Y Strategaeth a Ffefrir Ddrafft, Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Diwygiedig

  • Y cyfnod ymgynghori: 12/12/2018 - 08/02/2019 ~ 17:00
  • Cynulleidfa: Pob preswylydd, busnes a sefydliadau trydydd sector
  • Ardal: Sir Gaerfyrddin
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Amgylchedd, Y Gwasanaethau Cynllunio

Pam yr ydym yn ymgynghori

Rydym wedi cynhyrchu dogfen Strategaeth a Ffefrir Ddrafft ar gyfer CDLl Diwygiedig Sir Caerfyrddin. Mae’r ddogfen Strategaeth a Ffefrir yn amlinellu gweledigaeth y Cynllun, materion ac amcanion, lefel twf dewisedig a strategaeth ofodol ddewisedig.  Mae’n nodi dau Safle Strategol a Pholisïau Strategol. 

Y Strategaeth a Ffefrir yw’r cyhoeddiad ffurfiol cyntaf yn y broses o baratoi CDLl.  Bydd y Strategaeth a Ffefrir yn darparu fframwaith strategol i’r polisïau, cynigion a dyraniad datblygu mwy manwl yn fersiwn Adneuol y Cynllun.

Gellir gweld prif ddogfen y Strategaeth a Ffefrir trwy ddefnyddio porth ymgynghori ar-lein y CDLl.  Bydd hyn hefyd yn caniatáu i sylwadau gael eu rhoi a’u cyflwyno’n electronig.  Er mwyn defnyddio’r drefn hon bydd angen cofrestru ar y system.  Dyma ddull dewisedig y Cyngor ar gyfer cyflwyno sylwadau gan y bydd yn help i brosesu sylwadau yn effeithlon.  Fodd bynnag, mae ffurflen y gellir ei newid ac y gellir ei dychwelyd trwy’r post neu ar e-bost.

Mae’r Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb a’r Profion Cadernid: Hunanasesiad, ar gael yn yr adran lawrlwytho isod.

Sut i gymryd rhan

: Llenwch yr arolwg ar-lein hwn. Gallwch gysylltu â ni am gopi papur o'r arolwg ar 01267 228818 neu anfon e-bost i blaen.gynllunio@sirgar.gov.uk. Fel arall, mae copïau caled o'r arolwg ar gael o ganolfannau gwasanaethau cwsmeriaid y Cyngor a'r llyfrgelloedd cyhoeddus hefyd.

Nodwch ni ellir trin eich sylwadau yn gyfrinachol a bydd pob cyflwyniad / sylw ar gael i’w archwilio gan y cyhoedd. Mae ein hysbysiad preifatrwydd yn esbonio mor glir â phosibl beth rydym yn ei wneud a’ch data personol. Mae hyn ar gael ar ein gwefan neu ar gais.

ArolwG ar-lein

Camau nesaf

Bydd y Strategaeth a Ffefrir yn cael ei adolygu yn sgil yr ymatebion a geir a bydd yn cael ei ddefnyddio i lywio Fersiwn Adnau'r Cynllun Datblygu Lleol diwygiedig.