Gwahoddiad i Gyflwyno Safleoedd Ymgeisio - Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Diwygiedig Sir Gaerfyrddin (2018- 2033)

  • Y cyfnod ymgynghori: 05/02/2018 - 29/08/2018 ~ 14:00
  • Cynulleidfa: Yr holl breswylwyr, busnesau, rhanddeiliaid, trydydd sector a phartïon eraill sydd â buddiant a sefydliadau sy'n bartneriaid.
  • Ardal: Ar draws y Sir
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Amgylchedd, Y Gwasanaethau Cynllunio

Pam yr ydym yn ymgynghori

Fel rhan o baratoi Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig, rydym yn gwahodd tirfeddianwyr, datblygwyr, rhanddeiliad, aelodau o'r cyhoedd a phartïon sydd â diddordeb i gynnig safle i'w gynnwys yn y CDLl.  Gellir defnyddio'r gwahoddiad hefyd i ofyn am i safleoedd gael eu heithrio o'r CDLl Diwygiedig.  Mae'r gwahoddiad i gyflwyno safleoedd ymgeisio yn gyfle pwysig i gynnig tir i'w gynnwys neu ei ddiogelu yn y Cynllun.

I gwblhau'r arolwg ar-lein, mae rhaid bod gennych ddogfennau cefnogol wrth law i lanlwytho atodiadau.

Fel isafswm, bydd angen atodiad sy'n cynnwys Cynllun Arolwg Ordnans gyda'r safle wedi’i amlinelli mewn coch. Gellir lanlwytho y map ym Mhwynt 17 yr Arolwg. Fel arall, ni fyddwch yn gallu bwrw ymlaen gyda’r gweddill o’r arolwg.

Gellir prynu Cynlluniau Arolwg Ordnans o Ganolfannau Gwasanaeth Cwsmer y Cyngor, neu drwy dudalen we'r Porth Cynllunio.

Cwblhewch yr arolwg ar-lein

Camau nesaf

Bydd yr adborth yn cael ei ddefnyddio fel sail i ddewis safleoedd i'w cynnwys neu beidio yn y CDLl. Bydd yr ymatebion yn cael eu cyhoeddi fel cofrestr ddiwedd yr haf a bydd y safleoedd llwyddiannus yn cael eu cynnwys yn y CDLl Adneuol a fydd yn cael ei gyhoeddi yn haf 2019.