Dechrau’r drafodaeth - Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig Sir Gaerfyrddin (2018- 2033)

  • Y cyfnod ymgynghori: 22/06/2018 - 10/08/2018 ~ 14:00
  • Cynulleidfa: Yr holl breswylwyr, busnesau, rhanddeiliaid, trydydd sector a phartïon eraill sydd â buddiant a sefydliadau sy'n bartneriaid.
  • Ardal: Y Sir Gyfan
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Amgylchedd, Y Gwasanaethau Cynllunio

Pam yr ydym yn ymgynghori

Yng nghyfarfod y Cyngor ar 10 Ionawr 2018, penderfynom baratoi Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig (CDLl) ar gyfer Sir Gaerfyrddin. Ar ôl mabwysiadu (cwblhau) y CDLl Diwygiedig, bydd yn cael ei ddefnyddio fel sail ar gyfer penderfynu ynghylch ceisiadau cynllunio. Disgwylir i'r broses gael ei chwblhau mewn oddeutu pedair blynedd.

Fel rhan o baratoi CDLl Diwygiedig, rydym am gael trafodaeth ynglŷn â materion allweddol, gweledigaeth ac amcanion strategol y Cynllun.

Sut i gymryd rhan

Cwblhewch yr arolwg ar lein os gwelwch yn dda.

Arolwg AR-LEIN

Camau nesaf

Bydd yr adborth yn cael ei ddefnyddio fel rhan o baratoi'r Strategaeth cyn- adneuo a ffefrir ar gyfer y CDLl Diwygiedig. Fe fydd hwn yn cael ei gyhoeddi am ymgynghoriad yn hwyr yn 2018.