COVID-19 - Gwybodaeth i Ysgolion

Diweddarwyd y dudalen ar: 19/05/2022

Er mwyn ein helpu i gadw ein hysgolion yn ddiogel a lleihau'r risg o ledaenu'r haint:

  • Peidiwch ag anfon eich plentyn i'r ysgol os oes ganddo unrhyw symptomau COVID-19; trefnwch brawf a dilynwch y canllawiau hunanynysu. Dylech hefyd fod yn ymwybodol o symptomau eraill yn gynnar, fel pen tost, blinder a phoenau cyffredinol sy'n gysylltiedig â'r ffliw fel arfer. Os yw eich plentyn yn sâl, byddem yn eich annog i beidio â'i anfon i'r ysgol nes ei fod yn well.
  • Cofiwch olchi'ch dwylo'n rheolaidd a chael y brechlyn pan gaiff ei gynnig.
  • Gwisgwch orchudd wyneb mewn mannau gorlawn dan do lle mae'n anodd cadw pellter corfforol.
  • Cofiwch fod cwrdd tu allan yn fwy diogel na chwrdd tu mewn.

Bydd y camau syml hyn yn helpu i'n diogelu rhag coronafeirws, yn ogystal ag afiechydon anadlol cyffredin eraill.

Ewch i wefan Llywodraeth Cymru i gael y cyngor diweddaraf i ysgolion ynghylch iechyd y cyhoedd.

Cysylltwch drwy'r tab "Gofyn cwestiwn" os oes unrhyw beth y mae angen gwybodaeth ychwanegol arnoch amdano.

Diolch i chi am eich cefnogaeth a'ch cydweithrediad parhaus.

Addysg ac Ysgolion