Cwestiynau Cyffredin Ysgolion

Diweddarwyd y dudalen ar: 22/07/2021

Ein prif flaenoriaeth bob amser oedd diogelwch y plant, eu teuluoedd a staff yr ysgolion a bydd hyn yn parhau i fod yn brif ystyriaeth wrth i ni ddechrau ar y cyfnod o adfer.

Gallwn eich sicrhau ein bod wedi gweithio'n galed i roi cynlluniau ar waith am ein hysgolion. Diolch i chi am eich cefnogaeth a'ch cydweithrediad parhaus.

Ewch i'r dudalen hon i gael yr holl wybodaeth, caiff ei diweddaru'n barhaus. Dylai'r cwestiynau cyffredin canlynol ateb unrhyw gwestiynau posibl sydd gennych ynglŷn ag ysgolion a Covid-19. Cysylltwch drwy'r tab "Gofyn cwestiwn" os oes unrhyw beth y mae angen gwybodaeth ychwanegol arnoch amdano.

Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i fonitro cyfraddau achosion COVID ledled Cymru, a sut maent yn berthnasol i dderbyniadau i'r ysbyty. Mae llwyddiant y rhaglen frechu yn rhoi rheswm i fod yn optimistaidd am y dyfodol, ac wrth i gyfyngiadau gael eu llacio ledled y gymdeithas ehangach, dylai lleoliadau addysgol ddilyn patrwm tebyg.

Mae tri phrif newid yn cael eu cynnig i ddod â rhywfaint o normalrwydd yn ôl i addysg cyn tymor newydd yr hydref. Dyma nhw:

 • Ni fydd gorchuddion wyneb yn cael eu hargymell fel mater o drefn mwyach mewn ystafelloedd dosbarth mewn ysgolion uwchradd; ond byddant yn cael eu hannog mewn ardaloedd cymunedol a byddant yn parhau i fod yn ofynnol ar gludiant i'r ysgol.
 • Ni fydd angen grwpiau cyswllt mwyach a defnyddir y broses Profi, Olrhain a Diogelu i nodi cysylltiadau agos dysgwyr sydd wedi profi'n bositif.
 • Bydd amseroedd sesiynau arferol yr ysgol yn ailddechrau.

Mae cyngor newydd wedi'i gyhoeddi ar y newidiadau allweddol i ysgolion o fis Medi ynghyd â Chanllawiau Gweithredol wedi'u diweddaru sy'n rhoi rhagor o fanylion.

Bydd Llywodraeth Cymru hefyd yn cyhoeddi Fframwaith Penderfyniadau Rheoli Heintiau COVID-19 Lleol ar ddechrau tymor yr hydref fel bod gan ysgolion amser i sefydlu systemau newydd yn ystod yr wythnosau sy'n dilyn. Bydd y fframwaith yn galluogi ysgolion i deilwra rhai o'r ymyriadau i adlewyrchu lefel y risg a nodwyd yn lleol, gyda chefnogaeth swyddogion iechyd cyhoeddus ac awdurdodau lleol i sicrhau bod mesurau'n briodol i'w hamgylchiadau.

Rydym eisoes wedi cwrdd â Phenaethiaid i drafod y newidiadau hyn a byddwn ni'n gweithio'n agos gydag arweinwyr ein hysgolion i wneud y newidiadau ac i barhau i sicrhau diogelwch ein dysgwyr a'n staff.

Mae'n hanfodol ein bod ni i gyd yn parhau i ddilyn y canllawiau mewn perthynas â hunanynysu ac yn golchi ein dwylo'n aml er mwyn lleihau'r potensial o drosglwyddo'r feirws yn ein hysgolion.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae'n bwysig eich bod yn rhoi gwybod i ni os bydd eich plentyn yn derbyn canlyniad prawf positif yn ystod y gwyliau, rhowch wybod i ni am hyn drwy gysylltu â Llesiant Delta: 0300 333 2222 neu drwy anfon e-bost at: TTP@deltawellbeing.org.uk gan ddarparu enw, grŵp blwyddyn ac ysgol eich plentyn.

Mae holl staff ysgolion a disgyblion ysgolion uwchradd yn cael cynnig profion llif unffordd y gallent eu gwneud gartref ddwywaith yr wythnos.

Y nod yw nodi'r rhai sy'n cario'r feirws heb sylweddoli hynny fel y gallant hunanynysu. Mae symptomau ysgafn, neu hyd yn oed dim symptomau, gan lawer o bobl sydd â COVID-19, ond gallant ledaenu'r feirws o hyd. Drwy hunan-brofi'n rheolaidd, gallwn helpu i arafu lledaeniad y feirws a helpu i amddiffyn y rhai mwyaf agored i niwed yn ein teuluoedd a'n cymunedau. 

Mae hunan-brofi ar gyfer COVID-19 yn syml, yn gyflym a gellir gwneud y prawf gartref heb fod angen mynd i ganolfan brofi neu bostio samplau i labordy i'w dadansoddi.

Mae dyfeisiau llif unffordd yn hawdd i'w defnyddio ac yn rhoi canlyniadau o fewn 30 munud.

Mae profion yn wirfoddol, ond anogir unigolion yn gryf i fanteisio ar y cynnig i leihau ymhellach y risg o drosglwyddo ymhlith y rhai nad ydynt yn dangos unrhyw symptomau.

Mae'n bwysig cofio mai diben y profion yw ategu'r mesurau diogelwch sydd eisoes wedi'u rhoi ar waith mewn ysgolion i ganiatáu dysgu wyneb yn wyneb, megis cadw pellter cymdeithasol a gwisgo gorchuddion wyneb. Hefyd, os bydd canlyniad y prawf LFD yn negyddol, nid yw hynny'n golygu y gallwch ymlacio neu anwybyddu rheolau cadw pellter cymdeithasol neu fesurau eraill i helpu i atal trosglwyddiad y feirws - offeryn ychwanegol yw prawf llif unffordd sy'n cyfrannu at leihau'r risg.

Gellir casglu'r pecynnau profi o'ch ysgol, a fydd hefyd yn rhoi rhagor o wybodaeth i chi ynghylch pryd a sut i wneud y profion a sut i gofnodi'r canlyniadau, a beth ddylech ei wneud os byddwch yn cael prawf positif.

Ceir rhagor o wybodaeth am brofion llif unffordd mewn ysgolion gan gynnwys rhai Cwestiynau Cyffredin defnyddiol ar wefan Llywodraeth Cymru.

Rhagor o wybodaeth a Chwestiynau Cyffredin

 

Na, rhaid i'r holl fesurau diogelwch eraill aros. Diben y profion yw ategu'r mesurau diogelwch sydd eisoes wedi'u rhoi ar waith mewn ysgolion er mwyn caniatáu i ddysgu wyneb yn wyneb barhau, megis cadw pellter cymdeithasol a gwisgo gorchuddion wyneb. Hefyd, nid yw canlyniad prawf llif unffordd negyddol yn golygu y dylai disgyblion ymlacio neu anwybyddu'r rheolau cadw pellter cymdeithasol, nac unrhyw fesurau diogelwch eraill. Mesur ychwanegol yw profi llif unffordd, sy'n cyfrannu at leihau'r risg.

Oes mae angen caniatâd i gymryd rhan, naill ai gan y disgyblion eu hunain os ydynt dros 16 oed, neu gan rieni/gwarcheidwaid os ydynt dan 16. Os hoffech gymryd rhan, dylech ymgyfarwyddo â'r broses brofi a'r hysbysiad preifatrwydd. Os byddwch yn dewis cymryd rhan, rydych yn ymrwymo i hunan-weinyddu'r prawf ac i ddarparu canlyniadau ar gyfer pob prawf (negyddol neu bositif).

Gall disgyblion unigol ddewis cymryd rhan neu beidio adeg casglu pecynnau bob wythnos. Mae'r profion yn wirfoddol o hyd.

Mae'r profi'n wirfoddol. Yn ogystal, ni ddylid ei ystyried fel 'prawf i alluogi' neu 'brawf i ddychwelyd' i ddysgu wyneb yn wyneb. Hynny yw, nid yw'n un o'r amodau cyn cael dod i'r safle neu gael mynediad i ddysgu.

Dylai'r rhai sy'n dewis peidio â chymryd rhan barhau i fynychu'r ysgol os nad ydynt yn dangos symptomau. Mae hefyd yn bwysig eu bod yn dilyn y canllawiau cenedlaethol arferol ar hunanynysu ac yn cael eu profi os oes ganddynt unrhyw symptomau.

Nid yw'n ofynnol i ddisgyblion ysgol uwchradd barhau â'r profion llif unffordd dros wyliau'r haf, ond mae angen i chi brofi cyn dychwelyd i'r ysgol ym mis Medi.

Mae'n bwysig iawn eich bod yn cofnodi canlyniad eich prawf yn gywir ar y porth ar-lein.

Os ydych yn cofnodi canlyniad prawf positif yn ddamweiniol, peidiwch â mynd i’r ysgol ac arhoswch i siarad â swyddog olrhain cysylltiadau, a fydd yn gallu rhoi cyngor pellach i chi.

Os ydych yn cofnodi canlyniad prawf negyddol yn ddamweiniol, bydd angen i chi ffonio 119 i roi gwybod iddynt am eich camgymeriad, a rhowch wybod i'ch ysgol ar unwaith. Bydd angen i chi ddilyn y canllawiau hunanynysu ac archebu prawf PCR o fewn 24 awr.

 

Bydd eich ysgol yn rhoi gwybod ar ba ddau ddiwrnod i wneud y prawf, a chadwch at yr un diwrnodau ac amserau bob wythnos. Cofiwch y bydd pob ysgol yn wahanol, ac mae'n bosib hefyd y bydd gwahanol grwpiau blwyddyn yn yr un ysgol yn profi ar ddiwrnodau gwahanol.

Nac oes, mae'r profion i'w gwneud yn ystod y tymor ysgol yn unig ac nid oes angen eu gwneud yn ystod gwyliau'r ysgol.

 

Os yw eich plentyn wedi bod mewn cysylltiad agos â disgybl sy'n profi'n bositif ar ôl cael prawf llif unffordd (o fewn dau ddiwrnod i pryd y gwnaed y prawf positif), rhoddir gwybod i chi a bydd angen i'ch plentyn hunanynysu.

Os yw'r disgybl sydd wedi profi'n bositif yn cael canlyniad prawf PCR negyddol, yna nid oes angen i'ch plentyn hunanynysu mwyach a gall ddychwelyd i'r ysgol.

Os daw'r prawf PCR yn ôl yn bositif, yna bydd angen i'ch plentyn ddilyn y canllawiau hunanynysu a hunanynysu am 10 diwrnod.

Na, mae'r profion ar gyfer y rheiny sy'n gweithio mewn lleoliadau addysg, gofal plant a chwarae, a disgyblion mewn ysgolion uwchradd (blynyddoedd 7 i 13) a myfyrwyr Addysg Bellach. Mae hyn yn golygu na ddylai'r profion gael eu defnyddio ar gyfer aelodau eraill y teulu gan gynnwys plant iau, gan nad ydynt ar hyn o bryd wedi'u cynnwys yn y dull profi.

Hefyd, ni ddylai profion llif unffordd gael eu defnyddio ar unrhyw un sydd â symptomau COVID-19. Os ydych yn datblygu symptomau, archebwch brawf PCR. Gallwch drefnu prawf drwy archebu ar-lein neu drwy ffonio 119.

Nod profion llif unffordd yw canfod yn gyflym rheiny sydd, heb yn wybod iddynt, yn cario'r feirws er mwyn iddynt allu hunanynysu ac atal y feirws rhag lledaenu. Mae'n rhaid i'r profion gael eu cynnal yn gyson, ddwywaith yr wythnos er mwyn bod yn effeithiol.

Ni fydd penaethiaid ysgolion cynradd yn derbyn canlyniad prawf llif unffordd negatif fel modd o alluogi plant i ddychwelyd i'r ysgol os ydynt wedi cael eu hanfon gartref â symptomau.

 

Os oes plentyn/rhiant/aelod o'r aelwyd yn datblygu symptomau COVID-19, dylai'r aelwyd gyfan hunanynysu ar unwaith, a dylech drefnu prawf ar gyfer yr unigolyn sydd â'r symptomau.

Symptomau COVID-19 yw:

peswch parhaus newydd: mae hyn yn golygu eich bod yn teimlo'n dwym pan fydd rhywun yn cyffwrdd â chi ar eich brest neu'ch cefn (nid oes angen i chi fesur eich tymheredd)
gwres uchel: peswch parhaus newydd: mae hyn yn golygu pesychu llawer am fwy nag awr, neu 3 pwl o beswch neu fwy mewn 24 awr (os oes gennych beswch fel arfer, gallai fod yn waeth nag arfer)
colli eich gallu i arogli neu flasu neu unrhyw newid i'r synhwyrau hynny: mae hyn yn golygu eich bod wedi sylwi na allwch arogli na blasu unrhyw beth, neu fod pethau'n arogli neu'n blasu'n wahanol i'r arfer

Os bydd eich plentyn yn mynd yn sâl y tu allan i oriau ysgol gydag unrhyw un o symptomau COVID-19 neu os oes angen iddo hunanynysu, rhowch wybod i ni am hyn drwy ffonio Llesiant Delta ar 0300 333 2222 neu drwy anfon e-bost at TTP@deltawellbeing.org.uk, a fydd yn rhoi gwybod i'r ysgol ar eich rhan.

Cysylltwch â Delta Wellbeing y tu allan i oriau dim ond os oes gan eich plentyn symptomau COVID-19. Yn ystod oriau ysgol ac ar gyfer pob mater arall sy'n ymwneud ag iechyd, rhowch wybod i'ch ysgol yn uniongyrchol.

Os nad oes gan blentyn symptomau COVID-19, ond bod ganddo symptomau tebyg i symptomau annwyd, megis trwyn yn rhedeg, nid oes angen iddo gael prawf ac nid oes angen iddo hunanynysu. Gall eich plentyn fynd i'r ysgol os yw'n ddigon iach i wneud hynny.

Rydym yn argymell mai dim ond y rheiny sydd â pheswch parhaus newydd, gwres uchel, neu'r rheiny sydd wedi colli eu gallu i arogli neu flasu neu fod y synhwyrau hynny'n newid, sy'n cael prawf.

I wneud cais am brawf ar eich cyfer chi eich hun neu ar gyfer rhywun yn eich cartref sydd â symptomau gan gynnwys plant o dan 5 oed, ewch i wefan Llywodraeth Cymru neu ffoniwch 119.

Os ydych chi neu eich plentyn yn teimlo'n sâl a bod angen cyngor meddygol arnoch, ffoniwch GIG 111 i gael cyngor neu ewch i'w gwefan, neu ffoniwch eich meddyg teulu.

Mae'n hanfodol bod unrhyw un sydd â symptomau COVID-19, neu unigolion sy'n rhannu aelwyd ag unrhyw un sydd â symptomau, yn hunanynysu, hyd yn oed os yw'r symptomau'n wan. I ddiogelu eraill, mae'n rhaid ichi beidio â mynychu'r ysgol, y feithrinfa, lleoliadau gofal plant eraill, y gwaith, na mynd i leoedd megis meddygfa, fferyllfa neu ysbyty.

Mae'n rhaid i unrhyw un sydd â symptomau hunanynysu am 10 niwrnod o'r adeg y mae'r symptomau'n dechrau. Gall yr unigolyn ddychwelyd i'r ysgol neu i'r gwaith ar ôl 10 niwrnod os yw'n ddigon iach i wneud hynny.

Mae'n rhaid i unrhyw un ar yr aelwyd nad oes ganddo symptomau hunanynysu am 10 diwrnod o'r adeg y dechreuodd yr unigolyn cyntaf gael symptomau.

Os yw rhiant yn barnu bod gan ei blentyn symptomau OND ei fod yn dewis peidio â rhoi'r plentyn drwy'r profiad o gael prawf, mae'n rhaid i holl aelodau'r aelwyd hunanynysu am 10 diwrnod ar ôl i'r symptomau ddechrau.

Os yw canlyniad y prawf yn bositif, bydd y Tîm Profi, Olrhain, Diogelu yn cysylltu â chi i roi cyngor pellach.

Os yw canlyniad y prawf yn negyddol, gall y cyfnod hunanynysu ddod i ben i bawb, gall plant ddychwelyd i'r ysgol a gall rhieni ddychwelyd i'r gwaith os ydynt yn ddigon iach i wneud hynny, a chyn belled nad oes neb arall ar yr aelwyd wedi datblygu symptomau.

Mae rhieni a gofalwyr ar incwm isel y mae eu plant yn gorfod hunanynysu yn gymwys bellach i gael taliad cymorth o £500.

Rhagor o wybodaeth am hunanynysu

 

 

 Os yw eich plentyn yn gymwys i dderbyn Prydau Ysgol am Ddim, byddwch yn derbyn taliad o £19.50 y plentyn yr wythnos yn ystod y canlynol:

Gwyliau ysgol
Os caiff eich plentyn gyfarwyddyd gan Lywodraeth Cymru i aros gartref am gyfnodau heblaw gwyliau ysgol
Os caiff eich plentyn gyfarwyddyd i hunanynysu am gyfnod o 10 diwrnod oherwydd achos positif o COVID yn ei ysgol

Mae angen i chi wneud cais ar-lein er mwyn derbyn y taliad hwn. Os ydych wedi gwneud cais yn barod ac wedi derbyn taliadau prydau ysgol am ddim, NID OES angen i chi wneud cais arall.

*Yn ystod gwyliau’r haf (dydd Llun, 19 Gorffennaf i ddydd Mercher, 1 Medi) bydd taliadau’n cael eu gwneud bob pythefnos. Mae hyn yn berthnasol i ddisgyblion ym mhob blwyddyn ysgol, gan gynnwys y disgyblion hynny ym Mlynyddoedd 11 a 13. Bydd y taliadau’n cael eu prosesu fel a ganlyn:

 • Taliad am bythefnos ddydd Mawrth 20 Gorffennaf
 • Taliad am bythefnos ddydd Mawrth 3? Awst
 • Taliad am bythefnos a thri diwrnod ddydd Mawrth 17 Awst

Sylwch y gall dyddiadau’r taliadau newid.

Gwneud cais ar-lein

Rhaid lleihau'r cyswllt rhwng unigolion lle bynnag y bo modd. Fodd bynnag, cydnabyddir y gall hyn fod yn anodd i ddisgyblion iau a dyna pam y bydd y pwyslais mewn ysgolion ar ffurfio grwpiau o ddysgwyr a sicrhau bod y grwpiau hynny'n cael eu gwahanu, ac i ddisgyblion hŷn bydd y pwyslais ar gadw pellter cymdeithasol a chorfforol.

Bydd rhoi disgyblion mewn grwpiau yn helpu i leihau'r risg o drosglwyddo COVID-19, ac os bydd achos positif, bydd hefyd yn helpu i nodi'r rheiny y gallai fod angen iddynt hunanynysu a chadw'r nifer honno mor isel â phosibl.

Bydd staff sy'n gyfrifol am ddisgyblion iau yn aros gyda grwpiau penodol a dylent gadw at fesurau cadw pellter cymdeithasol cyn belled ag y bo modd gyda disgyblion iau.

Dylai'r holl staff gadw at fesurau cadw pellter cymdeithasol wrth ryngweithio â disgyblion hŷn, aelodau eraill o staff ac ymwelwyr â'r ysgol.

Bydd arwyddion a marciau llawr ym mhob rhan o'r ysgolion, a bydd y staff hefyd yn atgoffa'r plant os bydd angen.

Mae adnoddau hwyliog wedi'u datblygu i'w defnyddio mewn ysgolion cynradd, gan gynnwys posteri maint go iawn sy'n annog plant bach i aros 'lled buwch ar wahân' a siacedi llachar 'arwr cadw pellter cymdeithasol'. Bydd gennym gân a llyfr i helpu i gyflwyno negeseuon allweddol ynghylch cadw pellter cymdeithasol a golchi dwylo mewn ffordd fwy ysgafn.

Ni oddefir ymddygiad gwael gan ddisgyblion hŷn sy'n anwybyddu'r rheolau cadw pellter cymdeithasol yn fwriadol, ac efallai gofynnir i rieni eu casglu o'r ysgol er mwyn parhau â'u dysgu gartref. Byddem yn gwerthfawrogi petai rhieni yn ein cefnogi drwy helpu i bwysleisio i'w plant, cyn iddynt ddychwelyd i'r ysgol, pa mor bwysig yw glynu at y rheolau newydd.

Cadw pellter cymdeithasol, hylendid dwylo a hylendid anadlol (peswch neu disian i mewn i hances neu orchuddio'r geg a'r trwyn gyda'r benelin neu lewys) yw'r ffyrdd mwyaf effeithiol o atal lledaeniad coronafeirws.

Felly nid oes angen defnyddio cyfarpar diogelu personol (PPE) wrth ymgymryd â gweithgareddau addysgol arferol yn yr ysgol. Bydd PPE ar gael i staff yr ysgol os bydd amheuaeth bod y coronafeirws ar blentyn neu os bydd angen rhoi gofal personol, ymarferol megis cymorth cyntaf.

Mae gweithdrefnau llym ar waith ar gyfer hyn a bydd y plentyn yn cael ei gadw mewn ystafell ar wahân hyd nes y gellir ei gasglu a mynd ag ef/hi adref. Bydd yr ystafell ac unrhyw arwynebau maent wedi dod i gysylltiad â nhw yn cael eu glanhau'n drylwyr.

Yn yr un modd, os bydd aelod o staff yn datblygu symptomau, bydd yn gadael y safle ar unwaith, a bydd ei ystafell ddosbarth ac unrhyw arwynebau mae wedi dod i gysylltiad â nhw yn cael eu glanhau'n drylwyr.

Pan nodir bod achos o COVID-19 wedi'i gadarnhau yn mynychu lleoliad addysgol neu ofal plant (boed yn staff neu’n ddisgybl) cysylltir â'r achos (neu'r rhiant) i asesu a oedd yn mynychu'r ysgol yn ystod ei gyfnod heintus ac a oes angen olrhain cysylltiadau ymhellach yn yr ysgol.

Os yw unrhyw aelod o staff neu blentyn yn yr ysgol yn gyswllt i'r achos, bydd gofyn iddynt hunanynysu am 10 diwrnod a bydd eich tîm Profi, Olrhain, Diogelu neu Adran Addysg leol yn cysylltu â nhw. Os yw'n ofynnol i'ch plentyn hunan-ynysu, gall pawb arall o’r cartref barhau fel arfer (fodd bynnag, os bydd eich plentyn yn symptomatig, yna byddai angen i'r cartref cyfan hunanynysu). Mae’n bwysig bod rhieni yn ateb galwadau wrth y Tîm TTP gan fydd y Tîm yn darparu gwybodaeth a chyngor ac yn gallu ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Os nad yw aelod o staff neu blentyn o’r ysgol yn gyswllt i’r achos, ni fydd angen iddynt hunanynysu.

Nid oes angen cau'r ysgol honno oherwydd prawf positif. Mae'r broses o brofi ac olrhain cysylltiadau yn rhan o'r 'normal newydd' a lle mae ysgolion yn dilyn y canllawiau hyn yn ofalus, nid oes rheswm dros bryderu.

Os oes nifer o achosion o COVID-19 mewn ysgol yna bydd arbenigwyr o bob rhan o'r GIG a llywodraeth leol yn cydweithio i atal trosglwyddiad parhaus yn yr ysgol. Bydd hyn yn golygu nodi'r rheiny sydd wedi dod i gysylltiad â'r feirws, unrhyw blentyn neu aelod o staff sydd mewn mwy o berygl, a rhoi cyngor rheoli heintiau wedi'i deilwra. Rhoddir cyngor yn seiliedig ar asesiad o bob sefyllfa unigol i helpu'r ysgol i atal lledaeniad pellach.

Gellir gweld rhagor o wybodaeth a chwestiynau ac atebion am y cynllun Profi, Olhrain a Diogelu ar wefan Llywodraeth Cymru.

Byddant, ond mae'n bwysig cadw pellter cymdeithasol bob amser. Mae gan y mwyafrif o safleoedd croesfannau ysgol farciau cadw pellter cymdeithasol i helpu i'ch atgoffa o'r rheolau.

Dilynwch gyfarwyddiadau'r hebryngydd croesfannau ysgol ac arhoswch wrth ymyl y ffordd hyd nes y rhoddir cyfarwyddyd i chi groesi. Sicrhewch eich bod yn croesi'r ffordd mewn llinell syth a bod pellter diogel rhyngoch chi a'r hebryngydd.

Daliwch ddwylo'r plant llai.

Os na all eich plant gerdded, beicio neu fynd ar sgwter yn ddiogel i'r ysgol a bod yn rhaid i chi ddod â'r car, peidiwch parcio ger yr ysgol a cherddwch y pum munud / deg munud olaf o'r daith.

Mae'n bwysicach nag erioed i gadw'r llinellau igam ogam melyn (marciau Cadwch yn Glir) yn glir rhag cerbydau i helpu i gadw'r ardal yn fwy diogel i rieni a phlant groesi.

Gofynnir i fodurwyr hefyd adael mwy o bellter rhyngddynt a'r groesfan pan fydd hebryngydd yn dangos ei arwydd 'stop', fel y gallant sicrhau bod 2 fetr rhyngddynt a cherddwyr sy'n croesi'r ffordd.

 

 

Yn anffodus, ni allwn barhau i ddarparu seddi gwag yn ystod y cyfnod hwn.

Caiff disgyblion eu hannog i wneud eu ffordd eu hunain i'r ysgol, ac i gerdded neu feicio'n ddiogel i'r ysgol lle bo hynny'n bosibl.

Bydd cludiant yn cael ei ddarparu i ddisgyblion sydd wedi bod drwy'r broses ymgeisio ac sydd wedi cael eu barnu'n gymwys.

Gofynnir i ddisgyblion ddangos eu cerdyn teithio ar ddechrau pob taith (neu ar ddechrau taith y bore yn unig ar gyfer disgyblion ysgolion cynradd). Os nad oes gennych eich cerdyn teithio, bydd yn rhaid i chi roi eich manylion i'r gyrrwr, er mwyn cydymffurfio â'r cynllun Profi, Olrhain, Diogelu.

Rydym yn gofyn i rieni atgoffa eu plant i olchi eu dwylo cyn ac ar ôl teithio.

Rydym hefyd yn gofyn i chi atgoffa'ch plant y bydd angen iddynt gadw 2 fetr oddi wrth ei gilydd wrth aros i'w bws gyrraedd.

Rhaid i ddisgyblion 11 oed a hŷn wisgo gorchudd wyneb ar gludiant ysgol.

Bydd y teithwyr yn mynd ar y bysiau fesul un, gan gadw pellter diogel rhwng ei gilydd, a rhaid defnyddio'r sedd wag yng nghefn y bws yn gyntaf. Wrth adael y bws, unwaith eto rhaid i'r disgyblion wneud hyn un ar y tro gan gadw 2 fetr oddi wrth ei gilydd, gan ddechrau gyda'r seddi yn y blaen gyntaf, a gweithio nôl i'r seddi cefn (fel nad yw'r disgyblion sy'n cerdded i lawr yr eil yn pasio unrhyw ddisgyblion eraill sy'n eistedd). Mae'r rheolau hyn yn berthnasol i'r daith yn y bore ac yn y prynhawn.

Cofiwch NA ddylai disgyblion deithio os ydynt yn teimlo'n sâl, yn enwedig os oes ganddynt symptomau COVID-19, neu os ydynt yn byw gyda rhywun sydd â symptomau COVID-19 neu sydd wedi cael canlyniad positif i brawf COVID-19 yn ystod yr 10 diwrnod diwethaf. Os bydd unrhyw ddisgyblion yn mynd yn sâl tra byddant yn yr ysgol, cysylltir â'u rhieni i fynd â nhw adref.

Nid yw'r broses ymgeisio wedi newid. Gallwch gyflwyno cais ar-lein.

Ni chaniateir rhieni ar gerbydau o dan unrhyw amgylchiadau, a rhaid iddynt gadw at y canllawiau cadw pellter cymdeithasol pan fyddant yn aros i'w plentyn fynd ar y bws neu'n casglu eu plentyn ohono.

Gallwch, ond rydym yn eich annog i beidio â rhoi lifft i unrhyw ddisgyblion eraill nad ydynt yn byw gyda chi.

Bydd, bydd cludiant bwydo yn parhau os yn bosibl, bydd pob cais yn cael ei asesu yn unigol ar sail y capasiti sydd ar gael gennym.

Bydd, bydd pob cerbyd yn cael ei lanhau ar ôl pob taith.

Efallai y bydd rhai gweithredwyr yn darparu hylif diheintio dwylo. Fodd bynnag, hoffem atgoffa rhieni pa mor bwysig yw sicrhau bod plant yn golchi eu dwylo cyn/ar ôl teithio.

Mae amserlen ar gael i'w gweld ar ein gwefan. Pan fyddwch wedi derbyn eich cerdyn teithio, gwnewch yn siŵr bod y manylion stopio a nodir yn gywir, gan y bydd gyrwyr bysiau a thacsis dim ond yn gallu casglu a gollwng disgyblion o'r lleoliadau a nodir ar y cerdyn teithio, ac yn y mannau a nodir ar yr amserlenni.

Mae angen i ddisgyblion sy'n cychwyn mewn ysgol newydd ail-ymgeisio ar frys.

Mae angen i fyfyrwyr coleg wneud cais am gludiant trwy eu coleg - nid trwy'r cyngor.

Oes, mae'n bwysig bod teuluoedd sydd wedi newid cyfeiriad i ail-ymgeisio cyn gynted â phosibl.

Anfonwch e-bost i trafnidiaethgyhoeddus@sirgar.gov.uk gan nodi enw'r disgybl, dyddiad geni, cyfeiriad a manylion llawn y gwall.

Anfonwch e-bost i trafnidiaethgyhoeddus@sirgar.gov.uk gan nodi enw'r disgybl, dyddiad geni, cyfeiriad a chadarnhau eich bod yn dychwelyd i'r chweched dosbarth.

Gan ddibynnu ar y wlad rydych wedi teithio oddi wrthych efallai y bydd yn ofynnol i chi hunanynysu am 10 diwrnod ar ôl dychwelyd i'r DU. Mae'n bosibl y bydd y sefyllfa yn newid ac rydym yn argymell eich bod yn edrych ar y canllawiau diweddaraf cyn teithio yn y DU neu dramor.

Bydd y trefniadau cludiant ar gyfer disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol yn cael eu hystyried yn unigol. Rydym wedi ailasesu anghenion pob plentyn o ran Covid-19 er mwyn lleihau'r risg o drosglwyddo haint i'r plentyn neu'r staff cludiant. Yn amodol ar yr asesiadau risg unigol ychwanegol hynny, mae'n debygol y bydd darpariaeth arall o ran cerbydau yn cael ei drefnu a/neu bydd yn ofynnol i gynorthwywyr teithwyr (hebryngwyr) wisgo Cyfarpar Diogelu Personol oherwydd yr angen i fod yn agos at y plant i gyflawni eu rôl. Rydym wedi categoreiddio plant er mwyn nodi'r rhai ag anghenion lefel uwch o ran â Covid-19 ac mae'r rhain wedi arwain at fesurau pellach y bydd staff cludiant yn eu rhoi ar waith.

Os nad yw rhieni'n bwriadu defnyddio'r cludiant am ddim i'r ysgol ar gyfer eu plentyn dylent gysylltu â TeithioDysgwyr@sirgar.gov.uk gan ddarparu enw, dyddiad geni ac ysgol y plentyn.

Nid yw'n bosibl cadw pellter cymdeithasol ar gludiant ysgol; fodd bynnag, er mwyn cadw pellter cymdeithasol rhwng y gyrrwr a'r disgyblion, ni fydd y seddi blaen sydd agosaf at y gyrrwr yn cael eu defnyddio.

Gan y bydd y rhan fwyaf o gerbydau'n llawn ac nid oes modd i ddysgwyr eistedd gyda'i gilydd yn eu grwpiau blwyddyn, hoffem bwysleisio pwysigrwydd hylendid da. Bydd hyn nid yn unig yn helpu i leihau'r risg o ledaenu COVID-19 ond hefyd annwyd a ffliw cyffredin, a fydd hefyd o fudd.

Bydd yn ofynnol i ddisgyblion lenwi'r rhan fwyaf o'r seddi yng nghefn y cerbyd yn y lle cyntaf ar gyfer bob taith a defnyddio'r un sedd ar y daith yn ôl adref.

Gofynnwn i rieni sicrhau bod wyneb eu plentyn wedi'i orchuddio pan fydd yn mynd ar y cerbyd, a'i fod wedi golchi neu ddiheintio ei ddwylo. Os bydd disgybl yn cyrraedd heb orchudd wyneb, caniateir iddo deithio i'r ysgol ond bydd y gyrrwr yn gofyn iddo am ei fanylion llawn a bydd yn rhoi gwybod i'r ysgol. Bydd yr ysgol yn darparu gorchudd wyneb i'r disgybl ar gyfer y daith ddychwelyd.

Fodd bynnag, pe bai'r disgybl yn anghofio'r gorchudd wyneb yr ail dro, ni fydd yn cael teithio. Bydd gwrthod cydymffurfio â'r gofyniad hwn yn arwain at atal lle eich plentyn ar gludiant ysgol. Byddwn yn gwerthfawrogi’n fawr pe bai modd i ni gael eich cefnogaeth i atgyfnerthu'r neges hon i’ch plentyn.

Mae'n ofynnol i bob dysgwr 11 oed a hŷn wisgo gorchudd wyneb ar gludiant ysgol a choleg oni bai ei fod wedi cael eithriad am resymau meddygol. Mae angen gorchudd wyneb ar gyfer y daith gyfan o ran teithio i'r ysgol a theithio yn ôl.

Bydd y cyngor yn darparu gorchudd wyneb y gellir ei ailddefnyddio i'r disgyblion hynny nad oes ganddynt ddarpariaeth addas.

Bydd methu â gwisgo gorchudd wyneb yn arwain at dynnu'r cludiant yn ôl.

Cofiwch mai'r ffordd fwyaf effeithiol o ddiogelu eich plentyn ac eraill rhag cael eu heintio yw dilyn y rheolau cadw pellter cymdeithasol, osgoi cyffwrdd ag arwynebau a'r wyneb, a golchi dwylo'n rheolaidd. Ni ddylid defnyddio gorchuddion wyneb yn hytrach na dilyn y rhagofalon eraill hyn.

Ni ddylai disgyblion gyffwrdd â thu blaen eu gorchudd wyneb wrth ei ddefnyddio nac wrth ei dynnu i ffwrdd. Rhaid iddynt olchi eu dwylo ar unwaith wrth gyrraedd yr ysgol neu gartref, rhoi gorchuddion wyneb dros dro mewn bin sydd wedi'i orchuddio neu osod gorchudd wyneb y gellir ei ailddefnyddio mewn bag plastig i'w olchi.

Rydym yn annog defnyddio gorchuddion wyneb y gellir eu hailddefnyddio lle y bo'n bosibl, yn hytrach na gorchuddion wyneb untro, gan fod hyn nid yn unig yn well i'r amgylchedd, ond mae’n costio llai hefyd.

Gweler ganllawiau Llywodraeth Cymru ar sut i wneud mwgwd wyneb 3 haen.

Rydym yn gofyn i rieni ddarparu gorchuddion wyneb i'w plant lle y bo'n bosibl a sicrhau eu bod yn eu gwisgo pan fyddant yn mynd ar gludiant i'r ysgol, a'u bod wedi golchi neu ddiheintio eu dwylo. Bydd y cyngor yn darparu gorchudd wyneb y gellir ei ailddefnyddio i'r disgyblion hynny nad oes ganddynt ddarpariaeth addas.

Gweler canllawiau Llywodraeth Cymru ar sut i wneud gorchudd wyneb 3 haen.

Mae’n rhaid i blant ysgolion cynradd sy’n 11 oed neu’n hŷn wisgo gorchudd wyneb ar gludiant ysgol oni bai eu bod wedi'u heithrio am resymau meddygol. Mae hyn yn dilyn canllawiau gan Lywodraeth Cymru ac asesiadau risg gan ein darparwyr cludiant. Gall plant iau wisgo gorchudd wyneb, ond nid oes raid. 

Dim ond disgyblion ysgolion uwchradd s'yn gorfod gwisgo gorchudd wyneb mewn ysgolion.

 

 

 

Mae'n rhaid i bob myfyriwr coleg sy'n teithio ar fws i Goleg Sir Gâr a Choleg Sir Benfro wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth oni bai eu bod wedi'u heithrio am resymau meddygol. Mae angen gorchudd wyneb ar gyfer y daith gyfan o ran teithio i'r coleg a theithio yn ôl. Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â'ch coleg yn uniongyrchol.

 

 

Dylai pob rhiant fod wedi cael llythyr / côd actifadu ar gyfer yr ysgol newydd a chanllawiau ar sut i ddiweddaru'r cyfrif. Os nad ydych wedi'i dderbyn, mae croeso i chi anfon neges e-bost at prydauysgol@sirgar.gov.uk gan gynnwys enw eich plentyn, enw’r ysgol a blwyddyn/dosbarth eich plentyn.

Anfonwch e-bost atom schoolmeals@sirgar.gov.uk a byddwn yn dod yn ôl atoch cyn gynted â phosibl.

Anfonwch e-bost atom schoolmeals@sirgar.gov.uk  a byddwn yn dod yn ôl atoch cyn gynted â phosibl.

 

Os oes angen ad-daliad arnoch, anfonwch e-bost i schoolmeals@sirgar.gov.uk a chynnwys enw, ysgol a blwyddyn/dosbarth eich plentyn. Gallwn hefyd drefnu bod y balans yn cael ei drosglwyddo i blentyn arall.

Os nad ydych yn gallu talu ar-lein, gallwch gael cerdyn PayPoint fel y gallwch dalu ag arian parod mewn siopau lleol. I ofyn am gerdyn PayPoint, anfonwch e-bost i schoolmeals@sirgar.gov.uk a chynnwys enw, ysgol a blwyddyn/dosbarth eich plentyn.

Byddan, mae addysg gorfforol yn bwysig iawn i blant, ond bydd gwersi yn cael eu haddasu i leihau’r risg o ledaenu COVID-19.

Gallwch wneud pethau’n llawer haws trwy wirio pryd bydd eich plentyn yn cael gwersi AG a sicrhau ei fod yn mynd i'r ysgol yn ei wisg AG ar y dyddiau hynny.

Os yw plentyn/rhiant/aelod o’r aelwyd yn datblygu symptomau COVID-19, dylai’r aelwyd gyfan hunanynysu ar unwaith, ac archebu prawf i’r unigolyn sydd â’r symptomau. Nid yw’n angenrheidiol profi’r aelwyd gyfan os nad oes ganddynt symptomau.

Symptomau COVID-19 yw:

peswch newydd, parhaus
tymheredd uchel
colli neu newid i synnwyr arogli neu flasu

Os yw plentyn wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd â symptomau, dylai fynd ymlaen fel arfer hyd nes bod yr unigolyn hwnnw’n derbyn canlyniad ei brawf.

Os yw hwn yn bositif, bydd y tîm Profi, Olrhain, Diogelu yn cysylltu â phobl a nodwyd fel cysylltiadau.

Mae cyswllt yn golygu:

cyswllt wyneb yn wyneb gyda rhywun llai nag 1 metr i ffwrdd (gan
gynnwys pan fyddwch wedi gwisgo gorchudd wyneb neu fasg
wyneb)
treulio mwy na 15 munud o fewn 2 fetr i rywun
teithio mewn car gyda rhywun (hyd yn oed ar daith fer)

Os yw'n ofynnol i'ch plentyn hunanynysu, gall pawb arall ar yr aelwyd barhau i fynd i'r gwaith/ysgol yn ôl yr arfer. Fodd bynnag, os bydd eich plentyn yn dangos symptomau, bydd angen i'r aelwyd gyfan hunanynysu.

 

Ni fydd pawb yn cael galwad gan y swyddog olrhain cysylltiadau. Bydd llawer o'r cyngor a'r arweiniad yn cael eu cyhoeddi drwy'r ysgol.

Pan fydd achos positif o COVID-19 mewn ysgol, gofynnir ar unwaith i bawb sydd yng ngrŵp ysgol y disgybl neu’r 'swigen' hunanynysu a gweithio gartref fel mesur rhagofalus ac ataliol wrth i'r broses Profi, Olrhain, Diogelu ddechrau er mwyn nodi'r unigolion hynny sy'n gysylltiadau uniongyrchol.

Os daw i’r amlwg nad yw'ch plentyn wedi dod i gysylltiad â'r unigolyn dan sylw, yna bydd yr ysgol yn rhoi gwybod i chi’r dyddiad y gall eich plentyn ddychwelyd i'r dosbarth (cyn belled â bod eich plentyn yn iach a heb unrhyw symptomau). Bydd y swyddog olrhain cysylltiadau ond yn siarad â’r rhai a nodwyd yn gysylltiadau uniongyrchol.

 

Nac oes. Mae gwersi Addysg Gorfforol, boed dan do neu yn yr awyr agored, yn estyniad i’r ystafell ddosbarth a dylai mesurau lliniaru eraill fod ar waith ynddynt.

Dylai pob oedolyn wisgo gorchudd wyneb wrth ollwng a chasglu disgyblion, neu wrth ymweld ag ysgolion.

Mae hwn yn derm sy'n disgrifio ystod eang o ddulliau addysgu - rhai digidol a rhai nad ydynt yn ddigidol, rhai wyneb yn wyneb ag athro/athrawes yn yr ysgol, a rhai o bell fel dysgu gartref.

Ystyr dysgu cydamserol yw dysgu ar-lein lle gall yr athro/athrawes a'r dysgwr ryngweithio â'i gilydd mewn amser real e.e. cyfarfodydd ffrydio byw. Yn aml, trefnir y cyfarfodydd hyn ymlaen llaw trwy MS Teams neu Google Meet.

Ystyr dysgu anghydamserol yw dysgu digidol nad yw mewn amser real (yn fyw) gyda'r athro/athrawes (e.e. ymchwilio ar y rhyngrwyd, gwylio clip wedi'i recordio ymlaen llaw o'r athro/athrawes ar-lein). Gellir gwneud y gweithgareddau hyn ar amser a bennir gan y dysgwr (ar gais) a thrwy adnoddau a ddarperir ar-lein trwy J2E, MS Teams, Google Classroom neu Hwbmail.

Mae dysgu anghydamserol nad yw'n ddigidol yn disgrifio, er enghraifft, gwaith ysgrifenedig fel ysgrifennu traethawd, cwblhau cyn-bapur ysgrifenedig, darllen llyfr fel gwerslyfr neu stori/nofel. Gweithgareddau creadigol, fel gwrando ar gerddoriaeth, tynnu llun/paentio, ymarfer rhan ar gyfer drama, gweithgareddau corfforol, fel cymryd rhan mewn dosbarth ymarfer corff, neu chwarae chwaraeon.

Wrth weithio gartref, bydd ysgolion yn trefnu bod disgyblion yn gallu cwblhau oriau rhesymol o weithgaredd sy'n seiliedig ar yr ystod eang o gyfleoedd dysgu cyfunol sydd ar gael iddynt. Gall cyfuniad o'r dulliau hyn fod yn fwy effeithiol wrth addysgu gan hyrwyddo ymgysylltu mewn amgylchedd dysgu cadarnhaol.

Mae hyn yn golygu na fydd ysgolion yn disgwyl i ddisgyblion fod wrth y cyfrifiadur am oriau maith yn ystod y dydd. Disgwyliwn i ddisgyblion gymryd rhan mewn gweithgareddau sy'n gymysgedd o weithgareddau digidol/nad ydynt yn ddigidol ac anghydamserol/cydamserol. Felly, ni ddylai rhieni boeni, er enghraifft, am orfod gwylio pum awr o ffrydio byw bob dydd. Disgwylir cydbwysedd iach o weithgareddau.

Ewch i wefan Llywodraeth Cymru i gael rhagor o wybodaeth am yr hyn y gofynnir i ysgolion ei wneud i gefnogi parhad dysgu i blant a phobl ifanc.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi nodi ei disgwyliadau o ran ysgolion mewn perthynas â dysgu o bell i ddisgyblion ym mlynyddoedd arholiadau – rhagor o wybodaeth.

O ran yr amser y dylid ei dreulio ar waith ysgol gartref, mae'n anodd bod yn fanwl gywir ynghylch y mater hwn.

Mewn amseroedd arferol:

Mae ysgolion ar agor i ddarparu 25 awr o wersi yr wythnos
Gall myfyrwyr Safon Uwch wneud yn dda yn eu hastudiaethau os ydynt yn astudio pob pwnc am awr bob dydd ar gyfartaledd, ar ben eu hamser cyswllt â'u hathro/athrawes
Efallai y bydd myfyrwyr TGAU yn astudio am gwpl o oriau'r dydd, ar ben eu hamser cyswllt â'u hathro/athrawes
Gallai dysgwyr iau yn yr ysgol uwchradd gael ychydig ddarnau o waith cartref i'w gwneud bob nos yn rhesymol a fydd yn cymryd tua 20 munud yr un i'w cwblhau
Efallai y bydd disgyblion cynradd hŷn yn treulio peth amser ar ben eu hamser cyswllt â'u hathro/athrawes (e.e. prosiect blwyddyn 6 neu debyg).

Yn achos dysgu o bell (gweithio gartref):

O dan yr amgylchiadau presennol, byddem yn hyrwyddo dull hyblyg lle gallai'r athro/athrawes ddarparu amrywiaeth o wersi fel yr amlinellwyd uchod, a byddai'n well gennym petai ysgolion ac athrawon yn penderfynu faint o waith y gellir ei gwblhau'n rhesymol o'i gymharu ag wythnos waith arferol yn yr ysgol.
Gall gwersi ar-lein a gyflwynir gan athrawon amrywio o ran eu hyd. Efallai y bydd athrawon hefyd yn dewis dangos clip byrrach sydd wedi'i recordio ymlaen llaw i ysgogi trafodaeth ac yna bod wrth law ar-lein neu ar e-bost i ateb cwestiynau.
Mae rhai ffynonellau addysgol yn awgrymu y dylai'r amser a dreulir ar y cyfrifiadur y tu hwnt i fewnbwn yr athro/athrawes fod oddeutu 30% o'r diwrnod ysgol arferol (sef tua 90 munud).
Wedyn bydd athrawon yn penderfynu ar amser priodol i ddisgyblion gwblhau tasgau penodol eraill sy'n gyson yn gyffredinol â'u hoedran, eu cyfnod a'u gallu gan gael eu harwain gan yr hyn sy'n ofynnol i sicrhau cynnydd da. Felly, ein greddf gyntaf fyddai eich annog i ymddiried ym marn broffesiynol yr athro/athrawes.

Fel rhieni ystyriwch y canlynol:

 • Ystyried yr heriau ychwanegol sy'n gysylltiedig â gweithio gartref, fel annog eich plentyn i gymryd seibiant yn rheolaidd a chael lle tawel i weithio.
 • Efallai bod gan bobl ifanc yn eu harddegau hŷn, yn enwedig, batrwm cysgu gwahanol i aelodau eraill yr aelwyd a'u bod yn dewis cwblhau gwaith ar adegau gwahanol, o gymharu â'r diwrnod gwaith arferol. Wedi dweud hynny, byddem bob amser yn annog y canlynol:
  - Bod ganddynt batrwm cysgu da
  - Eu bod yn cadw at amserau bwyd rheolaidd
 • Meddwl pryd mae'n briodol i chi gefnogi eich plentyn a phryd i beidio â gwneud hynny.
 • Rydym hefyd yn ceisio meithrin cydnerthedd yn ein pobl ifanc i'w helpu i ddatblygu fel dysgwyr annibynnol felly, os ydynt yn cael trafferth ac rydych yn meddwl y gallwch helpu, ceisiwch eu tywys i'w hatebion eu hunain yn hytrach na chwblhau'r dasg iddynt.

Bydd athrawon ac arweinwyr ysgolion yn monitro bod y gwaith sy'n cael ei osod yn cael ei gwblhau i'r safon ofynnol ac ar amser. Weithiau gall staff gymryd mwy o amser i farcio/asesu darn o waith o gymharu â'r amser arferol. Fodd bynnag, os bydd ganddynt bryderon, byddant yn trafod y rheiny gyda'ch mab/merch yn y ffordd arferol a byddant yn cysylltu â chi dim ond os ydynt yn dechrau cael pryderon.

Yn yr un modd, gofynnwn i chi wneud yr un peth fel rhiant. Rhowch bob cyfle i'ch plentyn gwblhau ei waith a chysylltwch â'r ysgol trwy'r dulliau arferol dim ond os oes gennych unrhyw bryderon.

Ers dechrau'r pandemig, rydym wedi darparu cymorth digidol i bron i 2,000 o deuluoedd gan ddosbarthu tua 1600 o ddyfeisiau a 267 o ddyfeisiau cysylltedd fel bod plant yn gallu dysgu gartref.

Mae ein hadran TG wedi gweithio'n agos gydag ysgolion i nodi dyfeisiau addas er mwyn gosod y feddalwedd ddiweddaraf arnynt i helpu disgyblion i barhau i wneud eu gwaith ysgol.

Mae'r gwaith hwn yn parhau, ac rydym wrthi'n dod o hyd i ragor o offer fel y gallwn barhau i helpu teuluoedd.

Os oes angen unrhyw gymorth neu offer arnoch, cysylltwch â'ch ysgol fel y gallwn helpu.

Mae mynediad i ddysgu a chysylltedd yn un o'r blaenoriaethau allweddol yn ein Cynllun Dysgu o Bell sy'n ceisio lliniaru effaith Covid-19 ar blant a phobl ifanc gymaint â phosibl.

Os ydych wedi cael offer ar fenthyg nad oes ei angen arnoch mwyach, rhowch wybod i'ch ysgol ar unwaith fel y gellir ei roi i deulu arall i gefnogi plentyn arall o ran dysgu gartref.

Mae mynediad i ddysgu a chysylltedd yn un o'r blaenoriaethau allweddol yn ein Cynllun Dysgu o Bell sy'n ceisio lliniaru effaith Covid-19 ar blant a phobl ifanc gymaint â phosibl.

Rydym wedi dosbarthu tua 1600 o ddyfeisiau a 267 o ddyfeisiau cysylltedd i deuluoedd ers dechrau'r pandemig fel bod plant yn gallu dysgu gartref ac mae'r gwaith hwn yn parhau, felly mae'n bwysig bod unrhyw ddyfeisiau nad oes eu hangen mwyach yn cael eu dychwelyd.

 

Nac oes, dim ond unwaith y mae angen i chi ymgeisio ar-lein ond rhaid i chi ein hysbysu ynghylch unrhyw newidiadau drwy ffôn neu e-bost.

Pan fyddwch yn gwneud cais ar-lein rydym yn gallu gwirio’ch hawl yn uniongyrchol drwy ddefnyddio’r Gwasanaeth Cadarnhau Pwy sy’n Gymwys sy’n cael ei ddarparu gan yr Adran Addysg a byddwn yn dweud wrthych a yw’ch cais yn llwyddiannus ai peidio. Dim ond os na allwn gadarnhau eich bod yn gymwys y byddwn yn gofyn ichi ddarparu tystiolaeth ddogfennol.

Yn anffodus ni allwn ôl-ddyddio hawl i Brydau Ysgol am Ddim i wneud iawn am arian cinio ysgol nad yw wedi’i dalu, nac ad-dalu arian cinio a oedd wedi’i dalu cyn dyddiad y cais llwyddiannus.

Ni roddir unrhyw ad-daliad mewn perthynas ag arian prydau ysgol oni bai fod amgylchiadau eithriadol – bydd angen i chi anfon neges e-bost neu anfon llythyr at y swyddfa Prydau Ysgol am Ddim yn egluro’r “amgylchiadau eithriadol”.

Nid awdurdodau lleol sy’n pennu’r meini prawf cymhwyso ar gyfer Prydau Ysgol am Ddim ac ni allwn eu hepgor. Mater i’r llywodraeth ganolog, nid llywodraeth leol, yw newid y meini prawf felly eich Aelod Seneddol yw’r person priodol i gysylltu ag ef ynglŷn â hyn.

Am bob plentyn sydd â hawl i Brydau Ysgol am Ddim mae’r ysgol yn cael arian ychwanegol gan Lywodraeth Cymru i wella’r ddarpariaeth a gwella cynnydd plant a’u canlyniadau. Y Grant Premiwm Disgybl yw’r enw ar hyn. Gall eich plentyn ddal i ddod â phecyn cinio i’r ysgol os yw’n well ganddo ond drwy wneud cais drwy’r Porthol Prydau Ysgol am Ddim rydych yn sicrhau bod yr ysgol yn cael y grant hwn.

Fe wnawn ni hysbysu’r ysgol, felly nid oes angen i chi wneud unrhyw beth. Mae gan Ysgolion Uwchradd system arlwyo dim-arian-parod felly bydd yr arian yn cael ei gredydu i gyfrif eich plentyn/plant bob bore; mae unrhyw arian sy’n weddill yn cael ei glirio ar ddiwedd y dydd (nid yw system Ysgol Dyffryn Taf yn cael ei rhedeg gan Wasanaeth Arlwyo CSG felly mae ganddynt hwy eu trefniadau eu hunain).

Cysylltwch â swyddfa’r ysgol neu cysylltwch â’r swyddfa Prydau Ysgol am Ddim er mwyn iddynt hysbysu’r ysgol ar eich rhan drwy ein ffonio ar 01267 246521 neu drwy anfon e-bost i PrydauYsgolamDdim@sirgar.gov.uk.

Yn anffodus, os oes gan y naill bartner neu’r llall hawl i Gredyd Treth Gwaith, nid ydych yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim.

Mae’r trothwy incwm blynyddol uchaf o £16,190 yn gymwys i deuluoedd sy’n cael Credyd Treth Plant ond nad oes ganddynt hawl i Gredyd Treth Gwaith.

Lle mae gan riant/gofalwr hawl i Gredyd Treth Gwaith yn ystod cyfnod “rhedeg ymlaen” o 4 wythnos ar ôl i’w gyflogaeth orffen neu ei fod yn gymwys i gael Credyd Treth Gwaith, yna mae’n gymwys i hawlio Prydau Ysgol am Ddim am y cyfnod 4 wythnos hwnnw.

Yn anffodus, ni allwn gadarnhau eich bod yn gymwys drwy ddefnyddio’r Gwasanaeth Cadarnhau Pwy sy’n Gymwys. Bydd angen ichi gyflwyno copi papur o’ch Hysbysiad Penderfyniad Credyd Treth.

Unwaith y bydd y cyfnod hawl dros dro o 4 wythnos wedi dod i ben, bydd angen prawf arnom fod un o’r budd-daliadau cymhwyso eraill sydd wedi’u rhestru ar y we dudalen wedi cael ei ddyfarnu.

Fel gofalwr y plentyn / plant rydych yn gymwys i hawlio Prydau Ysgol am Ddim os ydych yn cael un o’r budd-daliadau cymhwyso. Mae’r naill riant neu’r llall hefyd yn gymwys i hawlio Prydau Ysgol am Ddim i’r plentyn / plant sy’n byw gyda chi os ydynt yn hawlio budd-dal cymhwyso drwy ein ffonio ar 01267 246521 neu drwy anfon e-bost i PrydauYsgolamDdim@sirgar.gov.uk.

Os yw’n drefniant parhaol ac os byddwch yn cael Budd-dal Plant a.y.b., gallwch ymgeisio yn eich rhinwedd eich hun. Os mai trefniant dros dro ydyw, gall yr hawliad aros fel ag y mae ond rhaid i hynny gael ei nodi gan y swyddfa Prydau Ysgol am Ddim felly bydd angen i chi gysylltu â ni drwy ein ffonio ar 01267 246521 neu drwy anfon e-bost i PrydauYsgolamDdim@sirgar.gov.uk.

Rydym yn canslo prydau ysgol am ddim ar y Dydd Gwener canlynol ar ôl i waith ddechrau gan y bydd Credydau Treth yn cael eu hôl-ddyddio i’r dyddiad y dechreuoch chi weithio.

Mae myfyrwyr yn gymwys yn y rhan fwyaf o achosion gan eu bod yn cael Credyd Treth plant yn unig, ond bydd angen i chi ymgeisio yn ôl yr arfer.

Os yw dros 16, nid yw’n gymwys a bydd angen iddo/iddi ymgeisio am ‘Lwfans Cynhaliaeth Addysg’ yn lle hynny. Os yw dan 16, mae angen ichi gysylltu â'r swyddfa brydau ysgol am ddim i gael rhagor o fanylion drwy ein ffonio 01267 246521 neu drwy anfon e-bost i PrydauYsgolamDdim@sirgar.gov.uk.

Nid yw Gofalwyr Maeth yn gallu hawlio am brydau am ddim os ydynt yn cael y Lwfans maethu llawn.

Mae Gorchmynion Gwarcheidiaeth Arbennig yn gymwys ond mae angen i chi ymgeisio yn eich rhinwedd eich hun. Os ydych yn derbyn Taliad i Berthynas nid ydych yn gymwys.

Efallai na fydd gan riant fudd-daliadau yn ei henw hi, neu brawf a.y.b. oherwydd sefyllfa frys. Bydd angen i Cymorth i Fenywod gadarnhau’r amgylchiadau’n ysgrifenedig drwy e-bost ac yna gellir caniatáu’r ddarpariaeth Prydau Ysgol am Ddim dros dro nes gellir cadarnhau bod y rhiant yn gymwys. Fodd bynnag, bydd angen i chi ymgeisio o hyd.

Mae ceisiadau yn cael eu prosesu o fewn 5 diwrnod gwaith fel arfer. Os rhoddwyd cyfeiriad e-bost, byddai ymateb wedi cael ei e-bostio (efallai ei fod wedi mynd i’ch ffolder “sbam” e-bost) – bydd angen ichi wirio gyda'r swyddfa prydau ysgol am ddim i ganfod y rheswm pam nad ydych wedi clywed unrhyw beth drwy ein ffonio ar 01267 246521 neu drwy anfon e-bost i PrydauYsgolamDdim@sirgar.gov.uk.

Ffoniwch ni ar 01267 246521 neu anfonwch e-bost i PrydauYsgolamDdim@sirgar.gov.uk a gallwn e-bostio copi o'ch llythyr cadarnhau Prydau Ysgol am Ddim atoch fel prawf.

Gallwn wneud nodyn o’r trosglwyddiad ond gallech ein hysbysu yn ystod gwyliau’r haf i sicrhau bod ein cofnodion yn cael eu diweddaru’n gywir drwy ein ffonio ar 01267 246521 neu drwy anfon e-bost i PrydauYsgolamDdim@sirgar.gov.uk.

Mae pobl sy'n byw yn Sir Gaerfyrddin yn cael eu hannog i fynd am brawf COVID-19 os oes ganddynt amrywiaeth ehangach o symptomau er mwyn helpu i nodi achosion yn ein cymunedau a lleihau lledaeniad y feirws.

Rydym yn gweithio'n galed i sicrhau bod ein hysgolion mor ddiogel â phosibl ac mae nifer o weithdrefnau a mesurau ar waith i atal lledaeniad y feirws, felly byddem yn gwerthfawrogi'n fawr eich cydweithrediad a'ch cefnogaeth ynghylch y mater hwn. Nid yn unig y bydd yn rhoi tawelwch meddwl i chi eich hunain, ond bydd yn rhoi sicrwydd pellach i'r ysgol hefyd.

Gweler i'r datganiad diweddaraf i'r wasg gan Fwrdd Iechyd Hywel Dda sy'n rhoi rhagor o wybodaeth am y symptomau ehangach a sut i drefnu prawf.

 

Ydy, mae trwyn yn rhedeg yn symptom ar gyfer llawer o bethau. Mae bellach yn dod yn un o'r symptomau ysgafnach sy'n gysylltiedig â'r amrywiolyn delta, ynghyd â llwnc tost a phen tost. Fodd bynnag, ar ei ben ei hun nid yw'n symptom pur o COVID. Os ydych wedi cael canlyniad prawf negatif, yna nid COVID yw'r trwyn sy'n rhedeg a gall eich plentyn ddychwelyd i'r ysgol.

Na. Os oes gan eich plentyn glefyd y gwair a'i fod yn tisian yn aml a bod ei drwyn yn rhedeg ac ati, ni ddylai gael prawf rheolaidd. Fodd bynnag, os yw trwyn yn rhedeg yn symptom newydd ac yn cyd-fynd â pheswch neu dwymyn yna dylech drefnu prawf.

 

 

Llwythwch mwy

Addysg ac Ysgolion