Ymgynghoriad Cyhoeddus Llandysul, Pont-Tyweli a Llanybydder

  • Y cyfnod ymgynghori: 06/06/2022 ~ 09:00 - 18/07/2022 ~ 23:59
  • Cynulleidfa: Pob preswylydd a/neu fusnes
  • Ardal: Llandysul Pont-Tyweli a Llanybydder
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Amgylchedd

Pam yr ydym yn ymgynghori

Mae cymunedau Llandysul, Pont-Tyweli a Llanybydder wedi dioddef nifer o lifogydd trychinebus, gan gynnwys Storm Callum yn 2018 pan yr effeithiwyd ar sawl eiddo preswyl ac eiddo masnachol, a ffyrdd yn cau. Yn dilyn y digwyddiad sylweddol hwn, mae Cyngor Sir Caerfyrddin, Cyngor Sir Ceredigion a Chyfoeth Naturiol Cymru wedi bod yn gweithio gyda'i gilydd i geisio deall prosesau llifogydd yn well ac asesu gwahanol opsiynau posibl ar gyfer lleihau llifogydd. Mae nifer o opsiynau wedi'u nodi a chynhaliwyd asesiad cychwynnol. Mae digwyddiad ymgynghori rhithwir bellach yn cael ei drefnu i geisio barn y gymuned a chasglu adborth ar nodi'r opsiynau rheoli perygl llifogydd a fydd fwyaf buddiol. Bydd y digwyddiad hwn yn crynhoi'r gwaith a wnaed hyd yma ac yn cyflwyno'r rhestr o opsiynau sy'n cael eu hystyried. Mae'r mesurau lliniaru hyn yn amrywio o fesurau naturiol i reoli llifogydd, adeiladu argloddiau a strwythurau rheoli i ddiogelu eiddo ac amddiffynfeydd dros dro. Bydd y digwyddiad dwyieithog hwn yn galluogi rhanddeiliaid i adolygu'r opsiynau a rhoi adborth a sylwadau, a fydd yn cael eu cynnwys ar gyfer cam nesaf y gwaith.

Sut i gymryd rhan

Gallwch gymryd rhan yn y digwyddiadau ar-lein gan ddefnyddio'r dolenni canlynol.

Llandysul/Pont-Tyweli

 

Llanybydder

Camau nesaf

Bydd adborth yr ymgynghoriad yn cyfrannu at yr Achos Busnes Amlinellol, a fydd yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru yr haf hwn

Cyngor a Democratiaeth