Gwasanaethau Cymunedol Sir Gaerfyrddin ar gyfer Atal

 • Y cyfnod ymgynghori: 20/07/2022 ~ 10:00 - 26/08/2022 ~ 12:00
 • Cynulleidfa: Holl drigolion Sir Gaerfyrddin 18+ oed
 • Ardal: Unrhyw Ward neu ardal
 • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Cymunedau, Comisiynu

Pam yr ydym yn ymgynghori

Mae'r ymgynghoriad hwn yn ceisio barn pawb sydd â diddordeb yn y ffordd y caiff gwasanaethau ataliol cymunedol eu comisiynu.

Rydym yn bwriadu newid y ffordd yr ydym yn comisiynu gwasanaethau trydydd sector drwy symud at fodel ataliol cymunedol lleol sy'n seiliedig ar ardal. Y rheswm dros y newid yw galluogi gwasanaethau i adlewyrchu anghenion cymunedau lleol ac adeiladu ar eu cryfderau a'u hasedau.

Drwy newid i fodel sy'n seiliedig ar ardal, ein nod yw gwneud gwasanaethau'n fwy amrywiol a hyblyg, gwella ansawdd y cymorth a'r gweithgareddau a ddarperir drwy ganolbwyntio ar yr hyn sy'n bwysig i bobl leol a'r hyn y mae pobl am ei gyflawni.

Rydym hefyd am ei gwneud yn symlach ac yn haws i bobl gael mynediad at wasanaethau 3ydd sector a darganfod beth sydd ar gael yn eu hardal leol drwy gynnig gwasanaeth tebyg i ganolfan lles cymunedol 'siop un stop'.

Drwy'r ymgynghoriad hwn, bydd eich barn yn llywio model darparu gwasanaethau ataliol cymunedol yn y dyfodol (gwasanaethau 3ydd sector).

Sut i gymryd rhan

Cwblhewch yr arolwg ar-lein.

Arolwg ar-lein

Fel arall, bydd copïau papur ar gael yn ein Hwbiau yn Llanelli, Caerfyrddin a Rhydaman.

Bydd ymgysylltiadau hefyd yn cael eu cynnal ar y dyddiadau canlynol:

 • 21 Gorffennaf 2022: Llyfrgell Deithiol - Tycroes, Drefach, Llanarthne
 • 27 Gorffennaf 2022: Llyfrgell Deithiol - Peniel, Llanpumsaint, Pencader, Capel Dewi
 • 28 Gorffennaf 2022: 9:00 - 12:00 Canolfan Hamdden Sanclêr
 • 1 Awst 2022: 9:30 - 13:00 Llyfrgell Llanelli
 • 2 Awst 2022: Canolfan Hamdden Caerfyrddin
 • 5 Awst 2022: 9:30 - 13:00 Llyfrgell Rhydaman
 • 6 Awst 2022: 9:30 - 13:00 Diwrnod agored canolfan hamdden Dyffryn Aman
 • 8 Awst 2022: 9:30 - 13:00 Llyfrgell Caerfyrddin
 • 11 Awst 2022: 9:30 - 12:00 Canolfan Hamdden Llanelli
 • 17 Awst 2022: Llyfrgell Deithiol - Trimsaran, Mynyddygarreg, Glanyfferi
 • 20 Awst 2022: Llyfrgell Deithiol - Cross Hands

Camau nesaf

Defnyddir safbwyntiau ac adborth ar yr ymgynghoriad i ddatblygu ymhellach y model cymunedol o wasanaethau ataliol yn Sir Gaerfyrddin. Bydd adroddiad sy'n cynnwys yr holl adborth gan ddinasyddion yn cael ei gynhyrchu a bydd yn tynnu sylw at y ffordd y mae adborth dinasyddion wedi dylanwadu ar y ffordd y caiff gwasanaethau eu darparu.

Cyngor a Democratiaeth