Holiadur Preswylwyr Sir Gâr 2022

  • Y cyfnod ymgynghori: 23/06/2022 ~ 09:00 - 05/08/2022 ~ 23:59
  • Cynulleidfa: Holl preswylwyr Sir Gâr
  • Ardal: Sir Caerfyddin
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Y Prif Weithredwr

Pam yr ydym yn ymgynghori

Yn dilyn yr Etholiadau lleol diweddar, rydym yn ceisio barn trigolion a defnyddwyr gwasanaethau ar sawl maes allweddol i ddeall sut maen nhw'n teimlo am berfformiad y Cyngor er mwyn llywio ein gwaith cynllunio a phennu blaenoriaethau yn y dyfodol.
Rydym yn canolbwyntio ar gael dealltwriaeth o'r materion sy’n bwysig i unigolion a'u teuluoedd, a’u blaenoriaethau ar hyn o bryd.

Mae ymgynghori â'n trigolion ar berfformiad hefyd yn un o ofynion allweddol y Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau. Yr arolwg hwn yw'r cyntaf yn yr hyn a fydd yn sgwrs sy'n datblygu gyda phreswylwyr a defnyddwyr yr arolwg.

Sut i gymryd rhan

Cwblhewch yr arolwg ar-lein.

arolwg ar-lein 

Fel arall, gallwch ofyn am gopi papur yn HWBs Rhydaman, Caerfyrddin a Llanelli.

Camau nesaf

Bydd ymatebion i'r arolwg yn cael eu dadansoddi fesul ardal (lle bo'n bosibl) a fydd yn rhoi syniad o'r materion sy'n wynebu ein trigolion ar lefel mor lleol â phosibl. Caiff y canfyddiadau eu crynhoi mewn adroddiad.

Caiff yr adroddiad ei rannu ar bob lefel o'r sefydliad a'i ystyried gan y Cabinet i sicrhau bod barn trigolion a defnyddwyr gwasanaeth yn cael ei ystyried wrth wneud penderfyniadau a chynllunio ar gyfer y dyfodol.

Cyngor a Democratiaeth