Yr Arfarniad Cynaliadwyedd a'r Asesiad Amgylcheddol Strategol (AC) - Cynllun Adneuo

  • Y cyfnod ymgynghori: 29/01/2020 - 27/03/2020 ~ 16:30
  • Cynulleidfa: Pob preswylydd a busnesau / mudiadau.
  • Ardal: Sir Gâr
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Amgylchedd, Y Gwasanaethau Cynllunio

Pam yr ydym yn ymgynghori

Mae’r Adroddiad AC yn arfarnu effeithiau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol y Cynllun Diwygiedig Adneuo. Yr ydym yn awyddus i gael adborth ar yr Adroddiad AC gan bob parti sydd â diddordeb.

Sut i gymryd rhan

Arolwg ar-lein

Sylwer os gwelwch yn dda y bydd yr holl sylwadau a gyflwynir ar gael i'r cyhoedd eu gweld, ac na ellir eu trin yn gyfrinachol.

Mae ein hysbysiad preifatrwydd yn esbonio mor glir â phosibl beth rydym yn ei wneud â'ch data personol.

Camau nesaf

Bydd unrhyw sylwadau a dderbynnir yn cael eu hadrodd i'r Cyngor Sir fel y gall pob un o Gynghorwyr yr Awdurdod eu hystyried.

Cyngor a Democratiaeth