Partneriaeth â Rhieni

Diweddarwyd y dudalen ar: 17/02/2021

Rydym yn mabwysiadu dull partneriaeth o weithio gyda theuluoedd disgyblion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY) mewn ffordd sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn.

Mae'r Gwasanaethau Partneriaeth â Rhieni yn rhoi cymorth a chyngor i rieni sydd â phlant ag ADY, drwy Swyddogion Cyswllt Teulu. Maent yn darparu gwybodaeth gywir a diduedd am yr amrywiaeth o opsiynau sydd ar gael i rieni a gofalwyr, plant a phobl ifanc. Nid ydynt yn ‘cymryd ochr’. Maent yn helpu teuluoedd i wneud penderfyniadau gwybodus ynghylch addysg eu plentyn. Gellir gofyn am gymorth ar unrhyw adeg a gall barhau am gyfnod amhenododl yn ôl yr angen. Os yw'r rhieni'n dymuno, bydd y gwasanaeth yn darparu cefnogwr rhieni annibynnol.

Gall rhieni gyfrannu i'r bartneriaeth hon drwy:

  • siarad â Phennaeth neu Gyd-gysylltydd ADY eu hysgol leol a fydd yn gallu rhoi manylion cyswllt y gwasanaeth partneriaeth â rhieni lleol.
  • cysylltu â'r awdurdod lleol yn uniongyrchol - Swyddog Cyswllt Teulu ADY ar 01267 246466. Gallant ddarparu cyngor penodol i'r Blynyddoedd Cynnar hyd at addysg Ôl-16. Maent yn gweithio'n agos gyda Swyddog Arweiniol ADY y Blynyddoedd Cynnar, Swyddog Arweiniol Ôl-16, athrawon ymgynghorol eraill a swyddogion cynhwysiant.
  • neu, drwy gysylltu â SNAP Cymru - 01554 777566 0845 120 37 30 neu e-bost carm@snapcymru.org neu helpline@snapcymru.org.

Gall Swyddogion Cyswllt Teulu ADY ddarparu'r wybodaeth ddiweddaraf am y newidiadau sy'n cael eu gwneud trwy Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

Mae ein gwasanaethau ar gyfer Cynhwysiad (Addysg) ac Anabledd (Gofal Cymdeithasol) yn cydweithio i ddarparu gwell gwasanaethau i blant a'u teuluoedd. Rydym yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn gyda theuluoedd fel y gallwn weithio mewn partneriaeth.

Os oes gan blant a phobl ifanc anhawster dysgu sylweddol ac anghenion cymhleth gall gweithiwr allweddol yn y Tîm Anableddau Plant eu cefnogi nhw a'u teulu. Byddwn yn gweithio gyda'n gilydd i sicrhau bod pawb yn gwybod pa gymorth sydd ei angen, beth sy'n cael ei wneud a pha mor aml y mae angen adolygu hyn.

Addysg ac Ysgolion