Cynnig i adleoli Ysgol Heol Goffa i safle newydd a chynyddu nifer y lleoedd o 75 i 120

  • Y cyfnod ymgynghori: 21/09/2020 - 01/11/2020 ~ 23:59
  • Cynulleidfa: Bydd ymgynghori ar y cynnig hwn yn dilyn y canllawiau a sefydlwyd gan Llywodraeth Cymru a bydd yn cynnwys partÏon â diddordeb a nodwyd, gan gynnwys llywodraethwyr ysgol, staff ysgol, rhieni, disgyblion, cynghorwyr lleol, cynghorwyr cymuned, Estyn, undebau, Aelod Cynulliad / Aelod Cynulliad Rhanbarthol, awdurdodau cyfagos a rhanddeiliaid eraill fel y nodir yn y Cod Trefniadaeth Ysgolion (2018).
  • Ardal: Llanelli / Dalgylch Sir Gaerfyrddin
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Addysg a Phlant

Pam yr ydym yn ymgynghori

Paratowyd y cynnig hwn mewn ymateb i gynnydd yn y galw am leoedd i ddysgyblion.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth mewn perthynas â'r cynnig a'r angen am gynnydd mewn capasiti yn Ysgol Heol Goffa yn y ddogfen ymgynghori atodedig.

Sut i gymryd rhan

Gwahoddir ymgyngoreion i gyflwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas â'r cynnig trwy gwblhau arolwg ar-lein.

Arolwg Ar-lein

Gallwch hefyd ysgrifennu llythyr at:

Mr Gareth Morgans, Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant, Adeilad 2, Parc Dewi Sant, Heol Ffynnon Job, Caerfyrddin, SA31 3HB.

Fel arall, efallai y bydd ymgyngoreion yn dymuno cyflwyno sylwadau drwy e-bost i aaprma@sirgar.gov.uk

Camau nesaf

Bydd Adroddiad Ymgynghori yn cael ei gyflwyno i’r Bwrdd Gweithredol i benderfynu a ddylid bwrw ymlaen i gyhoeddi hysbysiad statudol ai peidio. NEU fel arall, daw’r cynnig i ben. Cyhoeddir yr Adroddiad Ymgynghori ar wefan Cyngor Sir Gaerfyrddin o leiaf 2 wythnos cyn cyhoeddi hysbysiad statudol. Bydd yr adroddiad yn crynhoi'r materion a godwyd gan yr ymgyngoreion ac yn rhoi ymateb Cyngor Sir Caerfyrddin i'r materion hyn.

Mae’r ddogfen ymgynghori sy’n darparu’r holl wybodaeth berthnasol mewn perthynas â’r cynnig isod.

Cyngor a Democratiaeth