Strategaeth Casglu Gwastraff Sir Gaerfyrddin yn y Dyfodol

  • Y cyfnod ymgynghori: 26/05/2021 - 07/07/2021 ~ 12:00
  • Cynulleidfa: Holl breswylwyr a rhanddeiliaid Sir Gaerfyrddin
  • Ardal: Pob ardal ledled Sir Gaerfyrddin
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Amgylchedd, Gwasanaethau Amgylcheddol a Gwastraff

Pam yr ydym yn ymgynghori

Rydym yn lansio ymarfer ymgysylltu a fydd yn para 6 wythnos i gasglu barn ynghylch cynigion ar gyfer casgliadau ailgylchu gwastraff y cartref yn y dyfodol. 

Rydym yn ystyried cyflwyno nifer o newidiadau fesul cam dros y tair blynedd nesaf i gynyddu cyfraddau ailgylchu, yn ogystal â lleihau ein ôl troed carbon a darparu gwasanaeth mwy cost effeithiol. Hefyd, er mwyn helpu i sicrhau ein bod yn cyrraedd targed ailgylchu Llywodraeth Cymru o 70% erbyn 2025 a thu hwnt.

Nod yr arolwg yw casglu barn preswylwyr er mwyn helpu i lywio'r ffordd y caiff y newidiadau hyn eu cyflawni dros y blynyddoedd nesaf.

Sut i gymryd rhan

Gwahoddir ymgyngoreion i ymateb i'r cynigion drwy gwblhau'r arolwg ar-lein, neu fel arall mae modd cael copïau papur yn un o'n Canolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid. Rydym wedi llunio rhestr o holi ac ateb ar ein gwefan i ddarparu rhagor o wybodaeth am y newidiadau arfaethedig. Rydym yn argymell eich bod yn darllen y wybodaeth hon cyn llenwi'r arolwg.

Arolwg ar-lein

Camau nesaf

Bydd adroddiad ymgynghori'n cael ei lunio, a bydd yr adborth a gafwyd yn cael ei ystyried a'i ddefnyddio i lywio dyluniad ein gwasanaeth casglu gwastraff yn y dyfodol.

Cyngor a Democratiaeth