Ailagor ysgolion

Diweddarwyd y dudalen ar: 26/06/2020

Coronafeirws (COVID-19)

Bydd ysgolion yn ailagor o 29 Mehefin tan 17 Gorffennaf er mwyn i ddisgyblion ‘Ddod i’r Ysgol, Dal Ati i Ddysgu, a Pharatoi ar gyfer yr Haf a mis Medi’. Mae mwy o wybodaeth i rieni ar gael yn ein hadran Newyddion.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Ein prif flaenoriaeth bob amser oedd diogelwch y plant, eu teuluoedd a staff yr ysgolion a bydd hyn yn parhau i fod yn brif ystyriaeth wrth i ni ddechrau ar y cyfnod o adfer a pharatoi at ailagor ein hysgolion.

Bydd yna ddull graddol ar waith mewn ysgolion gyda grwpiau blwyddyn yn cael eu rhannu'n garfanau gan ddechrau, cael gwersi a chael egwyliau ar amserau gwahanol. Disgwylir y bydd hyn yn golygu mai traean o'r disgyblion, ar y mwyaf, fydd yn bresennol ar unrhyw un adeg. Bydd y dosbarthiadau yn llawer llai, gan ddarparu amser penodedig diogel gydag athrawon a chyd-ddisgyblion. 

Gallwn eich sicrhau ein bod wedi gweithio'n galed i roi cynlluniau ar waith er mwyn ailagor ein hysgolion. Diolch i chi am eich cefnogaeth a'ch cydweithrediad parhaus.

Ewch i'r dudalen hon i gael yr holl wybodaeth, caiff ei diweddaru'n barhaus. Dylai'r cwestiynau cyffredin canlynol ateb unrhyw gwestiynau posibl sydd gennych ynglŷn ag ailagor ysgolion. Cysylltwch drwy'r tab "Gofyn cwestiwn" os oes unrhyw beth y mae angen gwybodaeth ychwanegol arnoch amdano.

Bydd yr ysgolion yn ailagor ar 29 Mehefin a yn gorffen ar gyfer gwyliau'r haf ar 17 Gorffennaf.

 

Mae Llywodraeth Cymru am roi cyfle i bob disgybl fynd i'r ysgol, dal i fyny a pharatoi cyn gwyliau'r haf a mis Medi. Ym mhob ysgol, bydd yna ddull graddol ar waith, a bydd grwpiau blwyddyn yn cael eu rhannu'n garfannau.

Bydd yn golygu bod traean o'r disgyblion, ar y mwyaf, yn bresennol ar unrhyw un adeg, er y gall fod angen amser ar ysgolion i weithredu ar y lefel hon.

Bydd eich ysgol yn cysylltu'n uniongyrchol â'r rhieni i roi gwybod i chi ar ba ddiwrnodau ac amserau y bydd ein plant yn mynd i'r ysgol. Bydd plant gweithwyr allweddol ym mlwyddyn 7 a phlant sy'n agored i niwed yn cael blaenoriaeth a byddant yn gallu mynd i'r ysgol bum niwrnod yr wythnos.

Mae Llywodraeth Cymru am roi cyfle i bob disgybl fynd i'r ysgol, dal i fyny a pharatoi cyn gwyliau'r haf a mis Medi. 

Yma yn Sir Gaerfyrddin, rydym wedi cynghori, yn achos ysgolion cynradd, y bydd disgyblion hŷn yn unig (Cyfnod Allweddol 2) yn cael cyfle i fyny i'r ysgol yn ystod y pythefnos cyntaf, gyda disgyblion iau (Cyfnod Sylfaen) i ddilyn o 13 Gorffennaf.

Bydd hyn yn helpu'r ysgolion i sicrhau bod y trefniadau newydd yn gweithio'n effeithiol cyn cynyddu'r niferoedd. Bydd grwpiau blwyddyn yn cael eu rhannu'n garfannau a thraean o'r disgyblion, ar y mwyaf, fydd yn bresennol ar unrhyw un adeg.

Bydd eich ysgol yn cysylltu'n uniongyrchol â'r rhieni i roi gwybod i chi ar ba ddiwrnodau ac amserau y bydd ein plant yn mynd i'r ysgol. Bydd plant gweithwyr allweddol a phlant agored i niwed (gan gynnwys disgyblion y Cyfnod Sylfaen) yn cael blaenoriaeth a byddant yn gallu mynd i'r ysgol bum niwrnod yr wythnos.

Nid ydym yn disgwyl i blant a oedd i fod i ddechrau'r ysgol ar ôl y Pasg i ddechrau cyn mis Medi. Bydd eich ysgol yn cysylltu â chi'n uniongyrchol.

Bydd eich ysgol yn defnyddio'r amser hwn i helpu disgyblion i baratoi ar gyfer symud i'r ysgol uwchradd. Rydym yn bwriadu bod disgyblion Blwyddyn 6 yn cael peth amser pwrpasol yn eu hysgolion uwchradd newydd ym mis Medi. 

Nid oes angen i ddisgyblion Blwyddyn 11 ddychwelyd i'r ysgol. Caiff y canlyniadau TGAU eu cyhoeddi ar 20 Awst a bydd eich ysgol mewn cysylltiad â chi ynglŷn â hyn.

Bydd yr ysgolion hefyd mewn cysylltiad â dysgwyr Blwyddyn 11 i sicrhau bod eu llwybr ôl-16 yn glir ac wedi'i drefnu, hynny yw, yn ôl i'r ysgol, addysg bellach neu waith / hyfforddiant.

Nid oes angen i ddisgyblion Blwyddyn 13 ddychwelyd, caiff canlyniadau Safon Uwch eu cyhoeddi ar 13 Awst a bydd eich ysgol yn cysylltu â chi ynglŷn â hyn. Mae rhagor o wybodaeth a chymorth ar gael ar y wefan Hwb.

Nac ydych, os oes gennych blant sy'n gwarchod eu hunain, neu'n sy'n byw gyda rhywun sydd yn y grŵp hwn, yna ni ddylent ddod yn ôl i'r ysgol y tymor hwn a dylent barhau i ddysgu gartref. Bydd eich ysgol yn parhau i'ch cefnogi gyda hyn.

Penderfyniad i chi ei wneud yw hwn, dylech drafod hyn gyda'ch ysgol. Os ydych yn ansicr a yw cyflwr iechyd eich plentyn yn golygu y dylai fod yn gwarchod, gofynnwch am gyngor gan eich meddyg teulu.

Ni ddylech, dan unrhyw amgylchiadau, anfon eich plentyn i'r ysgol:

 • os yw'n teimlo'n sâl, gydag unrhyw un o'r tri symptom COVID-19 a nodwyd (peswch parhaus newydd, tymheredd uchel neu golli blas neu arogl) neu mae wedi cael prawf COVID-19 positif yn ystod y 14 diwrnod diwethaf.
 • os yw'n byw mewn cartref gyda rhywun sydd â symptomau COVID-19 neu sydd wedi cael prawf COVID-19 positif yn ystod y 14 diwrnod diwethaf.

I gael gwybodaeth am sut i wneud cais am brawf ar eich cyfer chi eich hun neu ar gyfer rhywun yn eich cartref sydd â symptomau gan gynnwys plant o dan 5 oed, ewch i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Ni fydd rhieni sy'n dewis peidio ag anfon eu plant yn ôl i'r ysgol ar yr adeg hon yn cael dirwy. Byddwn yn parchu eich penderfyniad ynghylch yr hyn y teimlwch chi sydd orau ar gyfer eich teulu ac yn deall efallai na fydd rhai plant yn barod i ddychwelyd. Bydd eich ysgol yn parhau i'ch cefnogi chi ac yn helpu eich plant i ddysgu o gartref.

Bydd ein canolfannau gofal plant yn parhau i fod ar agor i blant gweithwyr allweddol yn ogystal â phlant sy'n agored i niwed tan ddydd Gwener, 26 Mehefin. Fodd bynnag, bydd y canolfannau yn cau am 3.30pm ar y diwrnod hwn fel bod modd glanhau'r ysgolion yn barod i'w hailagor ar y dydd Llun.

O 29 Mehefin, bydd gofal plant ar gyfer gweithwyr allweddol yn cael ei ddarparu gan ysgolion unigol (mae hyn yn berthnasol i ddisgyblion Blwyddyn 7 yn unig mewn ysgolion uwchradd). Os yw eich plentyn yn defnyddio'r ddarpariaeth gofal plant, bydd yn ymuno â'i gyfoedion yn y dosbarth yn y sesiynau perthnasol fel eu bod yn dal i fyny, yn paratoi ac yn dysgu gyda'i gilydd.

Nifer cyfyngedig o leoedd fydd gan yr ysgolion ar gyfer gofal plant a'r sesiynau 'ailgydio' oherwydd y gofynion cadw pellter cymdeithasol. Mae'r galw am leoedd yn debygol o fod yn uchel iawn, a bydd yr ysgolion yn gweithredu proses flaenoriaethu lem er mwyn dyfarnu lleoedd. Bydd y penderfyniadau'n cael eu gwneud yn lleol gan bob ysgol, a fydd yn rhoi gwybod i ymgeiswyr llwyddiannus eu bod wedi cael lle. 

Rydym yn annog rhieni i ystyried yn ofalus iawn a yw'n gwbl hanfodol eich bod yn cael gofal plant gan eich ysgol. Er enghraifft, a yw eich gwaith yn allweddol i'r ymateb covid-19 ac a yw'r ddau riant yn gweithio i ffwrdd o'r cartref fel nad oes neb ar gael i ofalu am eich plentyn?

Yn anffodus, nid oes sicrwydd y byddwch yn cael gofal plant. Mae'n ddrwg gennym os nad ydych yn cael lle, ond gofynnwn i chi roi cynnig arall arni yr wythnos ganlynol, mae eich ysgol yn ymdrechu'n galed i ddiwallu anghenion a disgwyliadau ei holl ddysgwyr a'u teuluoedd.

Rhoddir blaenoriaeth fel a ganlyn:

Blaenoriaeth 1: Plant agored i niwed.

Blaenoriaeth 2: Defnyddwyr presennol neu geisiadau newydd gan:

 • a) Iechyd a gwasanaethau 'golau glas' eraill
 • b) Staff ysgolion a gofal plant
 • c) Staff Cyngor Sir Caerfyrddin.

Blaenoriaeth 3: Defnyddwyr presennol – pob categori cymwys arall.

Blaenoriaeth 4: Ceisiadau newydd.

Bydd eich ysgol yn rhoi gwybod i chi am y trefniadau cadw lle a hefyd am yr oriau pryd y gall ddarparu gofal plant. Mae'n bosibl y bydd yna ddarpariaeth cyn ac ar ôl oriau ysgol arferol, yn dibynnu ar yr amgylchiadau yn eich ysgol.

Bydd yn rhaid i ymgeiswyr newydd gysylltu â'u hysgol i gael y trefniadau archebu.  

Rydym yn aros am gadarnhad gan Lywodraeth Cymru ynghylch a oes angen darparu gofal plant i weithwyr allweddol yn ystod gwyliau'r haf. Os oes angen hyn, rydym yn edrych ar sawl opsiwn i ddarparu gofal plant dros wyliau'r haf.

Y gobaith yw y bydd y cynlluniau gwyliau haf arferol ar gael i deuluoedd. Byddwn yn cyhoeddi rhagor o wybodaeth am hyn cyn gynted ag y cawn y wybodaeth ddiweddaraf.

Bydd angen i ysgolion unigol ystyried iechyd a diogelwch disgyblion a'u hamgylchiadau lleol er mwyn penderfynu a allant ddarparu hyn i weithwyr allweddol. Bydd eich ysgol yn gallu egluro'r trefniadau lleol. Pan ddarperir clybiau brecwast, bydd hyn er mwyn helpu gyda gofal plant cofleidiol i weithwyr allweddol, ac ni fydd yn cynnwys arlwyo.

Gall plant wisgo gwisg ysgol ond mae'n bwysicach bod plant yn gwisgo dillad sy'n gyfforddus ac yn hawdd i'w golchi. Holwch eich ysgol ynglŷn â hyn.

Bydd angen i'ch plentyn ddod â phecyn cinio a photel o ddŵr. Holwch eich ysgol a oes angen i'ch plentyn ddod â'i gas pensiliau / pennau ysgrifennu / pensiliau ei hun, gan y bydd rhai ysgolion yn darparu eu hadnoddau eu hunain i blant at eu defnydd unigol. Ni fydd disgyblion yn gallu rhannu adnoddau gyda phlant eraill na staff.

Bydd y plant yn dechrau ac yn gorffen ar wahanol amserau fel bod modd i'r ysgolion reoli'r broses o ollwng a chasglu plant yn ddiogel. Bydd yr ysgolion yn cyfathrebu'r trefniadau hyn yn glir â rhieni cyn i blant ddychwelyd.

Bydd y trefniadau gollwng a chasglu yn broses wahanol i'r hyn oeddent ychydig fisoedd yn ôl. Bydd mesurau cadw pellter cymdeithasol ar waith gyda mynedfeydd ac allanfeydd ar wahân, a systemau un ffordd. Bydd marciau llawr gyda saethau i helpu i gyfeirio plant a rhieni ac olion traed dwy fetr oddi wrth ei gilydd hefyd yn eu lle. Ni chaniateir i rieni ddod i mewn i adeilad yr ysgol.

Pryd bynnag y bo hyn yn bosibl; fodd bynnag, ni ellir gwarantu hyn gan fod angen rhannu pob dosbarth yn niferoedd llai. Mae'n bosibl hefyd na fydd rhai staff ar gael i weithio yn ystod y cyfnod hwn, er enghraifft, os ydynt yn gwarchod eu hunain. Y nod yw cael o leiaf un oedolyn a fydd yn gyfarwydd i'r plant ym mhob dosbarth; gall hyn fod yn athro neu'n gynorthwyydd addysgu cyn belled ag y bo modd. Bydd eich ysgol yn gallu rhoi cyngor ynglŷn â hyn.

Bydd rhaid i bob ysgol gyfrifo faint o blant y gellir eu cael ym mhob dosbarth ac mae hyn yn dibynnu ar faint yr ystafelloedd dosbarth a chynllun yr ysgol.

Ni fydd prydau ysgol yn cael eu darparu'r tymor hwn ac rydym yn gofyn i ddisgyblion ddod â phecyn cinio a photel o ddŵr gyda nhw. Bydd hyn yn helpu i gael amserau cinio ar wahanol adegau ac yn lleihau'r cyswllt sydd ei angen ar gyfer gweini bwyd.

Bydd teuluoedd sy'n cael prydau ysgol yn parhau i gael taliadau bob pythefnos neu'n cael parsel bwyd wythnosol a fydd yn darparu eitemau addas i baratoi cinio pecyn.

Dylai teuluoedd sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim ond nad ydynt eto wedi darparu eu manylion banc er mwyn derbyn taliad, fynd i'r dudalen we i drefnu hyn.

Gallai teuluoedd, os yw eu hamgylchiadau wedi newid ac maent bellach yn derbyn budd-daliadau penodol, fod yn gymwys bellach i gael prydau ysgol am ddim.

Byddwch, bydd teuluoedd sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn parhau i dderbyn taliadau neu becynnau bwyd. Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd y ddarpariaeth hon hefyd yn parhau yn ystod gwyliau'r haf.

Caiff disgyblion eu hannog i gerdded neu feicio'n ddiogel i'r ysgol lle bo'n bosibl, ac os oes angen cludiant, caiff rhieni eu hannog i wneud pob ymdrech i'w ddarparu.

Bydd cludiant i'r ysgol dim ond ar gael i ddysgwyr sydd eisoes wedi bod drwy'r broses ymgeisio ac sydd wedi cael eu barnu'n gymwys.

Dim ond os yw hynny'n gwbl angenrheidiol y darperir cludiant i'r ysgol i ddisgyblion cymwys. Gan fod angen cadw pellter cymdeithasol, dim ond nifer fach o ddisgyblion fydd ein bysiau ysgol penodedig yn gallu eu cludo, felly byddem yn gwerthfawrogi pe bai rhieni'n gallu cynorthwyo drwy wneud eu trefniadau cludiant eu hunain os yw hynny'n bosibl yn ystod y cyfnod dros dro hwn.

Bydd eich ysgol wedi gofyn i chi a oes angen cludiant i'r ysgol arnoch ar gyfer eich plentyn. Rydym wedi gorfod gweithio'n gyflym gyda'r cwmnïau bysiau / tacsis i gynllunio llwybrau a rhoi mesurau rhagofalus ar waith. Yn anffodus, ni fyddwn yn gallu gwarantu cludiant i bob disgybl sy'n gofyn amdano. Bydd angen blaenoriaethu cludiant ar gyfer disgyblion penodol, er enghraifft, dysgwyr sy'n agored i niwed.

Mae asesiadau risg yn cael eu cynnal ym mhob un o'n hysgolion cyn eu hailagor, er mwyn gallu rhoi rhaglen gynhwysfawr o fesurau ar waith i gyfyngu ar y risg i staff a phlant. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Mynedfeydd ac allanfeydd ar wahân
 • Arwyddion clir o amgylch yr ysgol ynghylch pwysigrwydd golchi dwylo, hylendid a chadw pellter cymdeithasol
 • Systemau un ffordd mewn ysgolion a marciau llawr clir i annog cadw pellter cymdeithasol
 • Sgriniau persbecs yn y dderbynfa
 • Dosbarthiadau llai
 • Cynlluniau ystafell ddosbarth newydd – bydd desgiau'n cael eu gosod dwy fetr wrth ei gilydd
 • Cyfyngu ar gymysgu - bydd y plant yn aros yn eu grwpiau a bydd aelodau penodol o staff yn cael eu pennu iddynt
 • Amserlenni cyfnodol - cyfyngu ar nifer y plant sy'n cael cinio ac egwyl ar yr un pryd, newidiadau i amseroedd gollwng a chasglu
 • Bydd yn rhaid i rieni / disgyblion gwblhau holiadur iechyd cyn y caniateir iddynt ddod i mewn i adeilad yr ysgol
 • Glanhau dwylo yn amlach nag arfer – bydd gorsafoedd golchi dwylo ychwanegol ar gael mewn ysgolion cynradd ac uwchradd a bydd diheintyddion dwylo ym mhob ystafell ddosbarth. Bydd y plant yn cael eu hannog i olchi eu dwylo'n drylwyr am 20 eiliad gan redeg dŵr a sebon a'u sychu'n gywir neu ddefnyddio diheintydd alcohol, gan sicrhau bod pob rhan o'r dwylo'n cael eu gorchuddio.
 • Sicrhau hylendid anadlol da - hyrwyddo'r ymagwedd 'ei ddal, ei daflu, ei ddifa'
 • Cyfyngu ar faint sy'n defnyddio'r toiledau
 • Mwy o lanhau - bydd arwynebau y cyffyrddir â nhw'n aml yn cael eu glanhau'n rheolaidd yn ystod y diwrnod ysgol a bydd yr ysgol i gyd yn cael ei glanhau bob nos
 • Bydd gan bob ysgol ei hystafell ynysu ddynodedig ei hun rhag ofn y bydd plentyn neu aelod o staff yn dechrau teimlo'n sâl yn ystod y dydd

Gellir gweld canllawiau gweithredol pellach ar gyfer ysgolion ar wefan Llywodraeth Cymru.

Bydd arwyddion a marciau llawr ym mhob rhan o'r ysgolion, a bydd y staff hefyd yn atgoffa'r plant os bydd angen. Rydym yn datblygu adnoddau hwyliog i'w defnyddio mewn ysgolion cynradd, gan gynnwys posteri maint go iawn sy'n annog plant bach i aros 'lled buwch ar wahân' a sticeri a siacedi llachar 'arwr cadw pellter cymdeithasol'. Bydd gennym hefyd gân a llyfr i helpu i gyflwyno negeseuon allweddol ynghylch cadw pellter cymdeithasol a golchi dwylo mewn ffordd fwy ysgafn.

Ni oddefir ymddygiad gwael gan ddisgyblion hŷn sy'n anwybyddu'r rheolau cadw pellter cymdeithasol yn fwriadol, ac efallai gofynnir i rieni eu casglu o'r ysgol er mwyn parhau â'u dysgu gartref. Byddem yn gwerthfawrogi petai rhieni yn ein cefnogi drwy helpu i bwysleisio i'w plant, cyn iddynt ddychwelyd i'r ysgol, pa mor bwysig yw glynu at y rheolau newydd.

Rydym yn cynyddu'r trefniadau glanhau ym mhob un o'n hysgolion. Bydd glanhawyr ar y safle drwy'r dydd, yn glanhau mannau y cyffyrddir â nhw'n aml. Wedyn bydd yr ysgol i gyd yn cael ei glanhau bob nos.

Na fydd. Y cyngor ar hyn o bryd yw nad yw'r rhain yn ofynnol mewn ysgolion.

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud nad oes angen mesur gwres disgyblion. Ni ystyrir ei fod yn ddangosydd dibynadwy o fod yn symptomatig, gan na fydd symptomau gan lawer o blant ond gallent fod yn bositif o hyd. Mae gwres uchel hefyd yn symptom cyffredin o nifer fawr o gyflyrau plentyndod felly gallai nifer fawr o'r canlyniadau fod yn bositif yn anghywir. Dylai ein hasesiadau iechyd dyddiol ar gyfer disgyblion nodi unrhyw blant a ddylai fod yn hunanynysu yn hytrach na bod yn yr ysgol.

 

Cadw pellter cymdeithasol, hylendid dwylo a hylendid anadlol (peswch neu disian i mewn i hances neu orchuddio'r geg a'r trwyn gyda'r benelin neu lewys) yw'r ffyrdd mwyaf effeithiol o atal lledaeniad coronafeirws.

Felly nid oes angen defnyddio cyfarpar diogelu personol (PPE) wrth ymgymryd â gweithgareddau addysgol arferol yn yr ysgol. Bydd PPE ar gael i staff yr ysgol os bydd amheuaeth bod y coronafeirws ar blentyn neu os bydd angen rhoi gofal personol, ymarferol megis cymorth cyntaf.

Mae gweithdrefnau llym ar waith ar gyfer hyn a bydd y plentyn yn cael ei gadw mewn ystafell ar wahân hyd nes y gellir ei gasglu a mynd ag ef/hi adref. Bydd yr ystafell ac unrhyw arwynebau maent wedi dod i gysylltiad â nhw yn cael eu glanhau'n drylwyr.

Yn yr un modd, os bydd aelod o staff yn datblygu symptomau, bydd yn gadael y safle ar unwaith, a bydd ei ystafell ddosbarth ac unrhyw arwynebau mae wedi dod i gysylltiad â nhw yn cael eu glanhau'n drylwyr.

Mae pob aelod o'r cyhoedd sy'n arddangos symptomau coronafeirws bellach yn gallu trefnu cael prawf coronafeirws, ewch i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru i gael rhagor o wybodaeth.

Mae'r strategaeth Profi, Olrhain, Diogelu yn hollbwysig o ran cefnogi gweithgarwch cynyddol ein hysgolion. Mae'n nodi'r cam nesaf ar gyfer mynd i'r afael â'r coronafeirws; profi pobl sydd â symptomau yn y gymuned, olrhain y rhai sydd wedi dod i gysylltiad agos â phobl sydd wedi cael prawf coronafeirws positif, a diogelu teulu, ffrindiau a'n cymuned drwy hunanynysu. Gellir gweld rhagor o wybodaeth am hyn ar wefan Llywodraeth Cymru.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cadarnhau y bydd system brofi yn cael ei darparu’n gyflym gan Raglen Profi, Olrhain a Diogelu GIG Cymru i ymdrin ag achosion mewn partneriaeth â Byrddau Iechyd Lleol a fydd yn hwyluso prawf antigenau ar gyfer pawb yn y ‘swigod’ ysgol/lleoliad (grwpiau bach cyson o ddim mwy nag 8) sydd wedi’u heffeithio gan yr achosion, a phawb yn yr ysgol/lleoliad os gwelir nad yw’r lleoliad wedi dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer ysgolion a/neu fesurau Atal a Rheoli Haint.

Bydd modd rhoi dull cyflym ar waith i gyflenwi a samplu profion antigenau, a hynny mewn amryw o ffyrdd – er enghraifft trwy ddefnyddio unedau profi symudol, canolfannau profi ategol, a llwybrau gollwng a chasglu. Bydd yr holl randdeiliaid yn trafod ac yn cytuno ar y dull profi mwyaf priodol.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn cynnal rhaglen o brofion gwrthgyrff ac yn cynnig y profion i o leiaf 10% o staff ysgolion sydd wedi gweithio mewn hybiau ysgol yn ystod y pandemig.

Bydd profion gwrthgyrff hefyd yn cael eu cynnal ar ddiwedd y tymor gyda grŵp sampl ychwanegol sy’n cynnwys y gymuned ysgol ehangach.

Rhagor o wybodaeth

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud y bydd staff addysg sy'n gweithio yn y canolfannau yn grŵp blaenoriaeth yn y rhaglen profi gwrthgyrff newydd.

Bydd profion gwrthgyrff hefyd yn cael eu cynnal ar ddiwedd y tymor gyda grŵp sampl ychwanegol sy’n cynnwys y gymuned ysgol ehangach.

Rhagor o wybodaeth

Nod y tymor hwn yw rhoi cyfle i'r disgyblion ddod i'r ysgol a dal ati i ddysgu cyn gwyliau'r haf, a pharatoi ar gyfer y tymor ysgol newydd ym mis Medi. Bydd hefyd yn helpu i'w paratoi ar gyfer y 'normal newydd' cyn dechrau tymor yr hydref.

Bydd pwyslais clir ar lesiant eich plant yn ystod y tymor hwn. Ar ôl bod i ffwrdd o'r ysgol gyhyd, mae'n gyfle iddynt allu gweld eu ffrindiau a'u hathrawon mewn amgylchedd cyfarwydd.

Bydd mwy o bwyslais ar ddysgu yn yr awyr agored, sydd â manteision corfforol, meddyliol ac addysgol i ddysgwyr (yn ogystal â lleihau'r risg o haint).

Bydd disgyblion yn cael cyfle i gael sesiynau wyneb yn wyneb gyda'u hathrawon, a bydd y gweithgareddau dysgu o bell hefyd yn parhau.

Yn nes ymlaen yn y tymor, bydd ysgolion hefyd yn edrych ar ddatblygiad sgiliau allweddol sy'n briodol i'r oedran a'r cyfnod megis llythrennedd a rhifedd, gan roi sylw hefyd i bedwar diben y cwricwlwm newydd.

Bydd y tymor hwn hefyd yn helpu i baratoi disgyblion Blwyddyn 6 ar gyfer symud i'r ysgol uwchradd, ac i ddisgyblion ym Mlynyddoedd 10 a 12, bydd yn cefnogi eu gwaith TGAU a Safon Uwch ymhellach.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y math o ddysgu fydd yn digwydd dros dymor yr haf ar wefan Llywodraeth Cymru.

Bydd. Bydd dysgu o bell ar-lein yn parhau drwy lwyfan Hwb a bydd ysgol eich plentyn yn parhau i gyfathrebu â chi tan ddiwedd y tymor ysgol. Y nod yw bod pob disgybl, p'un a yw'n dychwelyd i'r ysgol ai peidio, yn 'parhau i ddysgu'.

Ein nod yw sicrhau bod dychwelyd i'r ysgol mor normal â phosibl. At hynny, rydym am sicrhau taw'r profiad cadarnhaol o gysylltu a chyfathrebu â chyfoedion ac athrawon sydd yn ganolog i'r broses ddychwelyd. Fodd bynnag, gallai eich plentyn deimlo:

 • yn gyndyn o adael diogelwch y cartref ar ôl cyfnod estynedig o gyswllt â rhieni a gofalwyr
 • yn bryderus am gael cyswllt estynedig â phobl tu allan i'r cartref
 • gorbryder a achosir gan y pwyslais parhaus ar gadw pellter cymdeithasol a beth yw goblygiadau hynny o ran ei ddiogelwch y tu allan i'r cartref

Er bod ymdopi â'r teimladau hyn yn anodd, maent yn hollol normal.

Bydd staff addysgu a staff cymorth yn barod i roi sicrwydd a chefnogaeth unigol i blant sy'n teimlo fel hyn. Yn ogystal â'r newidiadau i amgylchedd yr ysgol, byddwn yn gwneud popeth i sicrhau bod hwn yn brofiad diogel a chadarnhaol.

Pan na all staff roi cysur corfforol, gall staff wneud llawer o hyd i gysuro o bellter. Gall y staff ddefnyddio iaith sy'n cysuro a goslef y llais, ac atgyfnerthu'r neges fod yr ysgol yn lle diogel a hapus. Gall staff ddilysu teimladau plentyn a rhoi tawelwch meddwl a'i adael i wybod nad oes dim byd o'i le â phoeni e.e. ystumiau rhoi cwtsh.

O bosibl bydd yr holl newidiadau yn sgil COVID-19 wedi cael mwy o effaith ar blant ag anghenion dysgu ychwanegol. Efallai eu bod wedi'i chael hi'n anodd addasu i sefyllfa newydd a gwahanol heb strwythur dyddiol yr ysgol i'w cefnogi.

Bydd ysgolion yn parhau i weithio gyda gweithwyr proffesiynol ac asiantaethau eraill fel Seicolegwyr Addysg a Phlant, Athrawon Cymorth Cymunedol ac Ymddygiad, Athrawon Ymgynghorol ADY ac ati i gefnogi anghenion disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol.

Bydd profiadau yr holl blant wrth ddysgu gartref yn ystod y 'lockdown' wedi bod yn wahanol. Nid yw dysgu gartref yr un peth â dysgu yn yr ysgol. Bydd ysgolion yn asesu pa fylchau allai fod gan blentyn yn ei ddysgu, ac yn defnyddio'r cyfle hwn i 'ddal i fyny' er mwyn cynllunio sut i fynd i'r afael â'r rhain o fis Medi ymlaen.

Gan y bydd disgyblion dim ond yn mynychu'r ysgol am ran o'r wythnos ysgol, bydd dysgu cyfunol yn nodwedd bwysig o sut y bydd ysgolion yn gweithredu dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf.

Ystyr dysgu cyfunol yw dull o ddysgu sy'n cyfuno profiadau dysgu yn y dosbarth (yn yr ysgol) ac ar-lein (gartref). Bydd yr holl sesiynau ar-lein ac all-lein yn ategu ei gilydd.

Bydd cyfle i ddefnyddio'r amser a dreulir yn yr ysgol i ganfod pa gymorth fydd ei angen i sicrhau bod dysgu cyfunol yn gweithio'n dda.

 

Penderfyniad personol i chi a'ch teulu fydd hwn; fodd bynnag,

 • Mae hwn yn gyfle i blant gael amser penodedig gydag athrawon a chyd-ddisgyblion.
 • Bydd yr amser hwn yn helpu i gael plant ac athrawon yn barod am eu profiad yn yr ysgol ym mis Medi.
 • Bydd hwn yn gyfle i ddisgyblion Blwyddyn 6 ffarwelio â'u ffrindiau a'r staff yn yr ysgol gynradd a pharatoi ar gyfer symud i'r ysgol uwchradd.

Ni fydd teuluoedd yn cael dirwy os nad ydynt yn anfon eu plant i'r ysgol y tymor hwn.

 

Bydd y rhan fwyaf o'n hebryngwyr croesfannau ysgol yn dychwelyd ar Fehefin 29, ond mae'n bwysig cadw pellter cymdeithasol bob amser. Mae gan y mwyafrif o safleoedd croesfannau ysgol farciau cadw pellter cymdeithasol i helpu i'ch atgoffa o'r rheolau.

Dilynwch gyfarwyddiadau'r hebryngydd croesfannau ysgol ac arhoswch wrth ymyl y ffordd hyd nes y rhoddir cyfarwyddyd i chi groesi. Sicrhewch eich bod yn croesi'r ffordd mewn llinell syth a bod pellter diogel rhyngoch chi a'r hebryngydd. Daliwch ddwylo'r plant llai.

Os clywir bod y rheolau cadw pellter cymdeithasol yn cael eu torri, efallai bydd yn rhaid gwaredu'r ddarpariaeth hon o'r ysgol.

Yn anffodus, yn achos nifer fach o'n hebryngwyr croesfannau ysgol, nid ydym wedi gallu sicrhau pellter cymdeithasol digonol o 2 fetr er mwyn i'r gwasanaeth allu dychwelyd yn ddiogel. Gofynnwyd i'r ysgolion y mae hyn yn berthnasol iddynt roi gwybod i'r rhieni/gofalwyr.

Os na all eich plant gerdded, beicio neu fynd ar sgwter yn ddiogel i'r ysgol a bod yn rhaid i chi ddod â'r car, peidiwch parcio ger yr ysgol a cherddwch y pum munud / deg munud olaf o'r daith.

Mae'n bwysicach nag erioed i gadw'r llinellau igam ogam melyn (marciau Cadwch yn Glir) yn glir rhag cerbydau i helpu i gadw'r ardal yn fwy diogel i rieni a phlant groesi.

Gofynnir i fodurwyr hefyd adael mwy o bellter rhyngddynt a'r groesfan pan fydd hebryngydd yn dangos ei arwydd 'stop', fel y gallant sicrhau bod 2 fetr rhyngddynt a cherddwyr sy'n croesi'r ffordd.

 

 

Yn anffodus, ni allwn barhau i ddarparu seddi gwag yn ystod y cyfnod hwn oherwydd y cyfyngiad difrifol ar gapasiti.

Gwrthodwyd eich cais gan nad yw eich manylion yn cyfateb i fanylion unrhyw ddisgyblion â hawl i gludiant am ddim sydd eisoes ar ein cronfa ddata. Gallai hyn fod oherwydd:

 • Nad ni sy'n darparu cludiant eich plentyn ar hyn o bryd (os yw fel arfer yn teithio ar gerbyd a ddarperir gan Gyngor arall bydd angen i chi gysylltu â'r Cyngor hwnnw).
 • Bod eich manylion yn wahanol i'r rhai ar ein cronfa ddata, er enghraifft, os ydych wedi newid eich cyfeiriad i un nad ydym wedi derbyn cais am gludiant ar ei gyfer.
 • Bod eich plentyn yn teithio ar 'sedd wag' ar hyn o bryd – roedd y wybodaeth gyda'r cais yn nodi na fyddai modd teithio ar seddi gwag yn ystod y cyfnod hwn, gan na allwn warantu mwyach y bydd capasiti ar gael.

Dim ond ar y diwrnod(au) mae'r ysgol wedi rhoi gwybod i ni y bydd disgyblion yn mynychu'r ysgol y bydd hawl teithio. Fe'ch cynghorir i wirio'r wybodaeth hon gyda'r ysgol os ydych yn ansicr.

Bydd cerbydau yn rhedeg ar yr amser arferol ac yn aros yn y mannau arferol yn y boreau (oni bai ein bod yn rhoi gwybod i chi fel arall). Fel y dylech ei wneud bob amser, sicrhewch eich bod yn y man rydych yn cael ei godi cyn amser a byddwch yn amyneddgar os gwelwch yn dda os bydd y cerbyd ychydig yn hwyrach nag arfer.

Defnyddiwch yr un rhif bws yn y prynhawn. Cofiwch, os nad yw disgybl yn teithio i'r ysgol yn y bore, mae'n bosibl na fydd y daith yn digwydd yn y prynhawn.

Gallwch ddarllen amserlenni bysiau ysgol.

 

Ni fydd angen cardiau teithio, bydd gan y gyrrwr restr o'r disgyblion sydd â hawl i deithio. Ni fydd hawl gan neb arall i deithio.

Rydym yn gofyn i rieni atgoffa eu plant i olchi eu dwylo cyn ac ar ôl teithio.

Rydym hefyd yn gofyn i chi atgoffa'ch plant y bydd angen iddynt gadw 2 fetr oddi wrth ei gilydd wrth aros i'w bws gyrraedd.

Bydd y teithwyr yn mynd ar y bysiau fesul un, gan gadw pellter diogel rhwng ei gilydd, a rhaid defnyddio'r sedd wag yng nghefn y bws yn gyntaf. Wrth adael y bws, unwaith eto rhaid i'r disgyblion wneud hyn un ar y tro gan gadw 2 fetr oddi wrth ei gilydd, gan ddechrau gyda'r seddi yn y blaen gyntaf, a gweithio nôl i'r seddi cefn (fel nad yw'r disgyblion sy'n cerdded i lawr yr eil yn pasio unrhyw ddisgyblion eraill sy'n eistedd). Mae'r rheolau hyn yn berthnasol i'r daith yn y bore ac yn y prynhawn.

Cofiwch NA ddylai disgyblion deithio os ydynt yn teimlo'n sâl, yn enwedig os oes ganddynt symptomau COVID-19, neu os ydynt yn byw gyda rhywun sydd â symptomau COVID-19 neu sydd wedi cael canlyniad positif i brawf COVID-19 yn ystod yr 14 diwrnod diwethaf. Os bydd unrhyw ddisgyblion yn mynd yn sâl tra byddant yn yr ysgol, cysylltir â'u rhieni i fynd â nhw adref.

Yn ôl y dystiolaeth, y ffordd fwyaf effeithiol o ddiogelu eich hun ac eraill rhag cael eich heintio yw dilyn y rheolau cadw pellter cymdeithasol, osgoi cyffwrdd ag arwynebau a'ch wyneb, a golchi eich dwylo'n rheolaidd. Cyfyngir ar gapasiti bysiau i sicrhau y cedwir at y rheolau cadw pellter cymdeithasol. Felly nid yw'n orfodol, a mater o ddewis personol yw p'un a yw eich plentyn yn gwisgo mwgwd wyneb ai peidio.

Dylai disgyblion sydd fel arfer yn defnyddio gwasanaethau bysiau lleol ac yn talu i deithio i'r ysgol fod yn ymwybodol mai gwasanaethau cyfyngedig mae cwmnïau bysiau yn eu gweithredu, ac y cyfyngir ar gapasiti ar eu bysiau, felly mae angen i ddisgyblion a rhieni gynllunio ymlaen llaw.

Efallai fod rhai teithiau a ddefnyddir yn arferol gan blant ysgol yn rhedeg ar adegau gwahanol, ddim yn galw yn yr ysgolion fel yr arfer, neu ddim yn rhedeg o gwbl.

Ni fydd bysiau ysgol lle codir tâl C11, C12, 243 (yng Nghaerfyrddin) a L23, L24, L27 (yn Llanelli) yn rhedeg hefyd.

Gwiriwch yr amserau a chynlluniwch eich taith cyn i chi deithio. Mae gwybodaeth am wasanaethau bws ledled Cymru ar gael gan Traveline Cymru neu Rhadffon 0800 464 0000.

 

 

Rydym yn prosesu'r ceisiadau hyn cyn gynted â phosibl a dylech glywed erbyn dydd Gwener, 26 Mehefin.

Nid yw'r broses ymgeisio wedi newid. Gallwch gyflwyno cais ar-lein.

Ni chaniateir rhieni ar gerbydau o dan unrhyw amgylchiadau, a rhaid iddynt gadw at y canllawiau cadw pellter cymdeithasol pan fyddant yn aros i'w plentyn fynd ar y bws neu'n casglu eu plentyn ohono.

Rhowch wybod am unrhyw broblemau'n syth i'ch gyrrwr neu i athro/athrawes yn yr ysgol.

Gallwch, ond rydym yn eich annog i beidio â rhoi lifft i unrhyw ddisgyblion eraill nad ydynt yn byw gyda chi.

Yn anffodus, mae angen i chi wneud cais newydd i deithio yn ystod y cyfnod hwn, ac nid yw eich cerdyn bws blaenorol yn caniatáu i chi deithio.

 

 

Bydd, bydd cludiant bwydo yn parhau os yn bosibl, bydd pob cais yn cael ei asesu yn unigol ar sail y capasiti sydd ar gael gennym.

Bydd, bydd pob cerbyd yn cael ei lanhau ar ôl pob taith.

Efallai y bydd rhai gweithredwyr yn darparu hylif diheintio dwylo. Fodd bynnag, hoffem atgoffa rhieni pa mor bwysig yw sicrhau bod plant yn golchi eu dwylo cyn/ar ôl teithio.

Rydym yn ymddiheuro am yr oedi anochel o ran clywed a symud apeliadau am gludiant ysgol yn eu blaen eleni yn sgil y coronafeirws.

Bydd paneli apêl yn ailddechrau ym mis Gorffennaf ac yn parhau drwy gydol gwyliau'r haf.

Hoffai'r tîm ddiolch i rieni am yr amynedd a'r ddealltwriaeth y maent wedi'u dangos wrth i'r broses apelio gael ei gohirio.

 

Rydym yn aros am arweiniad gan Lywodraeth Cymru ynghylch yr hyn fydd yn digwydd pan fydd y plant yn mynd yn ôl i'r ysgol ym mis Medi. Mae'r Gweinidog Addysg wedi dweud eu bod yn gweithio ar amrywiaeth o sefyllfaoedd ac y byddant yn parhau i gael eu harwain gan y cyngor gwyddonol ac yn cyflwyno eu cynlluniau yn unol â hynny.

Llwythwch mwy

Addysg ac Ysgolion