Covid-19 - Cwestiynau Cyffredin Ysgolion

Diweddarwyd y dudalen ar: 27/11/2020

Coronafeirws (COVID-19)

Mae ein hysgolion yn gweithredu ar unwaith cyn gynted ag y mae'n hysbys bod disgybl neu aelod o staff wedi profi'n bositif am Covid-19.

Mae’r broses o brofi ac olrhain cyswllt yn rhan o’r ‘normal normal’ a lle mae ysgolion yn dilyn y canllawiau hyn yn ofalus, nid oes achos i ddychryn.

Mae’n rhaid i staff a disgyblion ysgolion uwchradd wisgo gorchudd wyneb ym mhob man tu allan i’r ystafell ddosbarth. Rhaid i ddisgyblion 11 oed a hŷn wisgo gorchudd wyneb ar gludiant ysgol. Dylai pob oedolyn wisgo gorchudd wyneb wrth ollwng a chasglu disgyblion neu wrth ymweld ag ysgolion.

Nodwch fod tymor yr hydref yn dod i ben ddydd Gwener, 18 Rhagfyr ac y bydd disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol ar gyfer tymor y gwanwyn ddydd Mawrth, 5 Ionawr.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Ein prif flaenoriaeth bob amser oedd diogelwch y plant, eu teuluoedd a staff yr ysgolion a bydd hyn yn parhau i fod yn brif ystyriaeth wrth i ni ddechrau ar y cyfnod o adfer.

Gallwn eich sicrhau ein bod wedi gweithio'n galed i roi cynlluniau ar waith am ein hysgolion. Diolch i chi am eich cefnogaeth a'ch cydweithrediad parhaus.

Ewch i'r dudalen hon i gael yr holl wybodaeth, caiff ei diweddaru'n barhaus. Dylai'r cwestiynau cyffredin canlynol ateb unrhyw gwestiynau posibl sydd gennych ynglŷn ag ysgolion a Covid-19. Cysylltwch drwy'r tab "Gofyn cwestiwn" os oes unrhyw beth y mae angen gwybodaeth ychwanegol arnoch amdano.

Ysgolion gynradd

Bydd disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol ddydd Iau, 3 Medi.

Bydd hanner tymor o ddydd Llun, 26 Hydref hyd at ddydd Gwener 30 Hydref.

Rydym wedi adolygu'r dyddiadau ar gyfer tymor yr hydref ac oherwydd y sefyllfa barhaus mewn perthynas â COVID-19, penderfynwyd y bydd y tymor yn dod i ben ddydd Gwener, 18 Rhagfyr.

Bydd disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol ar gyfer dechrau tymor newydd y Gwanwyn ddydd Mawrth, 5 Ionawr.

Bydd hyn yn rhoi seibiant o 14 diwrnod i ddisgyblion a staff o'r ysgol, a fydd, wrth geisio rheoli nifer cynyddol yr achosion o'r coronafeirws yn Sir Gaerfyrddin yn ogystal â ledled Cymru a'r DU, o fudd i bawb.

Dyddiadau'r tymhorau

 

Byddem yn disgwyl i rieni drafod unrhyw bryderon sydd ganddynt am eu plentyn yn dychwelyd gyda'u hysgol. Bydd hyn yn helpu'r ysgol a'r cyngor i gynllunio a deall unrhyw rwystrau i ddisgyblion sy'n dychwelyd i'r ysgol a nodi unrhyw gymorth pellach sydd ei angen.

Fodd bynnag, os na fydd eich plentyn yn dychwelyd i'r ysgol, mae Llywodraeth Cymru o'r farn na fyddai'n briodol i'r cyngor neu'r ysgol roi Hysbysiad Cosb Benodedig na chychwyn achos am beidio â mynychu. Bydd Llywodraeth Cymru yn monitro'r sefyllfa dros hanner cyntaf y tymor cyn adolygu'r sefyllfa.

Mae penderfyniadau ynghylch gwisg ysgol yn fater i gyrff llywodraethu ysgolion unigol a dylech gysylltu â'ch ysgol os oes gennych bryderon. Fodd bynnag, byddem yn annog pob ysgol i ddychwelyd i'w polisïau gwisg arferol yn nhymor yr hydref. Gall gwisg ysgol chwarae rhan werthfawr wrth gyfrannu at ethos ysgol a gosod naws briodol.

Oeddech chi'n gwybod bod grantiau o hyd at £125 (neu £200 ar gyfer disgyblion blwyddyn 7) ar gael i brynu gwisg ysgol a dillad arall ar gyfer eich plentyn?

Gall teuluoedd sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim wneud cais os ydynt:

yn dechrau dosbarth derbyn neu flwyddyn 3 mewn ysgol gynradd
yn dechrau ym mlwyddyn 7 neu flwyddyn 10 mewn ysgol uwchradd
yn 4, 7, 11 neu 14 oed mewn ysgolion arbennig, canolfannau adnoddau anghenion arbennig neu unedau cyfeirio disgyblion

Rhagor o fanylion

Efallai y bydd y plant yn dechrau ac yn gorffen ar wahanol amserau fel bod modd i'r ysgolion reoli'r broses o ollwng a chasglu plant yn ddiogel. Bydd yr ysgolion yn cyfathrebu'r trefniadau hyn yn glir â rhieni cyn i blant ddychwelyd.

Bydd y trefniadau gollwng a chasglu yn broses wahanol i'r hyn oeddent ychydig fisoedd yn ôl. Gwisgwch orchudd wyneb wrth ollwng / casglu eich plant o'r ysgol. Bydd mesurau cadw pellter cymdeithasol ar waith gyda mynedfeydd ac allanfeydd ar wahân, a systemau un ffordd. Bydd marciau llawr gyda saethau i helpu i gyfeirio plant a rhieni ac olion traed dwy fetr oddi wrth ei gilydd hefyd yn eu lle. Ni chaniateir i rieni ddod i mewn i adeilad yr ysgol.

Mae'n hanfodol bod rhieni'n cadw eu pellter er mwyn osgoi cyswllt agos a throsglwyddo'r feirws o bosibl.

Cofiwch:

Cyrhaeddwch yn brydlon i'ch slot dynodedig.
Gwisgwch orchudd wyneb.
Sefwch 2 fetr oddi wrth deuluoedd eraill.
Gadewch yn brydlon a symudwch i ffwrdd o'r ysgol cyn gynted ag y byddwch wedi gollwng eich plentyn.
Peidiwch ag ymgynnull y tu allan i gatiau'r ysgol gan fod hyn ei gwneud yn anodd i deuluoedd eraill sy'n cyrraedd ar amseroedd gwahanol.

Mae asesiadau risg wedi'u cynnal ym mhob un o'n hysgolion ac mae ystod gynhwysfawr o fesurau i gyfyngu'r risg i staff a phlant wedi'u rhoi ar waith.

Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Mynedfeydd ac allanfeydd ar wahân
 • Arwyddion clir o amgylch yr ysgol ynghylch pwysigrwydd golchi dwylo, hylendid a chadw pellter cymdeithasol
 • Systemau un ffordd mewn ysgolion a marciau llawr clir i annog cadw pellter cymdeithasol
 • Sgriniau persbecs yn y dderbynfa
 • Cynlluniau ystafell ddosbarth newydd gyda desgiau 2 fetr wrth ei gilydd
 • Bydd y cyswllt rhwng unigolion yn cael ei leihau gymaint â phosibl a bydd disgyblion yn aros yn eu grwpiau
 • Gwahanol amserau dechrau a gorffen lle bo'n bosibl - i gadw grwpiau ar wahân wrth iddynt gyrraedd a gadael yr ysgol ac yn ystod amser cinio ac amser egwyl
 • Bydd yn rhaid i rieni / disgyblion gwblhau holiadur iechyd cyn y caniateir iddynt ddod i mewn i adeilad yr ysgol
 • Bydd holiaduron iechyd yn cael eu cwblhau bob dydd
 • Bydd ysgolion yn sicrhau bod disgyblion a staff yn golchi eu dwylo'n rheolaidd, gan gynnwys wrth gyrraedd yr ysgol, dychwelyd o egwyliau, newid ystafelloedd, cyn ac ar ôl bwyta ac ar ôl defnyddio'r toiled. Mwy o fannau golchi dwylo a hylif diheintio dwylo wedi'u gosod ym mhob ysgol
 • Bydd ysgolion yn sicrhau hylendid anadlol da drwy hyrwyddo'r ymagwedd 'ei ddal, ei daflu, ei ddifa'
 • Cyfyngu ar nifer y disgyblion sy'n defnyddio'r toiledau
 • Mwy o lanhau - bydd arwynebau y cyffyrddir â nhw'n aml yn cael eu glanhau'n rheolaidd yn ystod y diwrnod ysgol a bydd yr ysgol i gyd yn cael ei glanhau bob nos
 • Bydd gan bob ysgol ei hystafell ynysu ddynodedig ei hun rhag ofn y bydd plentyn neu aelod o staff yn dechrau teimlo'n sâl yn ystod y dydd

Gellir gweld canllawiau gweithredol pellach ar gyfer ysgolion ar wefan Llywodraeth Cymru.

Rhaid lleihau'r cyswllt rhwng unigolion lle bynnag y bo modd. Fodd bynnag, cydnabyddir y gall hyn fod yn anodd i ddisgyblion iau a dyna pam y bydd y pwyslais mewn ysgolion ar ffurfio grwpiau o ddysgwyr a sicrhau bod y grwpiau hynny'n cael eu gwahanu, ac i ddisgyblion hŷn bydd y pwyslais ar gadw pellter cymdeithasol a chorfforol.

Bydd rhoi disgyblion mewn grwpiau yn helpu i leihau'r risg o drosglwyddo COVID-19, ac os bydd achos positif, bydd hefyd yn helpu i nodi'r rheiny y gallai fod angen iddynt hunanynysu a chadw'r nifer honno mor isel â phosibl.

Bydd staff sy'n gyfrifol am ddisgyblion iau yn aros gyda grwpiau penodol a dylent gadw at fesurau cadw pellter cymdeithasol cyn belled ag y bo modd gyda disgyblion iau.

Dylai'r holl staff gadw at fesurau cadw pellter cymdeithasol wrth ryngweithio â disgyblion hŷn, aelodau eraill o staff ac ymwelwyr â'r ysgol.

Ein nod yw sicrhau bod dychwelyd i'r ysgol mor normal â phosibl. Fodd bynnag, gallai eich plentyn deimlo:

 • yn gyndyn o adael diogelwch y cartref ar ôl cyfnod estynedig o gyswllt â rhieni a gofalwyr
 • yn bryderus am gael cyswllt estynedig â phobl tu allan i'r cartref
 • gorbryder a achosir gan y pwyslais parhaus ar gadw pellter cymdeithasol a beth yw goblygiadau hynny o ran ei ddiogelwch y tu allan i'r cartref

Er bod ymdopi â'r teimladau hyn yn anodd, maent yn hollol normal.

Bydd staff addysgu a staff cymorth yn barod i roi sicrwydd a chefnogaeth unigol i blant sy'n teimlo fel hyn. Yn ogystal â'r newidiadau i amgylchedd yr ysgol, byddwn yn gwneud popeth i sicrhau bod hwn yn brofiad diogel a chadarnhaol.

Pan na all staff roi cysur corfforol, gall staff wneud llawer o hyd i gysuro o bellter. Gall y staff ddefnyddio iaith sy'n cysuro a goslef y llais, ac atgyfnerthu'r neges fod yr ysgol yn lle diogel a hapus. Gall staff ddilysu teimladau plentyn a rhoi tawelwch meddwl a'i adael i wybod nad oes dim byd o'i le â phoeni e.e. ystumiau rhoi cwtsh.

Bydd profiadau yr holl blant wrth ddysgu gartref yn ystod y 'lockdown' wedi bod yn wahanol. Nid yw dysgu gartref yr un peth â dysgu yn yr ysgol. Bydd ysgolion yn asesu pa fylchau allai fod gan blentyn yn ei ddysgu, ac yn cynllunio sut i fynd i'r afael â'r rhain o fis Medi ymlaen.

Rydym yn sylweddoli y bydd mynd yn ôl i'r arfer yn parhau i fod yn her i rai disgyblion ac y bydd y cyfyngiadau symud wedi cael effaith sylweddol ar eu dysgu a'u hymgysylltiad ag addysg ysgol. Roedd yr amser a dreuliwyd gan ddisgyblion yn yr ysgol dros fis Mehefin/Gorffennaf 2020 yn canolbwyntio ar lesiant a pharatoi ar gyfer dychwelyd i ddysgu yn hydref 2020.

Bydd Llywodraeth Cymru yn darparu £29 miliwn ychwanegol i ysgolion i roi mwy o gymorth i ddysgwyr yn ystod camau hanfodol yn eu haddysg o fis Medi ymlaen.

Bydd yr hyn sy'n cyfateb i 600 o athrawon a 300 o gynorthwywyr addysgu ychwanegol yn cael eu recriwtio drwy gydol y flwyddyn ysgol nesaf, gan dargedu cymorth ychwanegol ar gyfer Blynyddoedd 11, 12 a 13, yn ogystal â dysgwyr difreintiedig ac dysgwyr agored i niwed o bob oed. Bydd hyn yn helpu dysgwyr i ddilyn eu cymwysterau Lefel A a'u TGAU yn 2021 a'r rheiny yr effeithir arnynt fwyaf.

Darperir adnoddau dysgu proffesiynol i gefnogi'r athrawon newydd a'r athrawon presennol, i baratoi ar gyfer mis Medi. Bydd staff yn cael eu recriwtio ar gontract cyfnod penodol am flwyddyn a disgwylir iddynt symud i rolau addysgol yn y flwyddyn ysgol ddilynol. Gallai'r pecyn cymorth, a ddarperir yn ychwanegol ar lefel ysgol, gynnwys cymorth hyfforddi ychwanegol, rhaglenni dysgu personol ac amser ac adnoddau ar gyfer disgyblion blwyddyn arholiad. Bydd amrywiaeth o ddulliau addysgu yn berthnasol, gan gynnwys dysgu cyfunol.

Byddant, ond mae'n bwysig cadw pellter cymdeithasol bob amser. Mae gan y mwyafrif o safleoedd croesfannau ysgol farciau cadw pellter cymdeithasol i helpu i'ch atgoffa o'r rheolau.

Dilynwch gyfarwyddiadau'r hebryngydd croesfannau ysgol ac arhoswch wrth ymyl y ffordd hyd nes y rhoddir cyfarwyddyd i chi groesi. Sicrhewch eich bod yn croesi'r ffordd mewn llinell syth a bod pellter diogel rhyngoch chi a'r hebryngydd.

Daliwch ddwylo'r plant llai.

Os na all eich plant gerdded, beicio neu fynd ar sgwter yn ddiogel i'r ysgol a bod yn rhaid i chi ddod â'r car, peidiwch parcio ger yr ysgol a cherddwch y pum munud / deg munud olaf o'r daith.

Mae'n bwysicach nag erioed i gadw'r llinellau igam ogam melyn (marciau Cadwch yn Glir) yn glir rhag cerbydau i helpu i gadw'r ardal yn fwy diogel i rieni a phlant groesi.

Gofynnir i fodurwyr hefyd adael mwy o bellter rhyngddynt a'r groesfan pan fydd hebryngydd yn dangos ei arwydd 'stop', fel y gallant sicrhau bod 2 fetr rhyngddynt a cherddwyr sy'n croesi'r ffordd.

 

 

Gan ddibynnu ar y wlad rydych wedi teithio oddi wrthych efallai y bydd yn ofynnol i chi hunanynysu am 14 diwrnod ar ôl dychwelyd i'r DU. Mae'n bosibl y bydd y sefyllfa yn newid ac rydym yn argymell eich bod yn edrych ar y canllawiau diweddaraf cyn teithio yn y DU neu dramor.

Mae’n rhaid i blant ysgolion cynradd sy’n 11 oed neu’n hŷn wisgo gorchudd wyneb ar gludiant ysgol oni bai eu bod wedi'u heithrio am resymau meddygol. Mae hyn yn dilyn canllawiau gan Lywodraeth Cymru ac asesiadau risg gan ein darparwyr cludiant. Gall plant iau wisgo gorchudd wyneb, ond nid oes raid. 

Dim ond disgyblion ysgolion uwchradd s'yn gorfod gwisgo gorchudd wyneb mewn ysgolion, a hynny ym mhob man tu allan i’r ystafell ddosbarth.

 

 

 

Gallwch, ond mae’n bwysig iawn cadw at y rheol cadw pellter cymdeithasol 2m ar yr iard, yn ogystal â phobman arall.

Rydyn ni'n gwybod ei bod hi wir yn demtasiwn cyfarch pobl nad ydych chi wedi'u gweld ers amser maith gyda chwtsh neu gusan, neu ymuno â sgwrs gyda grŵp o rieni, ond mae COVID-19 yn dal i fod gyda ni. Hyd yn oed os ydych yn gwisgo masg, mae’n hanfodol cadw pellter cymdeithasol.

 

Byddan, mae addysg gorfforol yn bwysig iawn i blant, ond bydd gwersi yn cael eu haddasu i leihau’r risg o ledaenu COVID-19.

Gallwch wneud pethau’n llawer haws trwy wirio pryd bydd eich plentyn yn cael gwersi AG a sicrhau ei fod yn mynd i'r ysgol yn ei wisg AG ar y dyddiau hynny.

Os nad oes gan blentyn symptomau COVID-19 ond mae ganddo symptomau eraill tebyg i annwyd, megis trwyn yn rhedeg, nid oed angen iddo gael prawf ac nid oes angen iddo hunanynysu. Gall eich plentyn fynd i’r ysgol os yw’n ddigon iach i wneud hynny.

Dylai pob oedolyn wisgo gorchudd wyneb wrth ollwng a chasglu disgyblion, neu wrth ymweld ag ysgolion.

Llwythwch mwy

Addysg ac Ysgolion