Strategaeth Toiledau Lleol Ddrafft

  • Y cyfnod ymgynghori: 25/03/2019 - 12/05/2019 ~ 00:00
  • Cynulleidfa: Pob preswylydd, busnes a sefydliad.
  • Ardal: Unrhyw ward/ardal.
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Amgylchedd, Gwasanaethau Amgylcheddol a Gwastraff

Pam yr ydym yn ymgynghori

Rydym yn ceisio eich barn ynghylch Strategaeth Toiledau Ddrafft Cyngor Sir Caerfyrddin.

Dan Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017, mae dyletswydd arnom i gyhoeddi Strategaeth Toiledau Lleol ar gyfer Sir Gaerfyrddin.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn parhau i weithredu nifer o gyfleusterau cyhoeddus ar draws y sir ac, er bod gan awdurdodau lleol bwerau i ddarparu toiledau, nid oes gofyniad cyfreithiol i wneud hynny.

Wrth inni barhau i wynebu toriadau sylweddol o ran adnoddau, mae’r strategaeth hon yn amlinellu sut y byddwn yn mabwysiadu dull strategol hirdymor o ran darparu toiledau gan amryw o ddarparwyr ledled Sir Gaerfyrddin.

Sut i gymryd rhan

Cwblhewch yr arolwg i roi eich barn i ni ar ddarpariaeth toiledau cyhoeddus.

arolwg ar-lein

Camau nesaf

Bydd y wybodaeth a gesglir drwy’r ymgynghoriad hwn yn cael ei hystyried cyn cyhoeddi’r fersiwn terfynol o Strategaeth Toiledau Lleol Cyngor Sir Caerfyrddin.

Cyngor a Democratiaeth