Gwahoddiad ar gyfer safleoedd Tywod a Graean - Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig Sir Gaerfyrddin (2018- 2033)

  • Y cyfnod ymgynghori: 12/12/2018 - 08/02/2019 ~ 17:00
  • Cynulleidfa: Pob preswylydd, busnes a sefydliadau trydydd sector
  • Ardal: Sir Gaerfyrddin
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Amgylchedd, Y Gwasanaethau Cynllunio

Pam yr ydym yn ymgynghori

Er mwyn bodloni gofynion polisi cynllunio cenedlaethol sy'n ymwneud â darpariaeth mwynau fel y nodir ym Mholisi Cynllunio Cymru, bydd angen i Gynllun Datblygu Lleol diwygiedig Sir Gaerfyrddin nodi safleoedd ac ardaloedd ar gyfer cloddio mwynau yn y Sir yn y dyfodol. Felly rydym yn gwahodd cwmnïau/unigolion a phartïon eraill â diddordeb i gynnig safleoedd ar gyfer cloddio tywod a graean er mwyn eu cynnwys yn y CDLl.

Sut i gymryd rhan

 Gallwch gysylltu â ni am gopi papur o'r arolwg ar 01267 228818 neu anfon e-bost. Fel arall, mae copïau caled o'r arolwg ar gael o Ganolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid y Cyngor a'r llyfrgelloedd cyhoeddus hefyd.

arolwg ar-lein

Camau nesaf

Bydd yr adborth yn cael ei ddefnyddio i lywio'r dewis o safleoedd ar gyfer eu cynnwys neu fel arall yn y CDLl. Cyhoeddir yr ymatebion fel cofrestr maes o law a bydd y safleoedd llwyddiannus sy'n cael eu cynnwys yn Fersiwn Adnau'r CDLl yn cael eu cyhoeddi ar ddiwedd 2019.