Galw am safleoedd Sipsiwn a Teithwyr - Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig Sir Gaerfyrddin (2018- 2033)

  • Y cyfnod ymgynghori: 28/01/2019 - 08/04/2019 ~ 14:00
  • Cynulleidfa: Pob preswylydd, busnes a sefydliadau trydydd sector
  • Ardal: Y Sir Gyfan
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Amgylchedd, Y Gwasanaethau Cynllunio

Pam yr ydym yn ymgynghori

Mae'r cyngor sir wedi ymgymryd â chyhoeddi Asesiad o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr sy'n nodi'r angen sydd heb ei ddiwallu ar hyn o bryd ar gyfer lleiniau sipsiwn a theithwyr yn y sir. Nodir yr asesiad hefyd yr angen llety sydd heb ei ddiwallu i Siewmyn Teithio.
Fel rhan o baratoi'r sylfaen dystiolaeth ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol Sir Gaerfyrddin (CDLl), a bodloni'r angen sydd heb ei ddiwallu, mae'r Cyngor yn gwahodd tirfeddianwyr, datblygwyr ac unrhyw bartïon eraill sydd â diddordeb i awgrymu safleoedd ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr a Siewmyn Teithio i’w hystyried yn y CDLl. Dylid nodi bod yr angen sydd heb ei ddiwallu ar gyfer lleiniau Sipsiwn a Theithwyr o fewn ardal Llanelli, a dim ond safleoedd o fewn lleoliad cyffredinol Llanelli fydd yn cael eu hystyried. Ar gyfer Siewmyn Teithio, mae'r galw am safleoedd ar draws y sir.

Sut i gymryd rhan

Llenwch yr arolwg ar-lein. Gallwch gysylltu â ni am gopi papur o'r arolwg ar 01267 228818 neu anfon e-bost i forward.planning@sirgar.gov.uk. Fel arall, mae copïau caled o'r arolwg ar gael o Ganolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid y Cyngor a'r llyfrgelloedd cyhoeddus hefyd.

AROLWG AR-LEIN

Camau nesaf

Bydd yr adborth yn cael ei ddefnyddio i lywio'r dewis o safleoedd ar gyfer eu cynnwys neu fel arall yn y CDLl. Cyhoeddir yr ymatebion fel cofrestr maes o law a bydd y safleoedd llwyddiannus sy'n cael eu cynnwys yn Fersiwn Adnau'r CDLl yn cael eu cyhoeddi ar ddiwedd 2019.

Cyngor a Democratiaeth