae'n rhaid i ni ystyried gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) i hyrwyddo a hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg a gweithio tuag at gyflawni'r amcanion llesiant. Bydd ein strategaeth ddrafft 10 mlynedd yn dangos sut y byddwn yn datblygu darpariaeth y Gymraeg yn ein hysgolion yn seiliedig ar y canlyniadau a'r targedau sydd wedi'u pennu gan Lywodraeth Cymru er mwyn i'n holl ddysgwyr ddod yn hyderus ddwyieithog.

Sut i gymryd rhan

Cwblhewch yr arolwg ar-lein, neu fel arall mae copïau papur ar gael o un o'n canolfannau gwasanaeth cwsmeriaid Hwb. Os hoffech i ni anfon copi papur atoch, anfonwch e-bost atom drwy ddefnyddio'r cyfeiriad isod. Rydym wedi llunio rhestr o gwestiynau cyffredin ar ein gwefan i roi rhagor o wybodaeth am y Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg ac i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych cyn cwblhau'r arolwg. Rydym yn argymell eich bod yn darllen hyn cyn cwblhau'r arolwg.

Arolwg ar-lein

Camau nesaf

Ar ôl i'r ymgynghoriad ddod i ben, bydd yr ymatebion yn cael eu dadansoddi a bydd adroddiad yn cael ei roi gerbron y cabinet a'r cyngor llawn i'w ystyried. Bydd y drafft terfynol yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn 31 Ionawr 2022.

Cyngor a Democratiaeth