Ymgynghoriad ynghylch Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Adroddiad Sgrinio

  • Y cyfnod ymgynghori: 12/12/2018 - 08/02/2019 ~ 17:00
  • Cynulleidfa: Pob preswylydd, busnes a sefydliadau trydydd sector
  • Ardal: Sir Gaerfyrddin
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Amgylchedd, Y Gwasanaethau Cynllunio

Pam yr ydym yn ymgynghori

O dan y Rheoliadau Cynefinoedd, mae'n ofynnol i'r Cyngor asesu a fydd y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) diwygiedig yn debygol o gael effaith sylweddol ar gyfanrwydd unrhyw Safle Ewropeaidd boed yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, ar ben ei hun, neu drwy gyfuniad o gynlluniau a phrosiectau eraill.

Gelwir y broses orfodol hon yn Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd. Mae Safleoedd Ewropeaidd yn Ardaloedd Cadwraeth Arbennig, yn Safleoedd Morol Ewropeaidd ac yn Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig. O dan bolisïau Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru, mae Safleoedd Ewropeaidd a safleoedd Ramsar arfaethedig yn cael yr un lefel o ddiogelwch â Safleoedd Ewropeaidd dynodedig ac felly mae angen iddynt gael eu hystyried yn yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd.

Rhaid cynnal Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd y Cynllun Datblygu Lleol ochr yn ochr, ond ar wahân i'r Asesiad Cynaliadwyedd/Asesiad Amgylcheddol Strategol, a bydd canfyddiadau bob proses yn llywio bob asesiad. Dylid cynnal yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd drwy gydol y broses o baratoi'r CDLl.

Sut i gymryd rhan

Llenwch y ffurflen ymateb ar-lein hwn. Gallwch gysylltu â ni am gopi papur o'r furflen ar 01267 228818 neu anfon e-bost. Fel arall, mae copïau caled o'r arolwg ar gael o ganolfannau gwasanaethau cwsmeriaid y Cyngor a'r llyfrgelloedd cyhoeddus hefyd.

Ffurflen ymateb

Nodwch ni ellir trin eich sylwadau yn gyfrinachol a bydd pob cyflwyniad / sylw ar gael i’w archwilio gan y cyhoedd. Mae ein hysbysiad preifatrwydd yn esbonio mor glir â phosibl beth rydym yn ei wneud a’ch data personol. Mae hyn ar gael ar ein gwefan.

Camau nesaf

Bydd yr adroddiad yn cael ei adolygu yn sgil yr ymatebion a geir a bydd yn cael ei ddefnyddio i lywio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Fersiwn Adnau'r Cynllun Datblygu Lleol diwygiedig.