Newid Natur y Darpariaeth - Ysgol Rhys Prichard

  • Y cyfnod ymgynghori: 20/05/2019 - 30/06/2019 ~ 23:59
  • Cynulleidfa: Bydd ymgynghori ar y cynnig hwn yn dilyn y canllawiau a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru a bydd yn cynnwys partÏon â diddordeb a nodwyd, gan gynnwys llywodraethwyr ysgol, staff ysgol, rhieni, disgyblion, cynghorwyr lleol, cynghorwyr cymuned, Estyn, undebau, Aelod Cynulliad / Aelod Cynulliad Rhanbarthol, awdurdodau cyfagos a rhanddeiliaid eraill fel y nodir yn y Cod Trefniadaeth Ysgolion (2018).
  • Ardal: Llanymddyfri
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Addysg a Phlant, Mynediad i addysg

Pam yr ydym yn ymgynghori

Paratowyd y cynnig hwn mewn ymateb i Gynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg Cyngor Sir Caerfyrddin a'r Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg yn unol â Pholisïau Llywodraeth Cymru. Bydd y cynnig i symud Ysgol Rhys Prichard ar hyd y continwwm Cymraeg yn helpu'r awdurdod i gyflawni ei weledigaeth o Sir Gaerfyrddin ddwyieithog ac yn cefnogi nod Llywodraeth Cymru o gyflawni miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Sut i gymryd rhan

Gwahoddir ymgyngoreion i gyflwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas â'r cynnig trwy ysgrifennu llythyr at

Mr Gareth Morgans, Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant, Adeilad 2, Parc Dewi Sant, Heol Ffynnon Job, Caerfyrddin, SA31 3HB neu drwy e-bost i aaprma@sirgar.gov.uk neu drwy gwblhau yr arolwg isod.

arolwg ar-lein

 

Camau nesaf

Bydd adroddiad ymgynghori yn cael ei gyhoeddi ar wefan Cyngor Sir Caerfyrddin o leiaf 2 wythnos cyn y gwneir penderfyniad i gyhoeddi rhybudd statudol ai peidio. Bydd yr adroddiad yn crynhoi'r materion a godwyd gan yr ymgyngoreion ac yn rhoi ymateb Cyngor Sir Caerfyrddin i'r materion hyn.

Cyngor a Democratiaeth