Mynediad i gerdded a beicio (Teithio Llesol)

  • Y cyfnod ymgynghori: 08/06/2020 - 01/09/2021 ~ 23:59
  • Cynulleidfa: Nod yr ymgynghoriad hwn yw gofyn am farn yr holl breswylwyr a/neu fusnesau a sefydliadau.
  • Ardal: Unrhyw Ward / Ardal
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Amgylchedd, Trafnidiaeth a Pheirianneg

Pam yr ydym yn ymgynghori

Mae'r map hwn ar gyfer pawb sydd am deithio drwy gerdded neu feicio ledled ein rhanbarth, at unrhyw ddiben, gan gynnwys y rheiny nad ydynt yn cerdded neu feicio'n aml a phobl sy'n defnyddio cymhorthion symud. Hoffem gael eich sylwadau ynghylch y seilwaith sydd gennym eisoes a'r hyn yr hoffech ei weld yn y dyfodol. Wedyn bydd sylwadau'n cael eu defnyddio, ynghyd â'r rhai rydym eisoes wedi'u casglu, i gynorthwyo i gynllunio Map Rhwydwaith Teithio Llesol Sir Gaerfyrddin.

Yn dilyn Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013, mae'n ofynnol i bob awdurdod lleol yng Nghymru lunio mapiau o rwydweithiau Teithio Llesol. Bydd y mapiau hyn yn helpu i nodi cyfleoedd i ehangu a gwellau'r rhwydwaith a'r cyfleusterau, yn ogystal â phwysleisio'r hyn sydd wedi'i wneud yn dda. Rhaid i'r llwybrau fod yn gydlynol, yn uniongyrchol, yn gyfforddus ac yn ddeniadol.

Mae ardaloedd adeiledig sydd â phoblogaeth mwy na 2000 o bobl a thir a ddefnyddir at ddibenion preswyl yn bennaf wedi cael eu nodi yn y Ddeddf ac wedi'u cynnwys ar ein map ar-lein. Er bod Cyllid Teithio Llesol wedi bod yn gyfyngedig i'r ardaloedd hyn yn hanesyddol, rydym bellach yn ceisio adborth ledled y sir i greu rhwydwaith cydlynol ar draws Sir Gaerfyrddin ac yn cysylltu ag awdurdodau cyfagos.

Mesurau Trafnidiaeth Gynaliadwy Leol mewn ymateb i Covid-19

Yn ogystal â sylwadau cyffredinol ar ein Rhwydwaith Teithio Llesol, rydym hefyd yn ceisio sylwadau mewn perthynas â mesurau trafnidiaeth gynaliadwy mewn ymateb i Covid-19. Rydym yn croesawu awgrymiadau a fydd yn galluogi pobl i gadw pellter cymdeithasol yn ddiogel a syniadau i gefnogi'r newid cadarnhaol i arferion teithio mwy cynaliadwy yr ydym wedi'u gweld yn ystod y cyfyngiadau symud. Os oes gennych unrhyw syniadau sy'n ymwneud â hyn, dewiswch yr opsiwn Covid-19 ar gwestiwn 4 wrth ychwanegu eich sylw.

Sut i gymryd rhan

Bydd yr ymgynghoriad yn ffocysu'n bennaf ar yr offeryn mapio rhyngweithiol ar-lein. Rydym yn argymell eich bod yn lansio'r offeryn mapio yn Google Chrome, Firefox, Safari neu Microsoft Edge. Nid yw Internet Explorer yn cefnogi'r offeryn mapio.

Fel arall, os hoffech gyflwyno eich sylwadau drwy e-bost, neu os bydd angen unrhyw gymorth arnoch o ran defnyddio'r map, cysylltwch ag activetravel@sirgar.gov.uk.

Dweud eich dweud

Camau nesaf

Ar hyn o bryd, y dyddiad o ran ail-gyflwyno cais ar gyfer Mapiau Rhwydwaith Teithio Llesol yw Medi 2021, fodd bynnag gallai hyn newid. Yn ogystal â llywio'r mapiau newydd hyn, bydd yr ymgynghoriad yn cael ei ddefnyddio yn y broses barhaus o lunio a chreu Llwybrau Teithio Llesol. 

Cyngor a Democratiaeth