Gorchymyn Datblygu Lleol Drafft - Canol Tref Rhydaman

  • Y cyfnod ymgynghori: 12/01/2021 - 26/02/2021 ~ 12:00
  • Cynulleidfa: Trigolion, busnesau, ymwelwyr, ymgyngoreion statudol ac unrhyw un sydd â diddordeb.
  • Ardal: Canol Dref Rhydaman
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Amgylchedd, Y Gwasanaethau Cynllunio

Pam yr ydym yn ymgynghori

Er bod y Cynllun Datblygu Lleol Mabwysiedig yn gosod cyfeiriad polisi cryf ar gyfer manwerthu yn Sir Gaerfyrddin, mae'r heriau sy'n wynebu canolfannau manwerthu, yn enwedig fel y dangoswyd drwy Covid-19, yn gofyn bod y broses gynllunio yn mabwysiadu dull hyblyg ac ymatebol o ran sicrhau bod canol ein trefi yn hyfyw ac yn fywiog.   

Yn hyn o beth mae'n hanfodol bod Rhydaman yn gallu ymateb yn gadarnhaol i'r newidiadau sy'n deillio o Covid-19. Mae potensial i adolygu a datblygu strategaeth effeithiol i hybu defnyddiau i ategu canol y trefi. Yn sgil effeithiau economaidd anochel Covid-19, bydd mabwysiadu'r Gorchymyn Datblygu Lleol yn symleiddio'r broses gynllunio ac yn annog buddsoddiad parhaus a newydd yng nghanol y dref.

Gall y Gorchymyn Datblygu Lleol geisio mynd i'r afael â nifer yr unedau manwerthu gwag yng nghanol y dref.  Mae'r cyfraniad posibl y gallai'r newid hwn o ran polisi cynllunio ei wneud i hwyluso buddsoddi a helpu i gymell datblygiad yn cael ei nodi. 

Yn ogystal â'r uchod, mae'r Gorchymyn yn cydnabod rôl newidiol canol y dref yn  gyrchfan a lleoliad byw yn ogystal â chanolfan fanwerthu. Mae'n cynnig cyflwyno trefn gynllunio ganiataol a fyddai'n caniatáu newidiadau penodol o ran defnydd sy'n golygu nad yw'r ymgeisydd yn gorfod cyflwyno cais am ganiatâd cynllunio. 

Sut i gymryd rhan

aROLWG AR-LEIN

Camau nesaf

Bydd yr holl sylwadau a gyflwynwyd, ynghyd ag ymatebion swyddogion, yn cael eu cyflwyno i'r Cyngor gyda'r bwriad o fabwysiadu'r Gorchymyn Datblygu Lleol.  

Cyngor a Democratiaeth