Cynlluniau Adfer Canol Trefi Sir Gaerfyrddin

  • Y cyfnod ymgynghori: 26/10/2021 - 10/12/2021 ~ 17:00
  • Cynulleidfa: Yr holl fusnesau canol trefi, defnyddwyr canol trefi a grwpiau amrywiol
  • Ardal: Canol Tref Rhydaman, Canol Tref Caerfyrddin a Chanol Tref Llanelli
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Y Prif Weithredwr, Adfywio

Pam yr ydym yn ymgynghori

Rydym yn eich gwahodd i edrych ar y prif gynllun adfer a'r weledigaeth ar gyfer canol y dref a gwneud sylwadau arno.

Sut i gymryd rhan

Byddwch yn gallu dilyn dolen i dudalen we ein hymgynghorwyr i adolygu'r dogfennau drafft terfynol. Bydd cyfle i wneud sylwadau ar y cynnig, a bydd cyfle hefyd i fod yn bresennol mewn digwyddiad ymgynghori ar-lein.

CANOLFAN TREF Rhydaman

CANOLFAN TREF Caerfyrddin

CANOLFAN TREF LLANELLI

 

Camau nesaf

Caiff adborth a gyflwynir drwy'r ymgynghoriad ei ddadansoddi a'i ystyried ar gyfer drafft terfynol y ddogfen. Ar ôl cytuno ar y ddogfen hon, caiff ei chyflwyno yng nghyfarfod Cabinet Cyngor Sir Caerfyrddin a bydd yn amlinellu cynllun gwaith y dyfodol ar gyfer y 3 blynedd nesaf.

Cyngor a Democratiaeth