Dyfarnu lleoedd ysgol: Meini prawf

Diweddarwyd y dudalen ar: 15/04/2021

Os oes mwy o geisiadau na nifer y lleoedd sydd ar gael mewn ysgol neilltuol, caiff lleoedd eu dyrannu ar sail y meini prawf isod yn eu trefn blaenoriaeth:

  1. Plant sy’n derbyn gofal a phlant a fu’n derbyn gofal yn y gorffennol (h.y. plant wedi’u Maethu neu’u Mabwysiadu).
  2. Plant sy’n byw yn nalgylch yr ysgol ac sydd â brawd neu chwaer sy’n byw yn yr un cyfeiriad yn mynychu’r ysgol yr un pryd.
  3. Plant sy’n byw yn nalgylch yr ysgol.
  4. Plant sy’n byw y tu allan i ddalgylch yr ysgol ac sydd â brawd neu chwaer sy’n byw yn yr un cyfeiriad yn mynychu’r ysgol yr un pryd.
  5. Plant sy’n byw y tu allan i ddalgylch yr ysgol.

Lle mae Datganiad Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) yn enwi ysgol benodol, rhaid datgan hyn yn glir ar eich ffurflen gais. Ymdrinnir â cheisiadau AAA ar wahân cyn defnyddio’r meini prawf uchod.

I gael rhagor o wybodaeth ar sut rydyn ni’n dyfarnu lleoedd pan gaiff ysgol fwy o geisiadau na nifer y lleoedd sydd ar gael, trowch at y llawlyfr Gwybodaeth i Rieni.

Addysg ac Ysgolion