Apêl: Os gwrthodir lle mewn ysgol

Diweddarwyd y dudalen ar: 01/06/2020

Coronafeirws (COVID-19)

Mae yna newidiadau i reoliadau apelau derbyn yn ystod yr argyfwng coronafeirws. Ar 4 Mai 2020, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru newidiadau dros dro i Apelau Derbyn i Ysgolion.

Bydd y rheoliadau dros dro newydd yn parhau i fod mewn grym tan 31 Ionawr 2021. Bydd y rheoliadau dros dro yn berthnasol i'r achosion canlynol:

  • Apelau a gyflwynwyd rhwng 4 Mai 2020 a 31 Ionawr 2021
  • Apelau sydd eisoes wedi'u cyflwyno cyn 4 Mai 2020 ond nad oes penderfyniad wedi cael ei wneud arnynt eto

Darganfyddwch beth yw'r newidiadau allweddol a beth mae hyn yn ei olygu i chi fel rhiant.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Os gwrthodir lle i’ch plentyn yn unrhyw un o’r ysgolion rydych wedi gwneud cais amdanynt, cewch eich hysbysu dros yr e-bost. Dim ond os yw’r flwyddyn rydych yn gwneud cais amdani yn llawn y byddwn yn gwrthod lle mewn ysgol. Os gwrthodir lle i’ch plentyn yn unrhyw un o’r ysgolion rydych wedi gwneud cais amdanynt, mae yna hawl i apelio yn erbyn y penderfyniad hwn.

Yr unig eithriad i hyn yw os ydych yn gwneud cais am le Meithrin rhan-amser i’ch plentyn 3 oed. Yn yr achos hwn nid oes hawl i apelio.

Sut mae apelio

  • Rhaid ichi apelio o fewn yr amser ar eich llythyr hysbysu.
  • Mae angen ichi ysgrifennu at y Gwasanaethau Democrataidd yn dweud pam rydych chi’n meddwl y dylai’ch plentyn gael lle yn yr ysgol.
  • Caiff apeliadau eu trefnu gan y Gwasanaethau Democrataidd. Caiff eich apêl ei ystyried gan Banel Apeliadau Annibynnol o 3 neu 5 person, sy'n cynnwys pobl leyg (bobl nad oes ganddynt brofiad personol o reoli / ddarparu addysg mewn unrhyw ysgol) a phobl â phrofiad o faes addysg. Nid yw aelodau’r Panel yn weithwyr cyflog i’r Cyngor a byddwch yn cael gwahoddiad i’r cyfarfod. Cynhelir y cyfarfod fel arfer yng Nghaerfyrddin neu Lanelli.
  • Mae penderfyniad y Panel yn derfynol. Dim ond unwaith ym mhob blwyddyn ysgol y cewch apelio, am bob ysgol.

Gallwch ddisgwyl clywed penderfyniad y Panel ar eich apêl o fewn 7 - 10 diwrnod gwaith o’r gwrandawiad.

Addysg ac Ysgolion