Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys - Arolwg Teledu Cylch Cyfyng

  • Y cyfnod ymgynghori: 01/10/2020 - 01/12/2020 ~ 17:00
  • Cynulleidfa: Yr holl drigolion a phob busnes / sefydliad.
  • Ardal: Ardal Heddlu Dyfed-Powys gyfan (Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys)
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Y Prif Weithredwr, Gweinyddiaeth a’r Gyfraith

Pam yr ydym yn ymgynghori

Ers dechrau yn ei swydd, mae’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu wedi buddsoddi mewn gosod teledu cylch cyfyng mewn 24 o drefi ar draws ardal yr heddlu. Fel rhan o'i rôl yn craffu ar waith y Comisiynydd Heddlu a Throseddu, mae Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys yn gwneud darn o waith i archwilio a yw'r buddsoddiad hwnnw wedi bod yn werth chweil ac a yw'n cael ei gefnogi gan y cyhoedd.

Fel rhan o'r gwaith hwnnw, byddai'r Panel yn croesawu barn y cyhoedd ar y buddsoddiad mewn teledu cylch cyfyng a'r defnydd ohono gan yr Heddlu

Sut i gymryd rhan

Arolwg ar-lein

Camau nesaf

Bydd canlyniadau'r arolwg yn helpu i lywio adroddiad a fydd yn cael ei gyflwyno i'r Panel Heddlu a Throseddu ym mis Chwefror 2021 ar werth buddsoddiad y Comisiynydd mewn teledu cylch cyfyng ac a ddylid ymestyn y buddsoddiad hwnnw.

Cyngor a Democratiaeth