Partneriaeth â Rhieni

Diweddarwyd y dudalen ar: 29/06/2020

Rydym yn gweithio â rhieni disgyblion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY) trwy ddull partneriaeth.

Mae'r Gwasanaethau Partneriaeth â Rhieni yn rhoi cymorth a chyngor i rieni sydd â phlant ag ADY. Maent yn darparu gwybodaeth gywir a diduedd am yr amrywiaeth o opsiynau sydd ar gael i rieni a gofalwyr. Nid ydynt yn ‘cymryd ochr’. Maent yn helpu rhieni i wneud penderfyniadau gwybodus ynghylch addysg eu plentyn. Os yw'r rhieni'n dymuno, bydd y gwasanaeth yn darparu cefnogwr rhieni annibynnol.

Gall rhieni gyfrannu i'r bartneriaeth hon drwy:

  • siarad â Phennaeth neu Gyd-gysylltydd ADY eu hysgol leol fydd yn gallu rhoi iddynt fanylion cyswllt y gwasanaeth partneriaeth â rhieni lleol.
  • cysylltu â'r awdurdod lleol yn uniongyrchol - Swyddog Cyswllt Teulu ADY ar 01267 246466.
  • neu, drwy gysylltu â SNAP Cymru - 01554 777566 0845 120 37 30 neu e-bost carm@snapcymru.org neu helpline@snapcymru.org.

Mae ein gwasanaethau ar gyfer Cynhwysiad (Addysg) ac Anabledd (Gofal Cymdeithasol) yn cydweithio i ddarparu gwell gwasanaethau i blant a'u teuluoedd. Rydym yn cynnal cyfarfodydd â rhieni yn rheolaidd fel y gallwn weithio mewn partneriaeth.

Os oes gan y plant a'r bobl ifanc anhawster dysgu sylweddol ac anghenion cymhleth gall gweithiwr allweddol yn y Tîm Anableddau Plant eu cefnogi nhw a'u teulu. Byddant yn sicrhau bod pawb yn gwybod pa gymorth sydd ei angen arnynt, beth sy'n cael ei wneud a pha mor aml mae angen adolygu hynny.

Addysg ac Ysgolion