Strategaeth Cyfranogiad y Cyhoedd

  • Y cyfnod ymgynghori: 26/05/2022 ~ 09:00 - 07/07/2022 ~ 23:59
  • Cynulleidfa: Nod yr ymgynghoriad yw ymgysylltu â phreswylwyr/a'r rhai sy'n berchen ar fusnesau yn Sir Gaerfyrddin
  • Ardal: Sir Gaerfyrddin
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Y Prif Weithredwr

Pam yr ydym yn ymgynghori

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi datblygu Strategaeth Cyfranogiad y Cyhoedd yn ddiweddar. Mae'r Strategaeth yn manylu ar y camau y byddwn yn eu cymryd i annog a galluogi'r cyhoedd a rhanddeiliaid (y rhai sydd â diddordeb neu ran mewn mater, megis unigolion, grwpiau â diddordeb, cymunedau) i gymryd rhan ym mhroses gwneud penderfyniadau'r Cyngor.

Rydym am ymgysylltu â chi ynghylch sut y gwneir penderfyniadau a sut y gallwch chi ddylanwadu ar y broses o wneud penderfyniadau. Felly, rydym yn ceisio adborth yn y cyfnod cynnar hwn we mwyn mireinio ein strategaeth yn unol â barn y rhai y mae angen i ni ymgysylltu â hwy fwyaf.
Mae'r broses hon yn chwarae rhan allweddol o ran darparu gwell canlyniadau i bob un ohonom a chredwn, wrth ei wneud mewn modd ystyrlon, fod cyfranogiad y cyhoedd yn arwain at well dealltwriaeth o ran sut y gwneir penderfyniadau, mae'n caniatáu'r safbwyntiau a gafwyd drwy fewnbwn y cyhoedd i lywio'r broses benderfynu ac i lunio sut mae'r sefydliad yn gweithio.

 

Sut i gymryd rhan

Cwblhewch yr arolwg ar-lein.

Arolwg ar-lein

Cyngor a Democratiaeth