Ymgynghoriad Cyllid 2020/23

  • Y cyfnod ymgynghori: 06/01/2020 - 28/01/2020 ~ 23:59
  • Cynulleidfa: Anogir pob preswylydd a busnes i gymryd rhan.
  • Ardal: Sir Gaerfyrddin
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Pob adran

Pam yr ydym yn ymgynghori

Er mwyn gosod cyllideb gytbwys, rhaid i'r Cyngor ddod o hyd i £16.5 miliwn o arbedion effeithlonrwydd dros y tair blynedd nesaf (2020-2023). Mae Sir Gaerfyrddin, fel cynghorau eraill ledled Cymru, yn wynebu costau cynyddol a galw am y gwasanaethau a ddarparwn, ond nad ydynt yn cyd-fynd â'r un lefel o gynydd sydd wedi cael ei dderbyn o Lywodraeth Cymru.

Wrth wneud penderfyniadau anodd am ei wasanaethau, byddai'r Cyngor yn hoffi clywed eich barn ar ei gynigion. At ei gilydd, rhestrir 14 o gynigion ar gyfer sylwadau, a byddant yn cael eu hystyried ochr wrth ochr ag opsiynau 'rheoli' eraill fel trefniadau caffael, strwythurau staffio a swyddogaethau mewnol / swyddfa gefn.

Bydd cynghorwyr yn ystyried y dewisiadau a fynegir yn yr ymgynghoriad pan fydd y Gyllideb wedi'i chymeradwyo'n derfynol gan y Cyngor Sir lawn ym mis Mawrth 2020.

Sut i gymryd rhan

Yn ystod y cyfnod ymgynghori cyhoeddus, bydd y Cyngor yn cynnal ymarfer ymgynghori helaeth, gan wahodd preswylwyr lleol, busnesau, mudiadau cymunedol neu wirfoddol i gymryd rhan.

Bydd y Cyngor yn casglu barn o amrywiaeth eang o grwpiau cynrychiadol, cymdeithasau gwirfoddol a chymunedol, Cynghorau Tref a Chymuned, busnesau lleol a llawer o bobl eraill.
Gallwch roi gwybod inni beth rydych chi'n ei feddwl trwy gwblhau ein harolwg cyllideb ar-lein, sy'n gofyn am eich barn ar yr holl gynigion arbedion effeithlonrwydd 'polisi'. Mae'r arolwg hefyd yn gofyn am eich barn ar oblygiadau mae’r cynigion yn cael arnoch chi, eich teulu a / neu'ch cymuned. Hefyd, mae’n gofyn a fyddech yn derbyn cynnydd ar eich treth gyngor er mwyn osgoi'r cynigion effeithlonrwydd.

Gallwch gwblhau'r arolwg ar-lein trwy'r ddolen isod neu drwy ymweld â'ch canolfannau llyfrgell leol neu wasanaethau cwsmeriaid lleol gan ddefnyddio'r cyfrifiaduron mynediad cyhoeddus am ddim. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am yr oriau agor ar gyfer holl lyfrgelloedd a chanolfannau gwasanaethau Cwsmeriaid Sir Gaerfyrddin i'w gweld ar ein gwefan.
Fel arall, mae copïau caled o'r arolwg ar gael trwy gysylltu â'r tîm ymgynghori ar 01267 224692. Gallwch rannu'ch barn ynghylch sut y dylai'r Cyngor flaenoriaethu gwasanaethau, neu roi awgrymiadau ar wneud arbedion trwy anfon e-bost at ymgynghori@sirgar.gov.uk. Gallwch hefyd ddweud wrthym beth ydych chi'n ei feddwl ar gyfryngau cymdeithasol.

AROLWG AR-LEIN

Camau nesaf

Bydd yr holl farn a gyflwynir yn ystod y cyfnod ymgynghori yn cael ei ddadansoddi fel rhan o adroddiad ymgynghori cyllideb. Bydd yr adroddiad hwn yn cael ei ystyried gan gynghorwyr wrth bennu cyllideb 2020/23 y cyngor.

Bydd copi o'r adroddiad ymgynghori cyllideb ar gael i'w weld ar wefan y Cyngor ym mis Mawrth 2020.

Cyngor a Democratiaeth