Covid-19 - Cwestiynau Cyffredin Ysgolion

Diweddarwyd y dudalen ar: 24/09/2020

Coronafeirws (COVID-19)

Mae ein hysgolion yn gweithredu ar unwaith cyn gynted ag y mae'n hysbys bod disgybl neu aelod o staff wedi profi'n bositif am Covid-19.

Mae’r broses o brofi ac olrhain cyswllt yn rhan o’r ‘normal normal’ a lle mae ysgolion yn dilyn y canllawiau hyn yn ofalus, nid oes achos i ddychryn.

Bydd yn ofynnol i disgyblion dros 11 oed wisgo gorchuddion wyneb ar gludiant ysgol ac mewn mannau cymunedol dan do yn yr ysgol lle na ellir cadw pellter cymdeithasol, oni bai ei fod wedi cael eithriad am resymau meddygol.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Ein prif flaenoriaeth bob amser oedd diogelwch y plant, eu teuluoedd a staff yr ysgolion a bydd hyn yn parhau i fod yn brif ystyriaeth wrth i ni ddechrau ar y cyfnod o adfer.

Gallwn eich sicrhau ein bod wedi gweithio'n galed i roi cynlluniau ar waith am ein hysgolion. Diolch i chi am eich cefnogaeth a'ch cydweithrediad parhaus.

Ewch i'r dudalen hon i gael yr holl wybodaeth, caiff ei diweddaru'n barhaus. Dylai'r cwestiynau cyffredin canlynol ateb unrhyw gwestiynau posibl sydd gennych ynglŷn ag ailagor ysgolion. Cysylltwch drwy'r tab "Gofyn cwestiwn" os oes unrhyw beth y mae angen gwybodaeth ychwanegol arnoch amdano.

Bydd y tymor ysgol newydd yn dechrau ddydd Mawrth, 1 Medi. Fodd bynnag, diwrnodau cynllunio a pharatoi fydd y ddau ddiwrnod cyntaf sy'n golygu na fydd disgyblion yn dychwelyd tan ddydd Iau 3 Medi. Bydd eich ysgol yn cysylltu â chi'n uniongyrchol i roi gwybod i chi pa ddyddiad y disgwylir i'ch plentyn ddychwelyd. Os nad ydych yn sicr, cysylltwch â'ch ysgol.

 

Dywedodd y Gweinidog Addysg y byddai pob disgybl yn dychwelyd i'r ysgol yn nhymor yr hydref ac y dylai ysgolion ddarparu ar gyfer pob disgybl o ddechrau'r tymor os oes modd gwneud hynny.

Fodd bynnag, bydd cyfnod o hyblygrwydd ac efallai y bydd ysgolion am ganolbwyntio ar grwpiau blwyddyn blaenoriaeth fel y rhai sy'n newydd i ysgolion uwchradd, y rhai sy'n sefyll arholiadau yr haf nesaf neu'r rhai mewn dosbarthiadau derbyn.

Bydd hyn hefyd yn sicrhau amser, hyd at bythefnos, ar gyfer unrhyw gynllunio ac ad-drefnu. Disgwylir y bydd diwrnodau cynllunio a pharatoi yn cael eu cynnal ar ddechrau'r tymor er mwyn galluogi ysgolion i weithio gyda staff ar adolygu eu hasesiadau risg, eu prosesau a'r systemau cysylltiedig.

O ail wythnos y tymor disgwylir y bydd angen i ysgolion gynyddu nifer y disgyblion sy'n mynychu, gan arwain at bawb yn dychwelyd ar 14 Medi, pan fydd presenoldeb yn orfodol i bob disgybl.

Bydd eich ysgol yn cysylltu â chi'n uniongyrchol i roi gwybod i chi pa ddyddiau / amserau y bydd eich plentyn yn mynychu yn ystod y pythefnos cyntaf hynny.

Mae ysgolion wedi bod yn cynllunio i ddisgyblion Blwyddyn 6 gael amser penodedig yn eu hysgol uwchradd newydd ym mis Medi. Bydd eich ysgol yn cysylltu â chi i roi gwybod am y trefniadau ar gyfer eich plentyn. 

Bydd ysgolion yn dilyn eu prosesau pontio arferol, lle bo modd, er mwyn sicrhau dechrau cadarnhaol a diogel i ddisgyblion newydd. Efallai y bydd gan ysgolion fwy o ddysgwyr newydd nag arfer, gyda phlant tymor yr haf nad oeddent wedi dechrau eto, a dysgwyr presennol y bydd angen iddynt ail-bontio oherwydd faint o amser y maent wedi bod i ffwrdd. Bydd eich ysgol yn cysylltu â chi'n uniongyrchol i roi gwybod i chi am y trefniadau ar gyfer eich plentyn.

Cadarnhaodd Prif Swyddog Meddygol Cymru na fydd angen i bobl yng Nghymru warchod mwyach ar ôl 16 Awst oherwydd bod y cyfradd heintio yng Nghymru yn isel iawn.

Bydd disgyblion sydd wedi bod yn gwarchod eu hunain yn gallu dychwelyd i'r ysgol yn nhymor yr hydref os cynhelir asesiad risg i sicrhau bod yr amgylchedd yn ddiogel o ran COVID (hynny yw, bod mesurau wedi'u cymryd i leihau'r risg i staff a disgyblion).

Yn ôl canllawiau a gyhoeddwyd gan y Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant, nid oes angen i'r rhan fwyaf o blant sydd ar y Rhestr Warchod ar hyn o bryd warchod eu hunain mwyach. Bydd pediatryddion a meddygon teulu'n mynd ati dros yr haf i adolygu cofnodion plant sydd wedi bod yn gwarchod er mwyn asesu a oes angen iddynt barhau i fod ar y Rhestr Warchod. Pan fydd plentyn yn cael ei dynnu o'r Rhestr Warchod am nad oes angen iddo warchod mwyach, gall ymddwyn yn yr un ffordd ag unrhyw blentyn arall sydd yn yr ysgol/lleoliad.

Er bod y trefniadau gwarchod wedi'u rhewi, dylai'r plant sy'n dal i fod ar y Rhestr Warchod ddilyn yr un cyngor â'r rheiny sydd yn y grŵp 'risg uwch'.

Bydd yna amgylchiadau lle na fydd plant yn gallu mynychu'r ysgol am resymau iechyd ar wahân i COVID-19, a dylid eu cefnogi i ddysgu gartref os ydynt yn gallu gwneud hynny.

Rhagor o wybodaeth i bobl sydd wedi bod yn gwarchod

Os oes plentyn/rhiant/aelod o'r aelwyd yn datblygu symptomau COVID-19, dylai'r aelwyd gyfan hunanynysu ar unwaith, a dylech drefnu prawf ar gyfer yr unigolyn sydd â'r symptomau.

Symptomau COVID-19 yw:

peswch parhaus newydd: mae hyn yn golygu eich bod yn teimlo'n dwym pan fydd rhywun yn cyffwrdd â chi ar eich brest neu'ch cefn (nid oes angen i chi fesur eich tymheredd)
gwres uchel: peswch parhaus newydd: mae hyn yn golygu pesychu llawer am fwy nag awr, neu 3 pwl o beswch neu fwy mewn 24 awr (os oes gennych beswch fel arfer, gallai fod yn waeth nag arfer)
colli eich gallu i arogli neu flasu neu unrhyw newid i'r synhwyrau hynny: mae hyn yn golygu eich bod wedi sylwi na allwch arogli na blasu unrhyw beth, neu fod pethau'n arogli neu'n blasu'n wahanol i'r arfer

Os bydd eich plentyn yn mynd yn sâl y tu allan i oriau ysgol gydag unrhyw un o symptomau COVID-19 neu os oes angen iddo hunanynysu, rhowch wybod i ni am hyn drwy ffonio Llesiant Delta ar 0300 333 2222 neu drwy anfon e-bost at TTP@deltawellbeing.org.uk, a fydd yn rhoi gwybod i'r ysgol ar eich rhan.

Cysylltwch â Delta Wellbeing y tu allan i oriau dim ond os oes gan eich plentyn symptomau COVID-19. Yn ystod oriau ysgol ac ar gyfer pob mater arall sy'n ymwneud ag iechyd, rhowch wybod i'ch ysgol yn uniongyrchol.

Os nad oes gan blentyn symptomau COVID-19, ond bod ganddo symptomau tebyg i symptomau annwyd, megis trwyn yn rhedeg, nid oes angen iddo gael prawf ac nid oes angen iddo hunanynysu. Gall eich plentyn fynd i'r ysgol os yw'n ddigon iach i wneud hynny.

Rydym yn argymell mai dim ond y rheiny sydd â pheswch parhaus newydd, gwres uchel, neu'r rheiny sydd wedi colli eu gallu i arogli neu flasu neu fod y synhwyrau hynny'n newid, sy'n cael prawf.

I wneud cais am brawf ar eich cyfer chi eich hun neu ar gyfer rhywun yn eich cartref sydd â symptomau gan gynnwys plant o dan 5 oed, ewch i wefan Llywodraeth Cymru neu ffoniwch 119.

Os ydych chi neu eich plentyn yn teimlo'n sâl a bod angen cyngor meddygol arnoch, ffoniwch GIG 111 i gael cyngor neu ewch i'w gwefan, neu ffoniwch eich meddyg teulu.

Mae'n hanfodol bod unrhyw un sydd â symptomau COVID-19, neu unigolion sy'n rhannu aelwyd ag unrhyw un sydd â symptomau, yn hunanynysu, hyd yn oed os yw'r symptomau'n wan. I ddiogelu eraill, mae'n rhaid ichi beidio â mynychu'r ysgol, y feithrinfa, lleoliadau gofal plant eraill, y gwaith, na mynd i leoedd megis meddygfa, fferyllfa neu ysbyty.

Mae'n rhaid i unrhyw un sydd â symptomau hunanynysu am 10 niwrnod o'r adeg y mae'r symptomau'n dechrau. Gall yr unigolyn ddychwelyd i'r ysgol neu i'r gwaith ar ôl 10 niwrnod os yw'n ddigon iach i wneud hynny.

Mae'n rhaid i unrhyw un ar yr aelwyd nad oes ganddo symptomau hunanynysu am 14 diwrnod o'r adeg y dechreuodd yr unigolyn cyntaf gael symptomau.

Os yw rhiant yn barnu bod gan ei blentyn symptomau OND ei fod yn dewis peidio â rhoi'r plentyn drwy'r profiad o gael prawf, mae'n rhaid i holl aelodau'r aelwyd hunanynysu am 14 diwrnod ar ôl i'r symptomau ddechrau.

Os yw canlyniad y prawf yn bositif, bydd y Tîm Profi, Olrhain, Diogelu yn cysylltu â chi i roi cyngor pellach.

Os yw canlyniad y prawf yn negyddol, gall y cyfnod hunanynysu ddod i ben i bawb, gall plant ddychwelyd i'r ysgol a gall rhieni ddychwelyd i'r gwaith os ydynt yn ddigon iach i wneud hynny, a chyn belled nad oes neb arall ar yr aelwyd wedi datblygu symptomau.

Rhagor o wybodaeth am hunanynysu

 

 

 Byddem yn disgwyl i rieni drafod unrhyw bryderon sydd ganddynt am eu plentyn yn dychwelyd gyda'u hysgol. Bydd hyn yn helpu'r ysgol a'r cyngor i gynllunio a deall unrhyw rwystrau i ddisgyblion sy'n dychwelyd i'r ysgol a nodi unrhyw gymorth pellach sydd ei angen.

Fodd bynnag, os na fydd eich plentyn yn dychwelyd i'r ysgol, mae Llywodraeth Cymru o'r farn na fyddai'n briodol i'r cyngor neu'r ysgol roi Hysbysiad Cosb Benodedig na chychwyn achos am beidio â mynychu. Bydd Llywodraeth Cymru yn monitro'r sefyllfa dros hanner cyntaf y tymor cyn adolygu'r sefyllfa.

Rydym yn gweithio gydag ysgolion cynradd i ailddechrau clybiau brecwast cyn gynted â phosibl yn nhymor yr hydref. Yn y lle cyntaf byddwn yn gweithio gydag ysgolion unigol i ddarparu goruchwyliaeth, a'n gobaith yw darparu brecwast o 14 Medi. Bydd eich ysgol yn cysylltu â chi i roi gwybod am y trefniadau.

Rydym hefyd yn cefnogi ysgolion i ailddechrau clybiau ar ôl ysgol p'un ai darpariaeth a gynigir gan yr ysgol yw hon neu a gynhelir yn yr ysgol gan ddarparwr preifat.

Os bydd disgybl yn mynychu mwy nag un lleoliad, er enghraifft, darpariaeth ysgol a gofal cofleidiol neu ddarpariaeth ar ôl ysgol, dylai'r disgybl aros yn yr un grŵp bach yn y ddau leoliad lle bynnag y bo modd. Lle nad yw hynny'n bosibl, dylai'r disgybl aros mewn grwpiau bach cyson yn y ddau leoliad. Lle bydd angen i ddisgyblion fynychu mwy nag un lleoliad, bydd angen i rieni, ysgolion a lleoliadau drafod y risgiau hyn ac ystyried sut i'w rheoli.

Mae penderfyniadau ynghylch gwisg ysgol yn fater i gyrff llywodraethu ysgolion unigol a dylech gysylltu â'ch ysgol os oes gennych bryderon. Fodd bynnag, byddem yn annog pob ysgol i ddychwelyd i'w polisïau gwisg arferol yn nhymor yr hydref. Gall gwisg ysgol chwarae rhan werthfawr wrth gyfrannu at ethos ysgol a gosod naws briodol.

Oeddech chi'n gwybod bod grantiau o hyd at £125 (neu £200 ar gyfer disgyblion blwyddyn 7) ar gael i brynu gwisg ysgol a dillad arall ar gyfer eich plentyn?

Gall teuluoedd sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim wneud cais os ydynt:

yn dechrau dosbarth derbyn neu flwyddyn 3 mewn ysgol gynradd
yn dechrau ym mlwyddyn 7 neu flwyddyn 10 mewn ysgol uwchradd
yn 4, 7, 11 neu 14 oed mewn ysgolion arbennig, canolfannau adnoddau anghenion arbennig neu unedau cyfeirio disgyblion

Rhagor o fanylion

Efallai y bydd y plant yn dechrau ac yn gorffen ar wahanol amserau fel bod modd i'r ysgolion reoli'r broses o ollwng a chasglu plant yn ddiogel. Bydd yr ysgolion yn cyfathrebu'r trefniadau hyn yn glir â rhieni cyn i blant ddychwelyd.

Bydd y trefniadau gollwng a chasglu yn broses wahanol i'r hyn oeddent ychydig fisoedd yn ôl. Bydd mesurau cadw pellter cymdeithasol ar waith gyda mynedfeydd ac allanfeydd ar wahân, a systemau un ffordd. Bydd marciau llawr gyda saethau i helpu i gyfeirio plant a rhieni ac olion traed dwy fetr oddi wrth ei gilydd hefyd yn eu lle. Ni chaniateir i rieni ddod i mewn i adeilad yr ysgol.

Mae'n hanfodol bod rhieni'n cadw eu pellter er mwyn osgoi cyswllt agos a throsglwyddo'r feirws o bosibl.

Cofiwch:

Cyrhaeddwch yn brydlon i'ch slot dynodedig.
Sefwch 2 fetr oddi wrth deuluoedd eraill.
Gadewch yn brydlon a symudwch i ffwrdd o'r ysgol cyn gynted ag y byddwch wedi gollwng eich plentyn.
Peidiwch ag ymgynnull y tu allan i gatiau'r ysgol gan fod hyn ei gwneud yn anodd i deuluoedd eraill sy'n cyrraedd ar amseroedd gwahanol.

Darperir prydau ysgol ym mhob ysgol gynradd o 14 Medi ymlaen. Gan fod y rhan fwyaf o geginau wedi bod ar gau ers mis Mawrth, bydd angen dyddiau cyntaf y tymor newydd i hyfforddi staff a chynnal archwiliadau cydymffurfio â threfniadau glanhau, iechyd a diogelwch, archwiliadau stoc a bwyd ac ati.

Mewn ysgolion uwchradd, darperir gwasanaeth i'r flwyddyn newydd yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ar 7 Medi fel y gallant ymgyfarwyddo ag amgylchedd caffeteria'r ysgol. Bydd rhieni'n cael gwybod gan eu hysgol os gall y gwasanaeth ddarparu ar gyfer grwpiau blwyddyn ychwanegol yn ystod yr wythnos. O ddydd Llun 14 Medi bydd y gwasanaeth yn darparu ar gyfer pob disgybl.

Bydd angen i ddisgyblion ddod â'u bwyd eu hunain nes bydd y gwasanaeth yn ailddechrau. Bydd pob teulu sy'n cael prydau ysgol am ddim yn parhau i dderbyn taliadau uniongyrchol/pecynnau bwyd i dalu am y gost o ddarparu pecynnau cinio tan ddydd Gwener 11 Medi.

Bydd y plant yn cael cinio ar wahanol amserau lle bo'n bosibl a bydd cynllun y mannau bwyta yn cael ei adolygu i sicrhau y cedwir pellter cymdeithasol. Bydd arwyddion a mannau diheintio dwylo newydd ynghyd â threfniadau goruchwylio digonol er mwyn sicrhau bod pawb yn cadw pellter cymdeithasol a bod disgyblion yn ymddwyn yn ddiogel.

Ni fydd rhieni'n gallu talu am brydau ysgol drwy arian parod na siec o ddechrau'r tymor ysgol newydd. Bydd ParentPay yn cael ei weithredu yn y 13 ysgol cynradd sy'n weddill. Cofiwch fod yn rhaid talu am brydau bwyd ymlaen llaw.

Bydd teuluoedd sy'n cael prydau ysgol am ddim yn parhau i gael taliadau uniongyrchol/pecynnau bwyd i dalu am gost cinio pecyn tan ddydd Gwener 11 Medi. O ddydd Llun 14 Medi bydd y gwasanaeth prydau ysgol yn ailddechrau ym mhob ysgol.

Oeddech chi'n gwybod bod grantiau o hyd at £125 (neu £200 ar gyfer disgyblion blwyddyn 7) ar gael i brynu gwisg ysgol a dillad arall ar gyfer eich plentyn?

Gall teuluoedd sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim wneud cais os ydynt:

yn dechrau dosbarth derbyn neu flwyddyn 3 mewn ysgol gynradd
yn dechrau ym mlwyddyn 7 neu flwyddyn 10 mewn ysgol uwchradd
yn 4, 7, 11 neu 14 oed mewn ysgolion arbennig, canolfannau adnoddau anghenion arbennig neu unedau cyfeirio disgyblion

Rhagor o fanylion

Mae asesiadau risg wedi'u cynnal ym mhob un o'n hysgolion ac mae ystod gynhwysfawr o fesurau i gyfyngu'r risg i staff a phlant wedi'u rhoi ar waith.

Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Mynedfeydd ac allanfeydd ar wahân
 • Arwyddion clir o amgylch yr ysgol ynghylch pwysigrwydd golchi dwylo, hylendid a chadw pellter cymdeithasol
 • Systemau un ffordd mewn ysgolion a marciau llawr clir i annog cadw pellter cymdeithasol
 • Sgriniau persbecs yn y dderbynfa
 • Cynlluniau ystafell ddosbarth newydd gyda desgiau 2 fetr wrth ei gilydd
 • Bydd y cyswllt rhwng unigolion yn cael ei leihau gymaint â phosibl a bydd disgyblion yn aros yn eu grwpiau
 • Gwahanol amserau dechrau a gorffen lle bo'n bosibl - i gadw grwpiau ar wahân wrth iddynt gyrraedd a gadael yr ysgol ac yn ystod amser cinio ac amser egwyl
 • Bydd yn rhaid i rieni / disgyblion gwblhau holiadur iechyd cyn y caniateir iddynt ddod i mewn i adeilad yr ysgol
 • Bydd holiaduron iechyd yn cael eu cwblhau bob dydd
 • Bydd ysgolion yn sicrhau bod disgyblion a staff yn golchi eu dwylo'n rheolaidd, gan gynnwys wrth gyrraedd yr ysgol, dychwelyd o egwyliau, newid ystafelloedd, cyn ac ar ôl bwyta ac ar ôl defnyddio'r toiled. Mwy o fannau golchi dwylo a hylif diheintio dwylo wedi'u gosod ym mhob ysgol
 • Bydd ysgolion yn sicrhau hylendid anadlol da drwy hyrwyddo'r ymagwedd 'ei ddal, ei daflu, ei ddifa'
 • Cyfyngu ar nifer y disgyblion sy'n defnyddio'r toiledau
 • Mwy o lanhau - bydd arwynebau y cyffyrddir â nhw'n aml yn cael eu glanhau'n rheolaidd yn ystod y diwrnod ysgol a bydd yr ysgol i gyd yn cael ei glanhau bob nos
 • Bydd gan bob ysgol ei hystafell ynysu ddynodedig ei hun rhag ofn y bydd plentyn neu aelod o staff yn dechrau teimlo'n sâl yn ystod y dydd

Gellir gweld canllawiau gweithredol pellach ar gyfer ysgolion ar wefan Llywodraeth Cymru.

Rhaid lleihau'r cyswllt rhwng unigolion lle bynnag y bo modd. Fodd bynnag, cydnabyddir y gall hyn fod yn anodd i ddisgyblion iau a dyna pam y bydd y pwyslais mewn ysgolion ar ffurfio grwpiau o ddysgwyr a sicrhau bod y grwpiau hynny'n cael eu gwahanu, ac i ddisgyblion hŷn bydd y pwyslais ar gadw pellter cymdeithasol a chorfforol.

Bydd rhoi disgyblion mewn grwpiau yn helpu i leihau'r risg o drosglwyddo COVID-19, ac os bydd achos positif, bydd hefyd yn helpu i nodi'r rheiny y gallai fod angen iddynt hunanynysu a chadw'r nifer honno mor isel â phosibl.

Bydd staff sy'n gyfrifol am ddisgyblion iau yn aros gyda grwpiau penodol a dylent gadw at fesurau cadw pellter cymdeithasol cyn belled ag y bo modd gyda disgyblion iau.

Dylai'r holl staff gadw at fesurau cadw pellter cymdeithasol wrth ryngweithio â disgyblion hŷn, aelodau eraill o staff ac ymwelwyr â'r ysgol.

Bydd arwyddion a marciau llawr ym mhob rhan o'r ysgolion, a bydd y staff hefyd yn atgoffa'r plant os bydd angen.

Mae adnoddau hwyliog wedi'u datblygu i'w defnyddio mewn ysgolion cynradd, gan gynnwys posteri maint go iawn sy'n annog plant bach i aros 'lled buwch ar wahân' a siacedi llachar 'arwr cadw pellter cymdeithasol'. Bydd gennym gân a llyfr i helpu i gyflwyno negeseuon allweddol ynghylch cadw pellter cymdeithasol a golchi dwylo mewn ffordd fwy ysgafn.

Ni oddefir ymddygiad gwael gan ddisgyblion hŷn sy'n anwybyddu'r rheolau cadw pellter cymdeithasol yn fwriadol, ac efallai gofynnir i rieni eu casglu o'r ysgol er mwyn parhau â'u dysgu gartref. Byddem yn gwerthfawrogi petai rhieni yn ein cefnogi drwy helpu i bwysleisio i'w plant, cyn iddynt ddychwelyd i'r ysgol, pa mor bwysig yw glynu at y rheolau newydd.

Rydym wedi cynyddu'r trefniadau glanhau ym mhob un o'n hysgolion. Bydd glanhawyr ar y safle drwy'r dydd, yn glanhau mannau y cyffyrddir â nhw'n aml. Wedyn bydd yr ysgol i gyd yn cael ei glanhau bob nos.

Bydd yn ofynnol i bob dysgwr 11 oed a hŷn wisgo gorchuddion wyneb ar gludiant ysgol a choleg.

Bydd yn ofynnol i bob disgybl ysgol uwchradd (a staff) wisgo gorchuddion wyneb mewn mannau cymunedol, lle mae asesiadau risg ysgolion yn dangos nad yw'n bosibl cadw pellter cymdeithasol. Mae'r mannau cymunedol yn cynnwys, er enghraifft, coridorau a ffreuturau ysgol. Nid yw'n cynnwys ystafelloedd dosbarth.

Nid yw'r defnydd hwn o orchuddion wyneb yn berthnasol i'r disgyblion hynny sydd wedi'u heithrio am resymau meddygol.

Gofynnwn i rieni ddarparu gorchuddion wyneb i'w plant ar gyfer diwrnod cyntaf yr ysgol lle bo hynny'n bosibl. Bydd y cyngor yn darparu gorchudd wyneb y gellir ei ailddefnyddio i'r disgyblion hynny nad oes ganddynt ddarpariaeth addas.

Rydym yn annog defnyddio gorchuddion wyneb y gellir eu hailddefnyddio lle y bo'n bosibl, yn hytrach na gorchuddion wyneb untro, gan fod hyn nid yn unig yn well i'r amgylchedd, ond mae’n costio llai hefyd.

Mae'n bwysig cofio na ddylid defnyddio gorchuddion wyneb yn lle cadw pellter cymdeithasol a golchi dwylo.

Bydd y defnydd o orchuddion wyneb mewn ysgolion yn cael ei adolygu'n barhaus.

Gweler ganllawiau Llywodraeth Cymru ar sut i wneud mwgwd wyneb 3 haen.

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud nad oes angen mesur gwres disgyblion. Ni ystyrir ei fod yn ddangosydd dibynadwy o fod yn symptomatig, gan na fydd symptomau gan lawer o blant ond gallent fod yn bositif o hyd. Mae gwres uchel hefyd yn symptom cyffredin o nifer fawr o gyflyrau plentyndod felly gallai nifer fawr o'r canlyniadau fod yn bositif yn anghywir. Dylai ein hasesiadau iechyd dyddiol ar gyfer disgyblion nodi unrhyw blant a ddylai fod yn hunanynysu yn hytrach na bod yn yr ysgol.

 

Cadw pellter cymdeithasol, hylendid dwylo a hylendid anadlol (peswch neu disian i mewn i hances neu orchuddio'r geg a'r trwyn gyda'r benelin neu lewys) yw'r ffyrdd mwyaf effeithiol o atal lledaeniad coronafeirws.

Felly nid oes angen defnyddio cyfarpar diogelu personol (PPE) wrth ymgymryd â gweithgareddau addysgol arferol yn yr ysgol. Bydd PPE ar gael i staff yr ysgol os bydd amheuaeth bod y coronafeirws ar blentyn neu os bydd angen rhoi gofal personol, ymarferol megis cymorth cyntaf.

Mae gweithdrefnau llym ar waith ar gyfer hyn a bydd y plentyn yn cael ei gadw mewn ystafell ar wahân hyd nes y gellir ei gasglu a mynd ag ef/hi adref. Bydd yr ystafell ac unrhyw arwynebau maent wedi dod i gysylltiad â nhw yn cael eu glanhau'n drylwyr.

Yn yr un modd, os bydd aelod o staff yn datblygu symptomau, bydd yn gadael y safle ar unwaith, a bydd ei ystafell ddosbarth ac unrhyw arwynebau mae wedi dod i gysylltiad â nhw yn cael eu glanhau'n drylwyr.

Pan nodir bod achos o COVID-19 wedi'i gadarnhau yn mynychu lleoliad addysgol neu ofal plant (boed yn staff neu’n ddisgybl) cysylltir â'r achos (neu'r rhiant) i asesu a oedd yn mynychu'r ysgol yn ystod ei gyfnod heintus ac a oes angen olrhain cysylltiadau ymhellach yn yr ysgol.

Os yw unrhyw aelod o staff neu blentyn yn yr ysgol yn gyswllt i'r achos, bydd gofyn iddynt hunanynysu am 14 diwrnod a bydd eich tîm Profi, Olrhain, Diogelu neu Adran Addysg leol yn cysylltu â nhw. Os yw'n ofynnol i'ch plentyn hunan-ynysu, gall pawb arall o’r cartref barhau fel arfer (fodd bynnag, os bydd eich plentyn yn symptomatig, yna byddai angen i'r cartref cyfan hunanynysu). Mae’n bwysig bod rhieni yn ateb galwadau wrth y Tîm TTP gan fydd y Tîm yn darparu gwybodaeth a chyngor ac yn gallu ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Os nad yw aelod o staff neu blentyn o’r ysgol yn gyswllt i’r achos, ni fydd angen iddynt hunanynysu.

Nid oes angen cau'r ysgol honno oherwydd prawf positif. Mae'r broses o brofi ac olrhain cysylltiadau yn rhan o'r 'normal newydd' a lle mae ysgolion yn dilyn y canllawiau hyn yn ofalus, nid oes rheswm dros bryderu.

Os oes nifer o achosion o COVID-19 mewn ysgol yna bydd arbenigwyr o bob rhan o'r GIG a llywodraeth leol yn cydweithio i atal trosglwyddiad parhaus yn yr ysgol. Bydd hyn yn golygu nodi'r rheiny sydd wedi dod i gysylltiad â'r feirws, unrhyw blentyn neu aelod o staff sydd mewn mwy o berygl, a rhoi cyngor rheoli heintiau wedi'i deilwra. Rhoddir cyngor yn seiliedig ar asesiad o bob sefyllfa unigol i helpu'r ysgol i atal lledaeniad pellach.

Gellir gweld rhagor o wybodaeth a chwestiynau ac atebion am y cynllun Profi, Olhrain a Diogelu ar wefan Llywodraeth Cymru.

Mae pob aelod o'r cyhoedd sy'n arddangos symptomau coronafeirws bellach yn gallu trefnu cael prawf coronafeirws, ewch i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru i gael rhagor o wybodaeth.

Mae'r strategaeth Profi, Olrhain, Diogelu yn hollbwysig o ran cefnogi gweithgarwch cynyddol ein hysgolion. Mae'n nodi'r cam nesaf ar gyfer mynd i'r afael â'r coronafeirws; profi pobl sydd â symptomau yn y gymuned, olrhain y rhai sydd wedi dod i gysylltiad agos â phobl sydd wedi cael prawf coronafeirws positif, a diogelu teulu, ffrindiau a'n cymuned drwy hunanynysu. Gellir gweld rhagor o wybodaeth am hyn ar wefan Llywodraeth Cymru.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cadarnhau y bydd system brofi yn cael ei darparu’n gyflym gan Raglen Profi, Olrhain a Diogelu GIG Cymru i ymdrin ag achosion mewn partneriaeth â Byrddau Iechyd Lleol a fydd yn hwyluso prawf antigenau ar gyfer pawb yn y ‘swigod’ ysgol/lleoliad (grwpiau bach cyson o ddim mwy nag 8) sydd wedi’u heffeithio gan yr achosion, a phawb yn yr ysgol/lleoliad os gwelir nad yw’r lleoliad wedi dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer ysgolion a/neu fesurau Atal a Rheoli Haint.

Bydd modd rhoi dull cyflym ar waith i gyflenwi a samplu profion antigenau, a hynny mewn amryw o ffyrdd – er enghraifft trwy ddefnyddio unedau profi symudol, canolfannau profi ategol, a llwybrau gollwng a chasglu. Bydd yr holl randdeiliaid yn trafod ac yn cytuno ar y dull profi mwyaf priodol.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn cynnal rhaglen o brofion gwrthgyrff ac yn cynnig y profion i o leiaf 10% o staff ysgolion sydd wedi gweithio mewn hybiau ysgol yn ystod y pandemig.

Bydd profion gwrthgyrff hefyd yn cael eu cynnal ar ddiwedd y tymor gyda grŵp sampl ychwanegol sy’n cynnwys y gymuned ysgol ehangach.

Rhagor o wybodaeth

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud y bydd staff addysg sy'n gweithio yn y canolfannau yn grŵp blaenoriaeth yn y rhaglen profi gwrthgyrff newydd.

Bydd profion gwrthgyrff hefyd yn cael eu cynnal ar ddiwedd y tymor gyda grŵp sampl ychwanegol sy’n cynnwys y gymuned ysgol ehangach.

Rhagor o wybodaeth

Ein nod yw sicrhau bod dychwelyd i'r ysgol mor normal â phosibl. Fodd bynnag, gallai eich plentyn deimlo:

 • yn gyndyn o adael diogelwch y cartref ar ôl cyfnod estynedig o gyswllt â rhieni a gofalwyr
 • yn bryderus am gael cyswllt estynedig â phobl tu allan i'r cartref
 • gorbryder a achosir gan y pwyslais parhaus ar gadw pellter cymdeithasol a beth yw goblygiadau hynny o ran ei ddiogelwch y tu allan i'r cartref

Er bod ymdopi â'r teimladau hyn yn anodd, maent yn hollol normal.

Bydd staff addysgu a staff cymorth yn barod i roi sicrwydd a chefnogaeth unigol i blant sy'n teimlo fel hyn. Yn ogystal â'r newidiadau i amgylchedd yr ysgol, byddwn yn gwneud popeth i sicrhau bod hwn yn brofiad diogel a chadarnhaol.

Pan na all staff roi cysur corfforol, gall staff wneud llawer o hyd i gysuro o bellter. Gall y staff ddefnyddio iaith sy'n cysuro a goslef y llais, ac atgyfnerthu'r neges fod yr ysgol yn lle diogel a hapus. Gall staff ddilysu teimladau plentyn a rhoi tawelwch meddwl a'i adael i wybod nad oes dim byd o'i le â phoeni e.e. ystumiau rhoi cwtsh.

O bosibl bydd yr holl newidiadau yn sgil COVID-19 wedi cael mwy o effaith ar blant ag anghenion dysgu ychwanegol. Efallai eu bod wedi'i chael hi'n anodd addasu i sefyllfa newydd a gwahanol heb strwythur dyddiol yr ysgol i'w cefnogi.

Bydd ysgolion yn parhau i weithio gyda gweithwyr proffesiynol ac asiantaethau eraill fel Seicolegwyr Addysg a Phlant, Athrawon Cymorth Cymunedol ac Ymddygiad, Athrawon Ymgynghorol ADY ac ati i gefnogi anghenion disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol.

Bydd profiadau yr holl blant wrth ddysgu gartref yn ystod y 'lockdown' wedi bod yn wahanol. Nid yw dysgu gartref yr un peth â dysgu yn yr ysgol. Bydd ysgolion yn asesu pa fylchau allai fod gan blentyn yn ei ddysgu, ac yn cynllunio sut i fynd i'r afael â'r rhain o fis Medi ymlaen.

Rydym yn sylweddoli y bydd mynd yn ôl i'r arfer yn parhau i fod yn her i rai disgyblion ac y bydd y cyfyngiadau symud wedi cael effaith sylweddol ar eu dysgu a'u hymgysylltiad ag addysg ysgol. Roedd yr amser a dreuliwyd gan ddisgyblion yn yr ysgol dros fis Mehefin/Gorffennaf 2020 yn canolbwyntio ar lesiant a pharatoi ar gyfer dychwelyd i ddysgu yn hydref 2020.

Bydd Llywodraeth Cymru yn darparu £29 miliwn ychwanegol i ysgolion i roi mwy o gymorth i ddysgwyr yn ystod camau hanfodol yn eu haddysg o fis Medi ymlaen.

Bydd yr hyn sy'n cyfateb i 600 o athrawon a 300 o gynorthwywyr addysgu ychwanegol yn cael eu recriwtio drwy gydol y flwyddyn ysgol nesaf, gan dargedu cymorth ychwanegol ar gyfer Blynyddoedd 11, 12 a 13, yn ogystal â dysgwyr difreintiedig ac dysgwyr agored i niwed o bob oed. Bydd hyn yn helpu dysgwyr i ddilyn eu cymwysterau Lefel A a'u TGAU yn 2021 a'r rheiny yr effeithir arnynt fwyaf.

Darperir adnoddau dysgu proffesiynol i gefnogi'r athrawon newydd a'r athrawon presennol, i baratoi ar gyfer mis Medi. Bydd staff yn cael eu recriwtio ar gontract cyfnod penodol am flwyddyn a disgwylir iddynt symud i rolau addysgol yn y flwyddyn ysgol ddilynol. Gallai'r pecyn cymorth, a ddarperir yn ychwanegol ar lefel ysgol, gynnwys cymorth hyfforddi ychwanegol, rhaglenni dysgu personol ac amser ac adnoddau ar gyfer disgyblion blwyddyn arholiad. Bydd amrywiaeth o ddulliau addysgu yn berthnasol, gan gynnwys dysgu cyfunol.

Byddant, ond mae'n bwysig cadw pellter cymdeithasol bob amser. Mae gan y mwyafrif o safleoedd croesfannau ysgol farciau cadw pellter cymdeithasol i helpu i'ch atgoffa o'r rheolau.

Dilynwch gyfarwyddiadau'r hebryngydd croesfannau ysgol ac arhoswch wrth ymyl y ffordd hyd nes y rhoddir cyfarwyddyd i chi groesi. Sicrhewch eich bod yn croesi'r ffordd mewn llinell syth a bod pellter diogel rhyngoch chi a'r hebryngydd.
Daliwch ddwylo'r plant llai.

Os na all eich plant gerdded, beicio neu fynd ar sgwter yn ddiogel i'r ysgol a bod yn rhaid i chi ddod â'r car, peidiwch parcio ger yr ysgol a cherddwch y pum munud / deg munud olaf o'r daith.

Mae'n bwysicach nag erioed i gadw'r llinellau igam ogam melyn (marciau Cadwch yn Glir) yn glir rhag cerbydau i helpu i gadw'r ardal yn fwy diogel i rieni a phlant groesi.

Gofynnir i fodurwyr hefyd adael mwy o bellter rhyngddynt a'r groesfan pan fydd hebryngydd yn dangos ei arwydd 'stop', fel y gallant sicrhau bod 2 fetr rhyngddynt a cherddwyr sy'n croesi'r ffordd.

 

 

Yn anffodus, ni allwn barhau i ddarparu seddi gwag yn ystod y cyfnod hwn.

Caiff disgyblion eu hannog i wneud eu ffordd eu hunain i'r ysgol, ac i gerdded neu feicio'n ddiogel i'r ysgol lle bo hynny'n bosibl.

Bydd cludiant yn cael ei ddarparu i ddisgyblion sydd wedi bod drwy'r broses ymgeisio ac sydd wedi cael eu barnu'n gymwys.

Gofynnir i ddisgyblion ddangos eu cerdyn teithio ar ddechrau pob taith (neu ar ddechrau taith y bore yn unig ar gyfer disgyblion ysgolion cynradd). Os nad oes gennych eich cerdyn teithio, bydd yn rhaid i chi roi eich manylion i'r gyrrwr, er mwyn cydymffurfio â'r cynllun Profi, Olrhain, Diogelu.

Rydym yn gofyn i rieni atgoffa eu plant i olchi eu dwylo cyn ac ar ôl teithio.

Rydym hefyd yn gofyn i chi atgoffa'ch plant y bydd angen iddynt gadw 2 fetr oddi wrth ei gilydd wrth aros i'w bws gyrraedd.

Bydd y teithwyr yn mynd ar y bysiau fesul un, gan gadw pellter diogel rhwng ei gilydd, a rhaid defnyddio'r sedd wag yng nghefn y bws yn gyntaf. Wrth adael y bws, unwaith eto rhaid i'r disgyblion wneud hyn un ar y tro gan gadw 2 fetr oddi wrth ei gilydd, gan ddechrau gyda'r seddi yn y blaen gyntaf, a gweithio nôl i'r seddi cefn (fel nad yw'r disgyblion sy'n cerdded i lawr yr eil yn pasio unrhyw ddisgyblion eraill sy'n eistedd). Mae'r rheolau hyn yn berthnasol i'r daith yn y bore ac yn y prynhawn.

Cofiwch NA ddylai disgyblion deithio os ydynt yn teimlo'n sâl, yn enwedig os oes ganddynt symptomau COVID-19, neu os ydynt yn byw gyda rhywun sydd â symptomau COVID-19 neu sydd wedi cael canlyniad positif i brawf COVID-19 yn ystod yr 14 diwrnod diwethaf. Os bydd unrhyw ddisgyblion yn mynd yn sâl tra byddant yn yr ysgol, cysylltir â'u rhieni i fynd â nhw adref.

Dylai disgyblion sydd fel arfer yn defnyddio gwasanaethau bysiau lleol ac yn talu i deithio i'r ysgol fod yn ymwybodol mai gwasanaethau cyfyngedig mae cwmnïau bysiau yn eu gweithredu, ac y cyfyngir ar gapasiti ar eu bysiau, felly mae angen i ddisgyblion a rhieni gynllunio ymlaen llaw.

Efallai fod rhai teithiau a ddefnyddir yn arferol gan blant ysgol yn rhedeg ar adegau gwahanol, ddim yn galw yn yr ysgolion fel yr arfer, neu ddim yn rhedeg o gwbl.

Bydd gwasanaethau bysiau ysgol lle codir tâl L23, L24, L27 yn rhedeg ond NI fydd 227, 243, C11, C12 yn rhedeg ar gyfer gwasanaethau codi tâl. Bydd C11/C12 yn rhedeg ar gyfer disgyblion cymwys sydd â chardiau teithio yn unig.

Gwiriwch yr amserau a chynlluniwch eich taith cyn i chi deithio. Mae gwybodaeth am wasanaethau bws ledled Cymru ar gael gan Traveline Cymru neu Rhadffon 0800 464 0000.

 

 

Nid yw'r broses ymgeisio wedi newid. Gallwch gyflwyno cais ar-lein.

Ni chaniateir rhieni ar gerbydau o dan unrhyw amgylchiadau, a rhaid iddynt gadw at y canllawiau cadw pellter cymdeithasol pan fyddant yn aros i'w plentyn fynd ar y bws neu'n casglu eu plentyn ohono.

Gallwch, ond rydym yn eich annog i beidio â rhoi lifft i unrhyw ddisgyblion eraill nad ydynt yn byw gyda chi.

Bydd, bydd cludiant bwydo yn parhau os yn bosibl, bydd pob cais yn cael ei asesu yn unigol ar sail y capasiti sydd ar gael gennym.

Bydd, bydd pob cerbyd yn cael ei lanhau ar ôl pob taith.

Efallai y bydd rhai gweithredwyr yn darparu hylif diheintio dwylo. Fodd bynnag, hoffem atgoffa rhieni pa mor bwysig yw sicrhau bod plant yn golchi eu dwylo cyn/ar ôl teithio.

Mae'r holl gardiau teithio i'r ysgol wedi cael eu dosbarthu. Os nad ydych wedi derbyn eich cerdyn teithio, cysylltwch â ni drwy anfon e-bost i TeithioDysgwyr@sirgar.gov.uk neu drwy ffonio 01267 228326 cyn gynted â phosibl.

 

 

Mae amserlen ar gael i'w gweld ar ein gwefan. Pan fyddwch wedi derbyn eich cerdyn teithio, gwnewch yn siŵr bod y manylion stopio a nodir yn gywir, gan y bydd gyrwyr bysiau a thacsis dim ond yn gallu casglu a gollwng disgyblion o'r lleoliadau a nodir ar y cerdyn teithio, ac yn y mannau a nodir ar yr amserlenni.

Mae angen i ddisgyblion sy'n cychwyn mewn ysgol newydd ail-ymgeisio ar frys.

Mae angen i fyfyrwyr coleg wneud cais am gludiant trwy eu coleg - nid trwy'r cyngor.

Oes, mae'n bwysig bod teuluoedd sydd wedi newid cyfeiriad yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yn ail-ymgeisio cyn gynted â phosibl er mwyn sicrhau nad yw eu cerdyn teithio yn cael ei anfon i'r cyfeiriad blaenorol.

Anfonwch e-bost i trafnidiaethgyhoeddus@sirgar.gov.uk gan nodi enw'r disgybl, dyddiad geni, cyfeiriad a manylion llawn y gwall.

Anfonwch e-bost i trafnidiaethgyhoeddus@sirgar.gov.uk gan nodi enw'r disgybl, dyddiad geni, cyfeiriad a chadarnhau eich bod yn dychwelyd i'r chweched dosbarth.

Gan ddibynnu ar y wlad rydych wedi teithio oddi wrthych efallai y bydd yn ofynnol i chi hunanynysu am 14 diwrnod ar ôl dychwelyd i'r DU. Mae'n bosibl y bydd y sefyllfa yn newid ac rydym yn argymell eich bod yn edrych ar y canllawiau diweddaraf cyn teithio yn y DU neu dramor.

Bydd y trefniadau cludiant ar gyfer disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol yn cael eu hystyried yn unigol. Rydym wedi ailasesu anghenion pob plentyn o ran Covid-19 er mwyn lleihau'r risg o drosglwyddo haint i'r plentyn neu'r staff cludiant. Yn amodol ar yr asesiadau risg unigol ychwanegol hynny, mae'n debygol y bydd darpariaeth arall o ran cerbydau yn cael ei drefnu a/neu bydd yn ofynnol i gynorthwywyr teithwyr (hebryngwyr) wisgo Cyfarpar Diogelu Personol oherwydd yr angen i fod yn agos at y plant i gyflawni eu rôl. Rydym wedi categoreiddio plant er mwyn nodi'r rhai ag anghenion lefel uwch o ran â Covid-19 ac mae'r rhain wedi arwain at fesurau pellach y bydd staff cludiant yn eu rhoi ar waith.

Os nad yw rhieni'n bwriadu defnyddio'r cludiant am ddim i'r ysgol ar gyfer eu plentyn dylent gysylltu â TeithioDysgwyr@sirgar.gov.uk gan ddarparu enw, dyddiad geni ac ysgol y plentyn.

Nid yw'n bosibl cadw pellter cymdeithasol ar gludiant ysgol; fodd bynnag, er mwyn cadw pellter cymdeithasol rhwng y gyrrwr a'r disgyblion, ni fydd y seddi blaen sydd agosaf at y gyrrwr yn cael eu defnyddio.

Gan y bydd y rhan fwyaf o gerbydau'n llawn ac nid oes modd i ddysgwyr eistedd gyda'i gilydd yn eu grwpiau blwyddyn, hoffem bwysleisio pwysigrwydd hylendid da. Bydd hyn nid yn unig yn helpu i leihau'r risg o ledaenu COVID-19 ond hefyd annwyd a ffliw cyffredin, a fydd hefyd o fudd.

Bydd yn ofynnol i ddisgyblion lenwi'r rhan fwyaf o'r seddi yng nghefn y cerbyd yn y lle cyntaf ar gyfer bob taith a defnyddio'r un sedd ar y daith yn ôl adref.

Bydd yn ofynnol i bob dysgwr 11 oed a hŷn wisgo gorchuddion wyneb ar gludiant ysgol a choleg oni bai ei fod wedi cael eithriad am resymau meddygol. Mae angen gorchudd wyneb ar gyfer y daith gyfan o ran teithio i'r ysgol a theithio yn ôl.

Gofynnwn i rieni ddarparu gorchuddion wyneb i'w plant ar gyfer diwrnod cyntaf yr ysgol lle bo hynny'n bosibl. Bydd y cyngor yn darparu gorchudd wyneb y gellir ei ailddefnyddio i'r disgyblion hynny nad oes ganddynt ddarpariaeth addas.

Bydd methu â gwisgo gorchudd wyneb yn arwain at dynnu'r cludiant yn ôl.

Cofiwch mai'r ffordd fwyaf effeithiol o ddiogelu eich plentyn ac eraill rhag cael eu heintio yw dilyn y rheolau cadw pellter cymdeithasol, osgoi cyffwrdd ag arwynebau a'r wyneb, a golchi dwylo'n rheolaidd. Ni ddylid defnyddio gorchuddion wyneb yn hytrach na dilyn y rhagofalon eraill hyn.

Ni ddylai disgyblion gyffwrdd â thu blaen eu gorchudd wyneb wrth ei ddefnyddio nac wrth ei dynnu i ffwrdd. Rhaid iddynt olchi eu dwylo ar unwaith wrth gyrraedd yr ysgol neu gartref, rhoi gorchuddion wyneb dros dro mewn bin sydd wedi'i orchuddio neu osod gorchudd wyneb y gellir ei ailddefnyddio mewn bag plastig i'w olchi.

Rydym yn annog defnyddio gorchuddion wyneb y gellir eu hailddefnyddio lle y bo'n bosibl, yn hytrach na gorchuddion wyneb untro, gan fod hyn nid yn unig yn well i'r amgylchedd, ond mae’n costio llai hefyd.

Gweler ganllawiau Llywodraeth Cymru ar sut i wneud mwgwd wyneb 3 haen.

Rydym yn gofyn i rieni ddarparu gorchuddion wyneb i'w plant ar gyfer y diwrnod cyntaf yn yr ysgol lle y bo'n bosibl a sicrhau eu bod yn eu gwisgo pan fyddant yn mynd ar gludiant i'r ysgol, a'u bod wedi golchi neu ddiheintio eu dwylo. Bydd y cyngor yn darparu gorchudd wyneb y gellir ei ailddefnyddio i'r disgyblion hynny nad oes ganddynt ddarpariaeth addas.

Gweler ganllawiau Llywodraeth Cymru ar sut i wneud mwgwd wyneb 3 haen.

Gofynnwn i rieni sicrhau bod wyneb eu plentyn wedi'i orchuddio pan fydd yn mynd ar y cerbyd, a'i fod wedi golchi neu ddiheintio ei ddwylo. Os bydd disgybl yn cyrraedd heb orchudd wyneb, caniateir iddo deithio i'r ysgol ond bydd y gyrrwr yn gofyn iddo am ei fanylion llawn a bydd yn rhoi gwybod i'r ysgol. Bydd yr ysgol yn darparu gorchudd wyneb i'r disgybl ar gyfer y daith ddychwelyd.

Fodd bynnag, pe bai'r disgybl yn anghofio'r gorchudd wyneb yr ail dro, ni fydd yn cael teithio. Bydd gwrthod cydymffurfio â'r gofyniad hwn yn arwain at atal lle eich plentyn ar gludiant ysgol. Byddwn yn gwerthfawrogi’n fawr pe bai modd i ni gael eich cefnogaeth i atgyfnerthu'r neges hon i’ch plentyn.

Mae’n rhaid i blant ysgolion cynradd sy’n 11 oed neu’n hŷn wisgo gorchudd wyneb ar gludiant ysgol oni bai eu bod wedi'u heithrio am resymau meddygol. Mae hyn yn dilyn canllawiau gan Lywodraeth Cymru ac asesiadau risg gan ein darparwyr cludiant. Gall plant iau wisgo gorchudd wyneb, ond nid oes raid. Lle bo’n bosibl, gofynnwn i rieni ddarparu gorchudd wyneb ar gyfer eu diwrnod cyntaf yn teithio i’r ysgol. Os nad yw hyn yn bosibl, bydd masg y mae modd ei ailddefnyddio yn cael ei ddarparu pan fyddant yn cyrraedd yr ysgol.

Yn yr un modd, dim ond disgyblion ysgolion uwchradd fydd yn gorfod gwisgo gorchudd wyneb mewn ardaloedd cymunedol dynodedig mewn ysgolion.

 

 

 

Bydd yn rhaid i bob myfyriwr coleg sy'n teithio ar fws i Goleg Sir Gâr a Choleg Sir Benfro wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth oni bai eu bod wedi'u heithrio am resymau meddygol. Mae angen gorchudd wyneb ar gyfer y daith gyfan o ran teithio i'r coleg a theithio yn ôl. Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â'ch coleg yn uniongyrchol.

 

 

Dylai pob rhiant fod wedi cael llythyr / côd actifadu ar gyfer yr ysgol newydd a chanllawiau ar sut i ddiweddaru'r cyfrif. Os nad ydych wedi'i dderbyn, mae croeso i chi anfon neges e-bost at prydauysgol@sirgar.gov.uk gan gynnwys enw eich plentyn, enw’r ysgol a blwyddyn/dosbarth eich plentyn.

Mae ein bwydlen ar gyfer ysgolion cynradd ar gael ar y wefan. Yn yr ysgolion uwchradd, darperir bwydlen gyfyngedig o ran prydau twym a byddwn hefyd yn cynnig amrywiaeth o frechdanau ffres, baguettes, salad, potiau pasta ac eitemau eraill.

 

Rydym yn gweithio gydag ysgolion unigol i ymestyn y gwasanaeth amser cinio a chynnig mwy o eisteddiadau.

Anfonwch e-bost atom schoolmeals@sirgar.gov.uk a byddwn yn dod yn ôl atoch cyn gynted â phosibl.

Anfonwch e-bost atom schoolmeals@sirgar.gov.uk  a byddwn yn dod yn ôl atoch cyn gynted â phosibl.

 

Os oes angen ad-daliad arnoch, anfonwch e-bost i schoolmeals@sirgar.gov.uk a chynnwys enw, ysgol a blwyddyn/dosbarth eich plentyn. Gallwn hefyd drefnu bod y balans yn cael ei drosglwyddo i blentyn arall.

Os nad ydych yn gallu talu ar-lein, gallwch gael cerdyn PayPoint fel y gallwch dalu ag arian parod mewn siopau lleol. I ofyn am gerdyn PayPoint, anfonwch e-bost i schoolmeals@sirgar.gov.uk a chynnwys enw, ysgol a blwyddyn/dosbarth eich plentyn.

Gallwch, ond mae’n bwysig iawn cadw at y rheol cadw pellter cymdeithasol 2m ar yr iard, yn ogystal â phobman arall.

Rydyn ni'n gwybod ei bod hi wir yn demtasiwn cyfarch pobl nad ydych chi wedi'u gweld ers amser maith gyda chwtsh neu gusan, neu ymuno â sgwrs gyda grŵp o rieni, ond mae COVID-19 yn dal i fod gyda ni. Hyd yn oed os ydych yn gwisgo masg, mae’n hanfodol cadw pellter cymdeithasol.

 

Byddan, mae addysg gorfforol yn bwysig iawn i blant, ond bydd gwersi yn cael eu haddasu i leihau’r risg o ledaenu COVID-19.

Gallwch wneud pethau’n llawer haws trwy wirio pryd bydd eich plentyn yn cael gwersi AG a sicrhau ei fod yn mynd i'r ysgol yn ei wisg AG ar y dyddiau hynny.

Os nad oes gan blentyn symptomau COVID-19 ond mae ganddo symptomau eraill tebyg i annwyd, megis trwyn yn rhedeg, nid oed angen iddo gael prawf ac nid oes angen iddo hunanynysu. Gall eich plentyn fynd i’r ysgol os yw’n ddigon iach i wneud hynny.

Os yw plentyn/rhiant/aelod o’r aelwyd yn datblygu symptomau COVID-19, dylai’r aelwyd gyfan hunanynysu ar unwaith, ac archebu prawf i’r unigolyn sydd â’r symptomau. Nid yw’n angenrheidiol profi’r aelwyd gyfan os nad oes ganddynt symptomau.

Symptomau COVID-19 yw:

peswch newydd, parhaus
tymheredd uchel
colli neu newid i synnwyr arogli neu flasu

Os yw plentyn wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd â symptomau, dylai fynd ymlaen fel arfer hyd nes bod yr unigolyn hwnnw’n derbyn canlyniad ei brawf.

Os yw hwn yn bositif, bydd y tîm Profi, Olrhain, Diogelu yn cysylltu â phobl a nodwyd fel cysylltiadau.

Mae cyswllt yn golygu:

cyswllt wyneb yn wyneb gyda rhywun llai nag 1 metr i ffwrdd (gan
gynnwys pan fyddwch wedi gwisgo gorchudd wyneb neu fasg
wyneb)
treulio mwy na 15 munud o fewn 2 fetr i rywun
teithio mewn car gyda rhywun (hyd yn oed ar daith fer)

Llwythwch mwy

Addysg ac Ysgolion