Cynnig i ffedereiddio Ysgol Gynradd Llangain, Ysgol Gynradd Llansteffan ac Ysgol Gynradd Bancyfelin.

  • Y cyfnod ymgynghori: 22/02/2021 - 04/04/2021 ~ 23:59
  • Cynulleidfa: Bydd ymgynghori ar y cynnig hwn yn dilyn y canllawiau a sefydlwyd gan Llywodraeth Cymru a bydd yn cynnwys partion â diddordeb a nodwyd, gan gynnwys llywodraethwyr ysgol, staff ysgol, rhieni, disgyblion, cynghorwyr lleol, cynghorwyr cymuned, undebau a rhanddeiliaid eraill fel y nodwyd ym mhroses y Ffederasiwn o ysgolion a gynhelir yng Nghymru (2014).
  • Ardal: Dalgylchoedd Llangain / Llansteffan / Bancyfelin
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Addysg a Phlant, Mynediad i addysg

Pam yr ydym yn ymgynghori

Paratowyd y cynnig hwn er mwyn ffurfioli'r bartneriaeth sydd eisoes yn llwyddiannus rhwng y tair ysgol, trwy ffederasiwn ffurfiol.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth mewn perthynas â'r cynnig yn y ddogfen ymgynghori atodedig.

Sut i gymryd rhan

Gwahoddir ymgyngoreion i gyflwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas â'r cynnig trwy ysgrifennu llythyr at y cyfeiriad isod neu drwy gwblhau arolwg ar-lein.

Arolwg ar-lein

Mr Gareth Morgans, Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant, Adeilad 2, Parc Dewi Sant, Heol Ffynnon Job, Caerfyrddin, SA31 3HB

Fel arall, efallai y bydd ymgyngoreion yn dymuno cyflwyno sylwadau drwy e-bost i
aaprma@sirgar.gov.uk.

Camau nesaf

Bydd Adroddiad Ymgynghori yn cael ei gyflwyno at aelod y Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Gwasanaethau Plant i benderfynu a ddylid bwrw ymlaen â'r cynnig i ffedereiddio ai peidio. Bydd yr adroddiad yn crynhoi'r materion a godwyd gan yr ymgyngoreion ac yn rhoi ymateb Cyngor Sir Caerfyrddin i'r materion hyn

Cyngor a Democratiaeth