COVID-19 - Cwestiynau Cyffredin Ysgolion

Diweddarwyd y dudalen ar: 15/10/2021

Ein prif flaenoriaeth bob amser oedd diogelwch y plant, eu teuluoedd a staff yr ysgolion a bydd hyn yn parhau i fod yn brif ystyriaeth yn ystod y cyfnod o adfer.

Mae'n bwysig ein bod i gyd yn gweithio gyda'n gilydd ac yn dilyn canllawiau cyffredinol COVID gan gynnwys profi'n aml, cadw plant gartref os ydynt yn dangos unrhyw symptomau, waeth pa mor ysgafn, a chael y brechlyn pan gaiff ei gynnig (yn cynnwys pobl ifanc 12 ac 17 oed). Mae'n bwysig ein bod yn parhau i olchi ein dwylo yn rheolaidd a gwisgo gorchuddion wyneb lle bo angen.

Dim ond os yw'r risgiau lleol yn wahanol i'r sefyllfa genedlaethol y bydd angen i ysgolion ystyried rhoi mesurau pellach ar waith, a bydd y cyngor yn gweithio'n agos gydag ysgolion i benderfynu sut y dylid teilwra'r mesurau hyn os oes eu hangen.

Cofiwch:

  • Os yw eich plentyn yn dangos unrhyw un o symptomau 'clasurol' Covid-19 (tymheredd uchel, peswch parhaus newydd neu golled neu newid blas/arogl) ni ddylai fynychu'r ysgol. Archebwch brawf PCR ar-lein neu drwy ffonio 119.
  • Os yw'r prawf yn gadarnhaol, rhowch wybod i'r ysgol. Dylai eich plentyn hunanynysu a pheidio â mynychu'r ysgol tan y dyddiad a roddir gan y gwasanaeth TTP.

Cofiwch nad yw Llywodraeth Cymru erbyn hyn yn argymell bod plant dan 5 yn cymryd profion COVID-19, oni bai bod rhieni/gofalwyr wir yn poeni neu fod meddyg wedi gofyn iddynt wneud.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch ysgolion yn ystod y pandemig, gan gynnwys canllawiau am brofi ac olrhain cysylltiadau, gorchuddion wyneb, a brechiadau, ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

Gweler y Cwestiynau Cyffredin isod ynghylch prydau ysgol a chludiant ysgol. Cysylltwch drwy'r tab "Gofyn cwestiwn" os oes unrhyw beth y mae angen gwybodaeth ychwanegol arnoch amdano.

Diolch i chi am eich cefnogaeth a'ch cydweithrediad parhaus.

Os yw eich plentyn yn gymwys i dderbyn Prydau Ysgol am Ddim, byddwch yn derbyn taliad o £19.50 y plentyn yr wythnos yn ystod y canlynol:

Gwyliau ysgol
Os caiff eich plentyn gyfarwyddyd gan Lywodraeth Cymru i aros gartref am gyfnodau heblaw gwyliau ysgol
Os caiff eich plentyn gyfarwyddyd i hunanynysu am gyfnod o 10 diwrnod oherwydd achos positif o COVID yn ei ysgol

Mae angen i chi wneud cais ar-lein er mwyn derbyn y taliad hwn. Os ydych wedi gwneud cais yn barod ac wedi derbyn taliadau prydau ysgol am ddim, NID OES angen i chi wneud cais arall.

Gwneud cais ar-lein

Ydy, ond fe’ch anogir i gadw pellter cymdeithasol. Mae gan y mwyafrif o safleoedd croesfannau ysgol farciau cadw pellter cymdeithasol i helpu i'ch atgoffa o'r rheolau.

Dilynwch gyfarwyddiadau'r hebryngydd croesfannau ysgol ac arhoswch wrth ymyl y ffordd hyd nes y rhoddir cyfarwyddyd i chi groesi. Sicrhewch eich bod yn croesi'r ffordd mewn llinell syth a bod pellter diogel rhyngoch chi a'r hebryngydd.

Daliwch ddwylo'r plant llai.

Os na all eich plant gerdded, beicio neu fynd ar sgwter yn ddiogel i'r ysgol a bod yn rhaid i chi ddod â'r car, peidiwch parcio ger yr ysgol a cherddwch y pum munud / deg munud olaf o'r daith.

Mae'n bwysicach nag erioed i gadw'r llinellau igam ogam melyn (marciau Cadwch yn Glir) yn glir rhag cerbydau i helpu i gadw'r ardal yn fwy diogel i rieni a phlant groesi.

Gofynnir i fodurwyr hefyd adael mwy o bellter rhyngddynt a'r groesfan pan fydd hebryngydd yn dangos ei arwydd 'stop', fel y gallant sicrhau bod 2 fetr rhyngddynt a cherddwyr sy'n croesi'r ffordd.

 

 

Ydy, mae'r cyngor yn ailgyflwyno ei bolisi 'sedd wag' i alluogi dysgwyr sy'n byw o fewn y pellter cerdded i'w hysgol agosaf neu'r ysgol yn eu dalgylch i deithio ar fysiau ysgol lle mae seddi dros ben.

Mae'r dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau ar gyfer blwyddyn 2021/22 wedi'i estyn tan 29 Hydref 2021.

Bydd ceisiadau'n cael eu prosesu yn unol â'r meini prawf cymhwysedd a nodir a bydd seddi'n cael eu dyrannu yng nghanol mis Tachwedd. Nid oes angen i'r rhai sydd eisoes wedi gwneud cais yn ystod y flwyddyn gyfredol ailymgeisio.

Defnyddiwch ein ffurflen ar-lein i wneud cais, a chofiwch ddewis yr opsiwn 'sedd wag' ar y ffurflen gais.

Oes, bydd cludiant yn cael ei ddarparu i ddisgyblion sydd wedi bod drwy'r broses ymgeisio ac sydd wedi cael eu barnu'n gymwys.

Gofynnir i ddisgyblion ddangos eu cerdyn teithio ar ddechrau pob taith (neu ar ddechrau taith y bore yn unig ar gyfer disgyblion ysgolion cynradd). Os nad oes gennych eich cerdyn teithio, bydd yn rhaid i chi roi eich manylion i'r gyrrwr, er mwyn cydymffurfio â'r cynllun Profi, Olrhain, Diogelu.

Rydym yn gofyn i rieni atgoffa eu plant i olchi eu dwylo cyn ac ar ôl teithio.

Rydym hefyd yn gofyn i chi annog eich plant i gadw 2 fetr oddi wrth ei gilydd wrth aros i'w bws gyrraedd.

Rhaid i ddisgyblion ysgolion uwchradd wisgo gorchudd wyneb ar gludiant ysgol.

Bydd y teithwyr yn mynd ar y bysiau fesul un, gan gadw pellter diogel rhwng ei gilydd, a rhaid defnyddio'r sedd wag yng nghefn y bws yn gyntaf. Wrth adael y bws, unwaith eto rhaid i'r disgyblion wneud hyn un ar y tro gan gadw 2 fetr oddi wrth ei gilydd, gan ddechrau gyda'r seddi yn y blaen gyntaf, a gweithio nôl i'r seddi cefn (fel nad yw'r disgyblion sy'n cerdded i lawr yr eil yn pasio unrhyw ddisgyblion eraill sy'n eistedd). Mae'r rheolau hyn yn berthnasol i'r daith yn y bore ac yn y prynhawn.

Cofiwch NA ddylai disgyblion deithio os ydynt yn teimlo'n sâl, yn enwedig os oes ganddynt symptomau COVID-19. Os bydd unrhyw ddisgyblion yn mynd yn sâl tra byddant yn yr ysgol, cysylltir â'u rhieni i fynd â nhw adref.

Nid yw'r broses ymgeisio wedi newid. Gallwch gyflwyno cais ar-lein.

Ni chaniateir rhieni ar gerbydau o dan unrhyw amgylchiadau, a rhaid iddynt gadw at y canllawiau cadw pellter cymdeithasol pan fyddant yn aros i'w plentyn fynd ar y bws neu'n casglu eu plentyn ohono.

Gallwch, ond rydym yn eich annog i beidio â rhoi lifft i unrhyw ddisgyblion eraill nad ydynt yn byw gyda chi.

Bydd, bydd cludiant bwydo yn parhau os yn bosibl, bydd pob cais yn cael ei asesu yn unigol ar sail y capasiti sydd ar gael gennym.

Bydd, bydd pob cerbyd yn cael ei lanhau ar ôl pob taith.

Efallai y bydd rhai gweithredwyr yn darparu hylif diheintio dwylo. Fodd bynnag, hoffem atgoffa rhieni pa mor bwysig yw sicrhau bod plant yn golchi eu dwylo cyn/ar ôl teithio.

Mae amserlen ar gael i'w gweld ar ein gwefan. Pan fyddwch wedi derbyn eich cerdyn teithio, gwnewch yn siŵr bod y manylion stopio a nodir yn gywir, gan y bydd gyrwyr bysiau a thacsis dim ond yn gallu casglu a gollwng disgyblion o'r lleoliadau a nodir ar y cerdyn teithio, ac yn y mannau a nodir ar yr amserlenni.

Mae angen i ddisgyblion sy'n cychwyn mewn ysgol newydd ail-ymgeisio ar frys.

Mae angen i fyfyrwyr coleg wneud cais am gludiant trwy eu coleg - nid trwy'r cyngor.

Oes, mae'n bwysig bod teuluoedd sydd wedi newid cyfeiriad i ail-ymgeisio cyn gynted â phosibl.

Anfonwch e-bost i trafnidiaethgyhoeddus@sirgar.gov.uk gan nodi enw'r disgybl, dyddiad geni, cyfeiriad a manylion llawn y gwall.

Anfonwch e-bost i trafnidiaethgyhoeddus@sirgar.gov.uk gan nodi enw'r disgybl, dyddiad geni, cyfeiriad a chadarnhau eich bod yn dychwelyd i'r chweched dosbarth.

Bydd y trefniadau cludiant ar gyfer disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol yn cael eu hystyried yn unigol. Rydym wedi ailasesu anghenion pob plentyn o ran Covid-19 er mwyn lleihau'r risg o drosglwyddo haint i'r plentyn neu'r staff cludiant. Yn amodol ar yr asesiadau risg unigol ychwanegol hynny, mae'n debygol y bydd darpariaeth arall o ran cerbydau yn cael ei drefnu a/neu bydd yn ofynnol i gynorthwywyr teithwyr (hebryngwyr) wisgo Cyfarpar Diogelu Personol oherwydd yr angen i fod yn agos at y plant i gyflawni eu rôl. Rydym wedi categoreiddio plant er mwyn nodi'r rhai ag anghenion lefel uwch o ran â Covid-19 ac mae'r rhain wedi arwain at fesurau pellach y bydd staff cludiant yn eu rhoi ar waith.

Os nad yw rhieni'n bwriadu defnyddio'r cludiant am ddim i'r ysgol ar gyfer eu plentyn dylent gysylltu â TeithioDysgwyr@sirgar.gov.uk gan ddarparu enw, dyddiad geni ac ysgol y plentyn.

Nid yw'n bosibl cadw pellter cymdeithasol ar gludiant ysgol; fodd bynnag, er mwyn cadw pellter cymdeithasol rhwng y gyrrwr a'r disgyblion, ni fydd y seddi blaen sydd agosaf at y gyrrwr yn cael eu defnyddio.

Gan y bydd y rhan fwyaf o gerbydau'n llawn ac nid oes modd i ddysgwyr eistedd gyda'i gilydd yn eu grwpiau blwyddyn, hoffem bwysleisio pwysigrwydd hylendid da. Bydd hyn nid yn unig yn helpu i leihau'r risg o ledaenu COVID-19 ond hefyd annwyd a ffliw cyffredin, a fydd hefyd o fudd.

Bydd yn ofynnol i ddisgyblion lenwi'r rhan fwyaf o'r seddi yng nghefn y cerbyd yn y lle cyntaf ar gyfer bob taith a defnyddio'r un sedd ar y daith yn ôl adref.

Gofynnwn i rieni sicrhau bod wyneb eu plentyn wedi'i orchuddio pan fydd yn mynd ar y cerbyd, a'i fod wedi golchi neu ddiheintio ei ddwylo. Os bydd disgybl yn cyrraedd heb orchudd wyneb, caniateir iddo deithio i'r ysgol ond bydd y gyrrwr yn gofyn iddo am ei fanylion llawn a bydd yn rhoi gwybod i'r ysgol. Bydd yr ysgol yn darparu gorchudd wyneb i'r disgybl ar gyfer y daith ddychwelyd.

Fodd bynnag, pe bai'r disgybl yn anghofio'r gorchudd wyneb yr ail dro, ni fydd yn cael teithio. Bydd gwrthod cydymffurfio â'r gofyniad hwn yn arwain at atal lle eich plentyn ar gludiant ysgol. Byddwn yn gwerthfawrogi’n fawr pe bai modd i ni gael eich cefnogaeth i atgyfnerthu'r neges hon i’ch plentyn.

Mae'n ofynnol i bob disgyblion ysgolion uwchradd wisgo gorchudd wyneb ar gludiant ysgol oni bai ei fod wedi cael eithriad am resymau meddygol. Mae angen gorchudd wyneb ar gyfer y daith gyfan o ran teithio i'r ysgol a theithio yn ôl.

Bydd y cyngor yn darparu gorchudd wyneb y gellir ei ailddefnyddio i'r disgyblion hynny nad oes ganddynt ddarpariaeth addas.

Bydd methu â gwisgo gorchudd wyneb yn arwain at dynnu'r cludiant yn ôl.

Cofiwch mai'r ffordd fwyaf effeithiol o ddiogelu eich plentyn ac eraill rhag cael eu heintio yw dilyn y rheolau cadw pellter cymdeithasol, osgoi cyffwrdd ag arwynebau a'r wyneb, a golchi dwylo'n rheolaidd. Ni ddylid defnyddio gorchuddion wyneb yn hytrach na dilyn y rhagofalon eraill hyn.

Ni ddylai disgyblion gyffwrdd â thu blaen eu gorchudd wyneb wrth ei ddefnyddio nac wrth ei dynnu i ffwrdd. Rhaid iddynt olchi eu dwylo ar unwaith wrth gyrraedd yr ysgol neu gartref, rhoi gorchuddion wyneb dros dro mewn bin sydd wedi'i orchuddio neu osod gorchudd wyneb y gellir ei ailddefnyddio mewn bag plastig i'w olchi.

Rydym yn annog defnyddio gorchuddion wyneb y gellir eu hailddefnyddio lle y bo'n bosibl, yn hytrach na gorchuddion wyneb untro, gan fod hyn nid yn unig yn well i'r amgylchedd, ond mae’n costio llai hefyd.

Gweler ganllawiau Llywodraeth Cymru ar sut i wneud mwgwd wyneb 3 haen.

Rydym yn gofyn i rieni ddarparu gorchuddion wyneb i'w plant lle y bo'n bosibl a sicrhau eu bod yn eu gwisgo pan fyddant yn mynd ar gludiant i'r ysgol, a'u bod wedi golchi neu ddiheintio eu dwylo. Bydd y cyngor yn darparu gorchudd wyneb y gellir ei ailddefnyddio i'r disgyblion hynny nad oes ganddynt ddarpariaeth addas.

Gweler canllawiau Llywodraeth Cymru ar sut i wneud gorchudd wyneb 3 haen.

Nac oes, gall plant iau wisgo gorchudd wyneb, ond nid oes raid. 

 

 

 

Mae'n rhaid i bob myfyriwr coleg sy'n teithio ar fws i Goleg Sir Gâr a Choleg Sir Benfro wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth oni bai eu bod wedi'u heithrio am resymau meddygol. Mae angen gorchudd wyneb ar gyfer y daith gyfan o ran teithio i'r coleg a theithio yn ôl. Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â'ch coleg yn uniongyrchol.

 

 

Dylai pob rhiant fod wedi cael llythyr / côd actifadu ar gyfer yr ysgol newydd a chanllawiau ar sut i ddiweddaru'r cyfrif. Os nad ydych wedi'i dderbyn, mae croeso i chi anfon neges e-bost at prydauysgol@sirgar.gov.uk gan gynnwys enw eich plentyn, enw’r ysgol a blwyddyn/dosbarth eich plentyn.

Anfonwch e-bost atom schoolmeals@sirgar.gov.uk a byddwn yn dod yn ôl atoch cyn gynted â phosibl.

Anfonwch e-bost atom schoolmeals@sirgar.gov.uk  a byddwn yn dod yn ôl atoch cyn gynted â phosibl.

 

Os oes angen ad-daliad arnoch, anfonwch e-bost i schoolmeals@sirgar.gov.uk a chynnwys enw, ysgol a blwyddyn/dosbarth eich plentyn. Gallwn hefyd drefnu bod y balans yn cael ei drosglwyddo i blentyn arall.

Os nad ydych yn gallu talu ar-lein, gallwch gael cerdyn PayPoint fel y gallwch dalu ag arian parod mewn siopau lleol. I ofyn am gerdyn PayPoint, anfonwch e-bost i schoolmeals@sirgar.gov.uk a chynnwys enw, ysgol a blwyddyn/dosbarth eich plentyn.

Nac oes, dim ond unwaith y mae angen i chi ymgeisio ar-lein ond rhaid i chi ein hysbysu ynghylch unrhyw newidiadau drwy ffôn neu e-bost.

Pan fyddwch yn gwneud cais ar-lein rydym yn gallu gwirio’ch hawl yn uniongyrchol drwy ddefnyddio’r Gwasanaeth Cadarnhau Pwy sy’n Gymwys sy’n cael ei ddarparu gan yr Adran Addysg a byddwn yn dweud wrthych a yw’ch cais yn llwyddiannus ai peidio. Dim ond os na allwn gadarnhau eich bod yn gymwys y byddwn yn gofyn ichi ddarparu tystiolaeth ddogfennol.

Yn anffodus ni allwn ôl-ddyddio hawl i Brydau Ysgol am Ddim i wneud iawn am arian cinio ysgol nad yw wedi’i dalu, nac ad-dalu arian cinio a oedd wedi’i dalu cyn dyddiad y cais llwyddiannus.

Ni roddir unrhyw ad-daliad mewn perthynas ag arian prydau ysgol oni bai fod amgylchiadau eithriadol – bydd angen i chi anfon neges e-bost neu anfon llythyr at y swyddfa Prydau Ysgol am Ddim yn egluro’r “amgylchiadau eithriadol”.

Nid awdurdodau lleol sy’n pennu’r meini prawf cymhwyso ar gyfer Prydau Ysgol am Ddim ac ni allwn eu hepgor. Mater i’r llywodraeth ganolog, nid llywodraeth leol, yw newid y meini prawf felly eich Aelod Seneddol yw’r person priodol i gysylltu ag ef ynglŷn â hyn.

Am bob plentyn sydd â hawl i Brydau Ysgol am Ddim mae’r ysgol yn cael arian ychwanegol gan Lywodraeth Cymru i wella’r ddarpariaeth a gwella cynnydd plant a’u canlyniadau. Y Grant Premiwm Disgybl yw’r enw ar hyn. Gall eich plentyn ddal i ddod â phecyn cinio i’r ysgol os yw’n well ganddo ond drwy wneud cais drwy’r Porthol Prydau Ysgol am Ddim rydych yn sicrhau bod yr ysgol yn cael y grant hwn.

Fe wnawn ni hysbysu’r ysgol, felly nid oes angen i chi wneud unrhyw beth. Mae gan Ysgolion Uwchradd system arlwyo dim-arian-parod felly bydd yr arian yn cael ei gredydu i gyfrif eich plentyn/plant bob bore; mae unrhyw arian sy’n weddill yn cael ei glirio ar ddiwedd y dydd (nid yw system Ysgol Dyffryn Taf yn cael ei rhedeg gan Wasanaeth Arlwyo CSG felly mae ganddynt hwy eu trefniadau eu hunain).

Cysylltwch â swyddfa’r ysgol neu cysylltwch â’r swyddfa Prydau Ysgol am Ddim er mwyn iddynt hysbysu’r ysgol ar eich rhan drwy ein ffonio ar 01267 246521 neu drwy anfon e-bost i PrydauYsgolamDdim@sirgar.gov.uk.

Yn anffodus, os oes gan y naill bartner neu’r llall hawl i Gredyd Treth Gwaith, nid ydych yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim.

Mae’r trothwy incwm blynyddol uchaf o £16,190 yn gymwys i deuluoedd sy’n cael Credyd Treth Plant ond nad oes ganddynt hawl i Gredyd Treth Gwaith.

Lle mae gan riant/gofalwr hawl i Gredyd Treth Gwaith yn ystod cyfnod “rhedeg ymlaen” o 4 wythnos ar ôl i’w gyflogaeth orffen neu ei fod yn gymwys i gael Credyd Treth Gwaith, yna mae’n gymwys i hawlio Prydau Ysgol am Ddim am y cyfnod 4 wythnos hwnnw.

Yn anffodus, ni allwn gadarnhau eich bod yn gymwys drwy ddefnyddio’r Gwasanaeth Cadarnhau Pwy sy’n Gymwys. Bydd angen ichi gyflwyno copi papur o’ch Hysbysiad Penderfyniad Credyd Treth.

Unwaith y bydd y cyfnod hawl dros dro o 4 wythnos wedi dod i ben, bydd angen prawf arnom fod un o’r budd-daliadau cymhwyso eraill sydd wedi’u rhestru ar y we dudalen wedi cael ei ddyfarnu.

Fel gofalwr y plentyn / plant rydych yn gymwys i hawlio Prydau Ysgol am Ddim os ydych yn cael un o’r budd-daliadau cymhwyso. Mae’r naill riant neu’r llall hefyd yn gymwys i hawlio Prydau Ysgol am Ddim i’r plentyn / plant sy’n byw gyda chi os ydynt yn hawlio budd-dal cymhwyso drwy ein ffonio ar 01267 246521 neu drwy anfon e-bost i PrydauYsgolamDdim@sirgar.gov.uk.

Os yw’n drefniant parhaol ac os byddwch yn cael Budd-dal Plant a.y.b., gallwch ymgeisio yn eich rhinwedd eich hun. Os mai trefniant dros dro ydyw, gall yr hawliad aros fel ag y mae ond rhaid i hynny gael ei nodi gan y swyddfa Prydau Ysgol am Ddim felly bydd angen i chi gysylltu â ni drwy ein ffonio ar 01267 246521 neu drwy anfon e-bost i PrydauYsgolamDdim@sirgar.gov.uk.

Rydym yn canslo prydau ysgol am ddim ar y Dydd Gwener canlynol ar ôl i waith ddechrau gan y bydd Credydau Treth yn cael eu hôl-ddyddio i’r dyddiad y dechreuoch chi weithio.

Mae myfyrwyr yn gymwys yn y rhan fwyaf o achosion gan eu bod yn cael Credyd Treth plant yn unig, ond bydd angen i chi ymgeisio yn ôl yr arfer.

Os yw dros 16, nid yw’n gymwys a bydd angen iddo/iddi ymgeisio am ‘Lwfans Cynhaliaeth Addysg’ yn lle hynny. Os yw dan 16, mae angen ichi gysylltu â'r swyddfa brydau ysgol am ddim i gael rhagor o fanylion drwy ein ffonio 01267 246521 neu drwy anfon e-bost i PrydauYsgolamDdim@sirgar.gov.uk.

Nid yw Gofalwyr Maeth yn gallu hawlio am brydau am ddim os ydynt yn cael y Lwfans maethu llawn.

Mae Gorchmynion Gwarcheidiaeth Arbennig yn gymwys ond mae angen i chi ymgeisio yn eich rhinwedd eich hun. Os ydych yn derbyn Taliad i Berthynas nid ydych yn gymwys.

Efallai na fydd gan riant fudd-daliadau yn ei henw hi, neu brawf a.y.b. oherwydd sefyllfa frys. Bydd angen i Cymorth i Fenywod gadarnhau’r amgylchiadau’n ysgrifenedig drwy e-bost ac yna gellir caniatáu’r ddarpariaeth Prydau Ysgol am Ddim dros dro nes gellir cadarnhau bod y rhiant yn gymwys. Fodd bynnag, bydd angen i chi ymgeisio o hyd.

Mae ceisiadau yn cael eu prosesu o fewn 5 diwrnod gwaith fel arfer. Os rhoddwyd cyfeiriad e-bost, byddai ymateb wedi cael ei e-bostio (efallai ei fod wedi mynd i’ch ffolder “sbam” e-bost) – bydd angen ichi wirio gyda'r swyddfa prydau ysgol am ddim i ganfod y rheswm pam nad ydych wedi clywed unrhyw beth drwy ein ffonio ar 01267 246521 neu drwy anfon e-bost i PrydauYsgolamDdim@sirgar.gov.uk.

Ffoniwch ni ar 01267 246521 neu anfonwch e-bost i PrydauYsgolamDdim@sirgar.gov.uk a gallwn e-bostio copi o'ch llythyr cadarnhau Prydau Ysgol am Ddim atoch fel prawf.

Gallwn wneud nodyn o’r trosglwyddiad ond gallech ein hysbysu yn ystod gwyliau’r haf i sicrhau bod ein cofnodion yn cael eu diweddaru’n gywir drwy ein ffonio ar 01267 246521 neu drwy anfon e-bost i PrydauYsgolamDdim@sirgar.gov.uk.

Nid yw Llywodraeth Cymru bellach yn argymell y drefn arferol o ddefnyddio gorchuddion wyneb yn yr ystafell ddosbarth ar gyfer staff neu ddysgwyr. Efallai y bydd ysgolion am annog eu bod yn cael eu defnyddio mewn ardaloedd lle mae'n debygol y bydd mwy o bobl yn cymysgu'n gymdeithasol, megis mewn ardaloedd cymunedol.

Fel rhan o'u proses asesu risg, dylai ysgolion benderfynu a yw'r defnydd o orchuddion wyneb ar gyfer staff neu ddysgwyr uwchradd yn briodol yn seiliedig ar eu hamgylchiadau eu hunain.

Dylai dysgwyr mewn ysgolion uwchradd a lleoliadau barhau i wisgo gorchuddion wyneb wrth deithio ar gludiant ysgol pwrpasol.

Os oes unrhyw un yn dymuno gwisgo gorchudd wyneb am resymau personol, dylid caniatáu iddynt wneud hynny. Gall hyn helpu i gefnogi eu llesiant ehangach, lleihau gorbryder a rhoi sicrwydd ychwanegol i rai unigolion.

Dylai'r rheiny sy'n ymweld â'r ysgol ddefnyddio gorchudd wyneb, gan gynnwys rhieni/gofalwyr wrth iddynt ollwng a chasglu dysgwyr.

Llwythwch mwy

Addysg ac Ysgolion