Ymgynghoriad ynghylch Yr Arfarniad Cynaliadwyedd a'r Asesiad Amgylcheddol Strategol (AC/AAS) Adroddiad Cychwynnol

  • Y cyfnod ymgynghori: 12/12/2018 - 08/02/2019 ~ 17:00
  • Cynulleidfa: Pob preswylydd, busnes a sefydliadau trydydd sector
  • Ardal: Sir Gaerfyrddin
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Amgylchedd, Y Gwasanaethau Cynllunio

Pam yr ydym yn ymgynghori

Mae Adroddiad Cychwynnol yr Arfarniad Cynaliadwyedd yn arfarnu effeithiau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol y Strategaeth a Ffefrir ar gyfer y CDLl diwygiedig. Yr ydym yn awyddus i gael adborth ar Adroddiad Cychwynnol yr Arfarniad Cynaliadwyedd gan bob parti sydd â diddordeb.

Sut i gymryd rhan

Llenwch y ffurflen ymateb ar-lein hwn. Gallwch gysylltu â ni am gopi papur o'r ffurflen ar 01267 228818 neu anfon e-bost. Fel arall, mae copïau caled o'r ffurflen ar gael o ganolfannau gwasanaethau cwsmeriaid y Cyngor a'r llyfrgelloedd cyhoeddus hefyd.

ffurflen ymateb

Nodwch ni ellir trin eich sylwadau yn gyfrinachol a bydd pob cyflwyniad / sylw ar gael i’w archwilio gan y cyhoedd. Mae ein hysbysiad preifatrwydd yn esbonio mor glir â phosibl beth rydym yn ei wneud a’ch data personol. Mae hyn ar gael ar ein gwefan.

Camau nesaf

Bydd yr adroddiad yn cael ei adolygu yn sgil yr ymatebion a geir a bydd yn cael ei ddefnyddio i lywio Arfarniad Cynaliadwyedd Fersiwn Adnau'r Cynllun Datblygu Lleol diwygiedig.