Dyfarnu lleoedd ysgol: Meini prawf

Diweddarwyd y dudalen ar: 06/04/2020

Coronafeirws (COVID-19)

Mae yna newidiadau i reoliadau apelau derbyn yn ystod yr argyfwng coronafeirws. Ar 4 Mai 2020, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru newidiadau dros dro i Apelau Derbyn i Ysgolion.

Bydd y rheoliadau dros dro newydd yn parhau i fod mewn grym tan 31 Ionawr 2021. Bydd y rheoliadau dros dro yn berthnasol i'r achosion canlynol:

  • Apelau a gyflwynwyd rhwng 4 Mai 2020 a 31 Ionawr 2021
  • Apelau sydd eisoes wedi'u cyflwyno cyn 4 Mai 2020 ond nad oes penderfyniad wedi cael ei wneud arnynt eto

Darganfyddwch beth yw'r newidiadau allweddol a beth mae hyn yn ei olygu i chi fel rhiant.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Os oes mwy o geisiadau na nifer y lleoedd sydd ar gael mewn ysgol neilltuol, caiff lleoedd eu dyrannu ar sail y meini prawf isod yn eu trefn blaenoriaeth:

  1. Plant sy’n derbyn gofal a phlant a fu’n derbyn gofal yn y gorffennol (h.y. plant wedi’u Maethu neu’u Mabwysiadu).
  2. Plant sy’n byw yn nalgylch yr ysgol ac sydd â brawd neu chwaer sy’n byw yn yr un cyfeiriad yn mynychu’r ysgol yr un pryd.
  3. Plant sy’n byw yn nalgylch yr ysgol.
  4. Plant sy’n byw y tu allan i ddalgylch yr ysgol ac sydd â brawd neu chwaer sy’n byw yn yr un cyfeiriad yn mynychu’r ysgol yr un pryd.
  5. Plant sy’n byw y tu allan i ddalgylch yr ysgol.

Lle mae Datganiad Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) yn enwi ysgol benodol, rhaid datgan hyn yn glir ar eich ffurflen gais. Ymdrinnir â cheisiadau AAA ar wahân cyn defnyddio’r meini prawf uchod.

I gael rhagor o wybodaeth ar sut rydyn ni’n dyfarnu lleoedd pan gaiff ysgol fwy o geisiadau na nifer y lleoedd sydd ar gael, trowch at y llawlyfr Gwybodaeth i Rieni.

Addysg ac Ysgolion