Ymgynghoriad Cyllid 2019/22

  • Y cyfnod ymgynghori: 20/11/2018 - 06/01/2019 ~ 23:59
  • Cynulleidfa: Pob preswylydd, busnes a chorff trydydd sector
  • Ardal: Sir Gaerfyrddin
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Pob adran

Pam yr ydym yn ymgynghori

Er mwyn gosod cyllideb gytbwys, rhaid i'r Cyngor ddod o hyd i £28 miliwn o arbedion effeithlonrwydd dros y tair blynedd nesaf (2019-2022). Mae Sir Gaerfyrddin, fel cynghorau eraill ledled Cymru, wedi wynebu gostyngiadau blynyddol yn ei gyllid gan Lywodraeth Cymru flwyddyn ar ôl blwyddyn, wrth orfod cwrdd â chostau cynyddol a chynyddu'r galw am wasanaethau. Rydym wedi darparu arbedion dros £50 miliwn yn y 5 mlynedd diwethaf, ar yr un pryd â buddsoddi mewn cyfleusterau newydd a gwell megis ysgolion diweddaraf, Y Ffwrnes a Chanolfannau Hamdden.

Wrth wneud penderfyniadau anodd am ei wasanaethau, byddai'r Cyngor yn hoffi clywed eich barn ar ei gynigion. At ei gilydd, rhestrir 27 o gynigion ar gyfer sylwadau, a byddant yn cael eu hystyried ochr wrth ochr ag opsiynau 'rheoli' eraill fel trefniadau caffael, strwythurau staffio a swyddogaethau mewnol / swyddfa gefn.

Bydd cynghorwyr yn ystyried y dewisiadau a fynegir yn yr ymgynghoriad pan fydd y Gyllideb wedi'i chymeradwyo'n derfynol gan y Cyngor Sir lawn ar 20 Chwefror 2019.

Sut i gymryd rhan

Yn ystod y cyfnod ymgynghori cyhoeddus, bydd y Cyngor yn cynnal ymarfer ymgynghori helaeth, gan wahodd preswylwyr lleol, busnesau, mudiadau cymunedol neu wirfoddol i gymryd rhan.
Bydd y Cyngor yn casglu barn o amrywiaeth eang o grwpiau cynrychiadol, cymdeithasau gwirfoddol a chymunedol, Cynghorau Tref a Chymuned, busnesau lleol a llawer o bobl eraill.

Gallwch roi gwybod inni beth rydych chi'n ei feddwl trwy gwblhau ein harolwg cyllideb ar-lein, sy'n gofyn am eich barn ar yr holl gynigion arbedion effeithlonrwydd 'polisi'. Mae'r arolwg hefyd yn gofyn am eich barn ar oblygiadau mae’r cynigion yn cael arnoch chi, eich teulu a / neu'ch cymuned. Hefyd, mae’n gofyn a fyddech yn derbyn cynnydd ar eich treth gyngor er mwyn osgoi'r cynigion effeithlonrwydd.

Gallwch gwblhau'r arolwg ar-lein trwy'r ddolen isod neu drwy ymweld â'ch canolfannau llyfrgell leol neu wasanaethau cwsmeriaid lleol gan ddefnyddio'r cyfrifiaduron mynediad cyhoeddus am ddim. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am yr oriau agor ar gyfer holl lyfrgelloedd a chanolfannau gwasanaethau Cwsmeriaid Sir Gaerfyrddin i'w gweld ar ein gwefan.

Fel arall, mae copïau caled o'r arolwg ar gael trwy gysylltu â'r tîm ymgynghori ar 01267 224692 / 01267 224462. Gallwch rannu'ch barn ynghylch sut y dylai'r Cyngor flaenoriaethu gwasanaethau, neu roi awgrymiadau ar wneud arbedion trwy anfon e-bost at consultation@sirgar.gov.uk. Gallwch hefyd ddweud wrthym beth ydych chi'n ei feddwl ar gyfryngau cymdeithasol.

AROLWG AR-LEIN

Camau nesaf

Bydd yr holl farn a gyflwynir yn ystod y cyfnod ymgynghori yn cael ei ddadansoddi fel rhan o adroddiad ymgynghori cyllideb. Bydd yr adroddiad hwn yn cael ei ystyried gan gynghorwyr wrth bennu cyllideb 2019/22 y cyngor.

Bydd copi o'r adroddiad ymgynghori cyllideb ar gael i'w weld ar wefan y Cyngor ym mis Chwefror 2019.