COVID-19 - Cwestiynau Cyffredin Ysgolion

Diweddarwyd y dudalen ar: 15/10/2021

Ein prif flaenoriaeth bob amser oedd diogelwch y plant, eu teuluoedd a staff yr ysgolion a bydd hyn yn parhau i fod yn brif ystyriaeth yn ystod y cyfnod o adfer.

Mae'n bwysig ein bod i gyd yn gweithio gyda'n gilydd ac yn dilyn canllawiau cyffredinol COVID gan gynnwys profi'n aml, cadw plant gartref os ydynt yn dangos unrhyw symptomau, waeth pa mor ysgafn, a chael y brechlyn pan gaiff ei gynnig (yn cynnwys pobl ifanc 12 ac 17 oed). Mae'n bwysig ein bod yn parhau i olchi ein dwylo yn rheolaidd a gwisgo gorchuddion wyneb lle bo angen.

Dim ond os yw'r risgiau lleol yn wahanol i'r sefyllfa genedlaethol y bydd angen i ysgolion ystyried rhoi mesurau pellach ar waith, a bydd y cyngor yn gweithio'n agos gydag ysgolion i benderfynu sut y dylid teilwra'r mesurau hyn os oes eu hangen.

Cofiwch:

  • Os yw eich plentyn yn dangos unrhyw un o symptomau 'clasurol' Covid-19 (tymheredd uchel, peswch parhaus newydd neu golled neu newid blas/arogl) ni ddylai fynychu'r ysgol. Archebwch brawf PCR ar-lein neu drwy ffonio 119.
  • Os yw'r prawf yn gadarnhaol, rhowch wybod i'r ysgol. Dylai eich plentyn hunanynysu a pheidio â mynychu'r ysgol tan y dyddiad a roddir gan y gwasanaeth TTP.

Cofiwch nad yw Llywodraeth Cymru erbyn hyn yn argymell bod plant dan 5 yn cymryd profion COVID-19, oni bai bod rhieni/gofalwyr wir yn poeni neu fod meddyg wedi gofyn iddynt wneud.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch ysgolion yn ystod y pandemig, gan gynnwys canllawiau am brofi ac olrhain cysylltiadau, gorchuddion wyneb, a brechiadau, ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

Gweler y Cwestiynau Cyffredin isod ynghylch prydau ysgol a chludiant ysgol. Cysylltwch drwy'r tab "Gofyn cwestiwn" os oes unrhyw beth y mae angen gwybodaeth ychwanegol arnoch amdano.

Diolch i chi am eich cefnogaeth a'ch cydweithrediad parhaus.

Cludiant ysgol

Ydy, ond fe’ch anogir i gadw pellter cymdeithasol. Mae gan y mwyafrif o safleoedd croesfannau ysgol farciau cadw pellter cymdeithasol i helpu i'ch atgoffa o'r rheolau.

Dilynwch gyfarwyddiadau'r hebryngydd croesfannau ysgol ac arhoswch wrth ymyl y ffordd hyd nes y rhoddir cyfarwyddyd i chi groesi. Sicrhewch eich bod yn croesi'r ffordd mewn llinell syth a bod pellter diogel rhyngoch chi a'r hebryngydd.

Daliwch ddwylo'r plant llai.

Os na all eich plant gerdded, beicio neu fynd ar sgwter yn ddiogel i'r ysgol a bod yn rhaid i chi ddod â'r car, peidiwch parcio ger yr ysgol a cherddwch y pum munud / deg munud olaf o'r daith.

Mae'n bwysicach nag erioed i gadw'r llinellau igam ogam melyn (marciau Cadwch yn Glir) yn glir rhag cerbydau i helpu i gadw'r ardal yn fwy diogel i rieni a phlant groesi.

Gofynnir i fodurwyr hefyd adael mwy o bellter rhyngddynt a'r groesfan pan fydd hebryngydd yn dangos ei arwydd 'stop', fel y gallant sicrhau bod 2 fetr rhyngddynt a cherddwyr sy'n croesi'r ffordd.

 

 

Ydy, mae'r cyngor yn ailgyflwyno ei bolisi 'sedd wag' i alluogi dysgwyr sy'n byw o fewn y pellter cerdded i'w hysgol agosaf neu'r ysgol yn eu dalgylch i deithio ar fysiau ysgol lle mae seddi dros ben.

Mae'r dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau ar gyfer blwyddyn 2021/22 wedi'i estyn tan 29 Hydref 2021.

Bydd ceisiadau'n cael eu prosesu yn unol â'r meini prawf cymhwysedd a nodir a bydd seddi'n cael eu dyrannu yng nghanol mis Tachwedd. Nid oes angen i'r rhai sydd eisoes wedi gwneud cais yn ystod y flwyddyn gyfredol ailymgeisio.

Defnyddiwch ein ffurflen ar-lein i wneud cais, a chofiwch ddewis yr opsiwn 'sedd wag' ar y ffurflen gais.

Oes, bydd cludiant yn cael ei ddarparu i ddisgyblion sydd wedi bod drwy'r broses ymgeisio ac sydd wedi cael eu barnu'n gymwys.

Gofynnir i ddisgyblion ddangos eu cerdyn teithio ar ddechrau pob taith (neu ar ddechrau taith y bore yn unig ar gyfer disgyblion ysgolion cynradd). Os nad oes gennych eich cerdyn teithio, bydd yn rhaid i chi roi eich manylion i'r gyrrwr, er mwyn cydymffurfio â'r cynllun Profi, Olrhain, Diogelu.

Rydym yn gofyn i rieni atgoffa eu plant i olchi eu dwylo cyn ac ar ôl teithio.

Rydym hefyd yn gofyn i chi annog eich plant i gadw 2 fetr oddi wrth ei gilydd wrth aros i'w bws gyrraedd.

Rhaid i ddisgyblion ysgolion uwchradd wisgo gorchudd wyneb ar gludiant ysgol.

Bydd y teithwyr yn mynd ar y bysiau fesul un, gan gadw pellter diogel rhwng ei gilydd, a rhaid defnyddio'r sedd wag yng nghefn y bws yn gyntaf. Wrth adael y bws, unwaith eto rhaid i'r disgyblion wneud hyn un ar y tro gan gadw 2 fetr oddi wrth ei gilydd, gan ddechrau gyda'r seddi yn y blaen gyntaf, a gweithio nôl i'r seddi cefn (fel nad yw'r disgyblion sy'n cerdded i lawr yr eil yn pasio unrhyw ddisgyblion eraill sy'n eistedd). Mae'r rheolau hyn yn berthnasol i'r daith yn y bore ac yn y prynhawn.

Cofiwch NA ddylai disgyblion deithio os ydynt yn teimlo'n sâl, yn enwedig os oes ganddynt symptomau COVID-19. Os bydd unrhyw ddisgyblion yn mynd yn sâl tra byddant yn yr ysgol, cysylltir â'u rhieni i fynd â nhw adref.

Nid yw'r broses ymgeisio wedi newid. Gallwch gyflwyno cais ar-lein.

Ni chaniateir rhieni ar gerbydau o dan unrhyw amgylchiadau, a rhaid iddynt gadw at y canllawiau cadw pellter cymdeithasol pan fyddant yn aros i'w plentyn fynd ar y bws neu'n casglu eu plentyn ohono.

Gallwch, ond rydym yn eich annog i beidio â rhoi lifft i unrhyw ddisgyblion eraill nad ydynt yn byw gyda chi.

Bydd, bydd cludiant bwydo yn parhau os yn bosibl, bydd pob cais yn cael ei asesu yn unigol ar sail y capasiti sydd ar gael gennym.

Bydd, bydd pob cerbyd yn cael ei lanhau ar ôl pob taith.

Efallai y bydd rhai gweithredwyr yn darparu hylif diheintio dwylo. Fodd bynnag, hoffem atgoffa rhieni pa mor bwysig yw sicrhau bod plant yn golchi eu dwylo cyn/ar ôl teithio.

Mae amserlen ar gael i'w gweld ar ein gwefan. Pan fyddwch wedi derbyn eich cerdyn teithio, gwnewch yn siŵr bod y manylion stopio a nodir yn gywir, gan y bydd gyrwyr bysiau a thacsis dim ond yn gallu casglu a gollwng disgyblion o'r lleoliadau a nodir ar y cerdyn teithio, ac yn y mannau a nodir ar yr amserlenni.

Mae angen i ddisgyblion sy'n cychwyn mewn ysgol newydd ail-ymgeisio ar frys.

Mae angen i fyfyrwyr coleg wneud cais am gludiant trwy eu coleg - nid trwy'r cyngor.

Oes, mae'n bwysig bod teuluoedd sydd wedi newid cyfeiriad i ail-ymgeisio cyn gynted â phosibl.

Anfonwch e-bost i trafnidiaethgyhoeddus@sirgar.gov.uk gan nodi enw'r disgybl, dyddiad geni, cyfeiriad a manylion llawn y gwall.

Anfonwch e-bost i trafnidiaethgyhoeddus@sirgar.gov.uk gan nodi enw'r disgybl, dyddiad geni, cyfeiriad a chadarnhau eich bod yn dychwelyd i'r chweched dosbarth.

Bydd y trefniadau cludiant ar gyfer disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol yn cael eu hystyried yn unigol. Rydym wedi ailasesu anghenion pob plentyn o ran Covid-19 er mwyn lleihau'r risg o drosglwyddo haint i'r plentyn neu'r staff cludiant. Yn amodol ar yr asesiadau risg unigol ychwanegol hynny, mae'n debygol y bydd darpariaeth arall o ran cerbydau yn cael ei drefnu a/neu bydd yn ofynnol i gynorthwywyr teithwyr (hebryngwyr) wisgo Cyfarpar Diogelu Personol oherwydd yr angen i fod yn agos at y plant i gyflawni eu rôl. Rydym wedi categoreiddio plant er mwyn nodi'r rhai ag anghenion lefel uwch o ran â Covid-19 ac mae'r rhain wedi arwain at fesurau pellach y bydd staff cludiant yn eu rhoi ar waith.

Os nad yw rhieni'n bwriadu defnyddio'r cludiant am ddim i'r ysgol ar gyfer eu plentyn dylent gysylltu â TeithioDysgwyr@sirgar.gov.uk gan ddarparu enw, dyddiad geni ac ysgol y plentyn.

Nid yw'n bosibl cadw pellter cymdeithasol ar gludiant ysgol; fodd bynnag, er mwyn cadw pellter cymdeithasol rhwng y gyrrwr a'r disgyblion, ni fydd y seddi blaen sydd agosaf at y gyrrwr yn cael eu defnyddio.

Gan y bydd y rhan fwyaf o gerbydau'n llawn ac nid oes modd i ddysgwyr eistedd gyda'i gilydd yn eu grwpiau blwyddyn, hoffem bwysleisio pwysigrwydd hylendid da. Bydd hyn nid yn unig yn helpu i leihau'r risg o ledaenu COVID-19 ond hefyd annwyd a ffliw cyffredin, a fydd hefyd o fudd.

Bydd yn ofynnol i ddisgyblion lenwi'r rhan fwyaf o'r seddi yng nghefn y cerbyd yn y lle cyntaf ar gyfer bob taith a defnyddio'r un sedd ar y daith yn ôl adref.

Gofynnwn i rieni sicrhau bod wyneb eu plentyn wedi'i orchuddio pan fydd yn mynd ar y cerbyd, a'i fod wedi golchi neu ddiheintio ei ddwylo. Os bydd disgybl yn cyrraedd heb orchudd wyneb, caniateir iddo deithio i'r ysgol ond bydd y gyrrwr yn gofyn iddo am ei fanylion llawn a bydd yn rhoi gwybod i'r ysgol. Bydd yr ysgol yn darparu gorchudd wyneb i'r disgybl ar gyfer y daith ddychwelyd.

Fodd bynnag, pe bai'r disgybl yn anghofio'r gorchudd wyneb yr ail dro, ni fydd yn cael teithio. Bydd gwrthod cydymffurfio â'r gofyniad hwn yn arwain at atal lle eich plentyn ar gludiant ysgol. Byddwn yn gwerthfawrogi’n fawr pe bai modd i ni gael eich cefnogaeth i atgyfnerthu'r neges hon i’ch plentyn.

Mae'n ofynnol i bob disgyblion ysgolion uwchradd wisgo gorchudd wyneb ar gludiant ysgol oni bai ei fod wedi cael eithriad am resymau meddygol. Mae angen gorchudd wyneb ar gyfer y daith gyfan o ran teithio i'r ysgol a theithio yn ôl.

Bydd y cyngor yn darparu gorchudd wyneb y gellir ei ailddefnyddio i'r disgyblion hynny nad oes ganddynt ddarpariaeth addas.

Bydd methu â gwisgo gorchudd wyneb yn arwain at dynnu'r cludiant yn ôl.

Cofiwch mai'r ffordd fwyaf effeithiol o ddiogelu eich plentyn ac eraill rhag cael eu heintio yw dilyn y rheolau cadw pellter cymdeithasol, osgoi cyffwrdd ag arwynebau a'r wyneb, a golchi dwylo'n rheolaidd. Ni ddylid defnyddio gorchuddion wyneb yn hytrach na dilyn y rhagofalon eraill hyn.

Ni ddylai disgyblion gyffwrdd â thu blaen eu gorchudd wyneb wrth ei ddefnyddio nac wrth ei dynnu i ffwrdd. Rhaid iddynt olchi eu dwylo ar unwaith wrth gyrraedd yr ysgol neu gartref, rhoi gorchuddion wyneb dros dro mewn bin sydd wedi'i orchuddio neu osod gorchudd wyneb y gellir ei ailddefnyddio mewn bag plastig i'w olchi.

Rydym yn annog defnyddio gorchuddion wyneb y gellir eu hailddefnyddio lle y bo'n bosibl, yn hytrach na gorchuddion wyneb untro, gan fod hyn nid yn unig yn well i'r amgylchedd, ond mae’n costio llai hefyd.

Gweler ganllawiau Llywodraeth Cymru ar sut i wneud mwgwd wyneb 3 haen.

Rydym yn gofyn i rieni ddarparu gorchuddion wyneb i'w plant lle y bo'n bosibl a sicrhau eu bod yn eu gwisgo pan fyddant yn mynd ar gludiant i'r ysgol, a'u bod wedi golchi neu ddiheintio eu dwylo. Bydd y cyngor yn darparu gorchudd wyneb y gellir ei ailddefnyddio i'r disgyblion hynny nad oes ganddynt ddarpariaeth addas.

Gweler canllawiau Llywodraeth Cymru ar sut i wneud gorchudd wyneb 3 haen.

Nac oes, gall plant iau wisgo gorchudd wyneb, ond nid oes raid. 

 

 

 

Mae'n rhaid i bob myfyriwr coleg sy'n teithio ar fws i Goleg Sir Gâr a Choleg Sir Benfro wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth oni bai eu bod wedi'u heithrio am resymau meddygol. Mae angen gorchudd wyneb ar gyfer y daith gyfan o ran teithio i'r coleg a theithio yn ôl. Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â'ch coleg yn uniongyrchol.

 

 

Llwythwch mwy

Addysg ac Ysgolion