Cynnig i adolygu darpariaeth Addysg Gynradd yn ardaloedd Blaenau a Llandybie

  • Y cyfnod ymgynghori: 11/01/2021 - 16/07/2021 ~ 23:59
  • Cynulleidfa: Bydd ymgynghori ar y cynnig hwn yn dilyn y canllawiau a sefydlwyd gan Llywodraeth Cymru a bydd yn cynnwys partÏon â diddordeb a nodwyd, gan gynnwys llywodraethwyr ysgol, staff ysgol, rhieni, disgyblion, cynghorwyr lleol, cynghorwyr cymuned, Estyn, undebau, Aelodau o’r Senedd / Aelod Rhanbarthol o’r Senedd, awdurdodau cyfagos a rhanddeiliaid eraill fel y nodir yn y Cod Trefniadaeth Ysgolion (2018).
  • Ardal: Blaenau a Llandybie
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Addysg a Phlant, Mynediad i addysg

Pam yr ydym yn ymgynghori

Paratowyd y cynnig hwn mewn ymateb i’r galw i adolygu darpariaeth Addysg Gynradd yn ardaloedd Blaenau a Llandybie.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth mewn perthynas â'r cynnig yn y ddogfen ymgynghori atodedig.

Sut i gymryd rhan

Gwahoddir ymgyngoreion i gyflwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas â'r cynnig trwy ysgrifennu llythyr at y cyfeiriad isod neu drwy gwblhau arolwg ar-lein.

AROLWG AR-LEIN

Mr Gareth Morgans, Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant, Adeilad 2, Parc Dewi Sant, Heol Ffynnon Job, Caerfyrddin, SA31 3HB

Fel arall, efallai y bydd ymgyngoreion yn dymuno cyflwyno sylwadau drwy e-bost i aaprma@sirgar.gov.uk.

Camau nesaf

Bydd adroddiad ymgynghori yn cael ei gyhoeddi ar ein dudalen Rhaglen Foderneiddio Ysgolion o leiaf 2 wythnos cyn y gwneir penderfyniad i gyhoeddi rhybudd statudol ai peidio. Bydd yr adroddiad yn crynhoi'r materion a godwyd gan yr ymgyngoreion ac yn rhoi ymateb Cyngor Sir Caerfyrddin i'r materion hyn.

Cyngor a Democratiaeth