Ymgynghoriad ar adolygu Cynllun y Premiwm Treth Gyngor ar gyfer eiddo gwag hirdymor ac ail gartrefi.

  • Y cyfnod ymgynghori: 17/01/2023 ~ 16:00 - 17/02/2023 ~ 17:00
  • Cynulleidfa: Holl drigolion Sir Gaerfyrddin
  • Ardal: Sir Gâr
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Gwasanaethau Corfforaethol

Pam yr ydym yn ymgynghori

Mae gan awdurdodau lleol yng Nghymru bwerau dewisol i godi premiwm treth gyngor o hyd at 300% yn uwch na chyfradd safonol y dreth cyngor ar ddosbarthiadau penodol o ail gartrefi ac eiddo gwag hirdymor.
Ar hyn o bryd, nid yw Cyngor Sir Caerfyrddin yn defnyddio cynllun premiwm treth gyngor a chodir cyfradd safonol y dreth gyngor ar gyfer ail gartrefi ac eiddo gwag hirdymor.
Wrth ystyried a ddylid diwygio'r lefelau premiwm ai peidio, bwriad y disgresiwn a roddir i awdurdodau lleol i godi premiwm yw bod yn offeryn i helpu awdurdodau lleol i wneud y canlynol:

• Dod â thai gwag hirdymor yn ôl i ddefnydd er mwyn darparu cartrefi diogel a fforddiadwy; a
• Chynyddu'r cyflenwad o dai fforddiadwy a gwella cynaliadwyedd cymunedau lleol.

Ar hyn o bryd, mae 11 awdurdod lleol yng Nghymru yn defnyddio cynllun premiwm lle mae lefel y premiwm wedi'i phennu gan bob awdurdod yn amrywio o 25% i 100%.
Y cynnig yw i bremiwm gael eu codi ar eiddo nad ydynt yn cael eu defnyddio fel unig neu brif breswylfa rhywun oherwydd y rhesymau canlynol:

• Eiddo gwag hirdymor sy'n cael ei ddiffinio fel un sydd wedi bod yn wag ac sydd heb gael unrhyw breswylydd ers dros 12 mis; neu
• Ail gartref sy'n cael ei ddiffinio fel preswylfa sydd wedi'i ddodrefnu'n sylweddol a'i feddiannu o bryd i'w gilydd yn unig, er enghraifft cartref gwyliau.

Nid yw pob eiddo sy'n perthyn i'r categorïau uchod yn talu premiwm ac mae'r cynllun yn darparu eithriadau cyfyngedig (rhai cyfyngedig o ran amser a rhai am gyfnod amhenodol) lle na fyddai'r premiwm yn berthnasol. Mae'r eithriadau'n cynnwys eiddo sy'n cael eu marchnata ar werth neu ar osod, anecsau, ac eiddo tymhorol lle mae meddiannaeth gydol y flwyddyn wedi'i gwahardd.
Mae'r dadansoddiad diweddaraf o eiddo yn dangos bod nifer yr eiddo y byddai cyflwyno premiwm / o fewn cwmpas yn effeithio arnynt oddeutu:

• 1,300 eiddo wedi'u dosbarthu fel eiddo gwag hirdymor ac
• 860 o ail gartrefi.

Mae hyn yn cyfateb i 2.5% o'r holl eiddo domestig yn Sir Gaerfyrddin a allai fod yn atebol am dalu'r premiwm.
Mae'r Cyngor bellach yn ymgynghori â'r cyhoedd fel rhan o'r broses o adolygu a ddylid codi lefel y premiwm yn y dyfodol. Rydym wedi ymrwymo i roi'r cyfle i chi ddweud eich dweud.
Mae'r ymatebion rydych chi'n eu darparu yn gwbl ddienw a dylai'r holiadur ond cymryd ychydig funudau o'ch amser i'w gwblhau.

Sut i gymryd rhan

Cwblhewch yr arolwg ar-lein.

Arolwg arlein

Camau nesaf

Bydd canlyniadau'r ymgynghoriad hwn yn cael eu hystyried wrth wneud penderfyniadau ar y cynigion.

Cyngor a Democratiaeth