Gwneud cais am le mewn Ysgol Gynradd

Cyn gwneud cais rydym yn argymell eich bod yn cysylltu â’r ysgol yr hoffech i'ch plentyn ei mynychu. Mae ymweld â'r ysgol a siarad â'r athrawon yn ffordd wych o wybod a ydych yn gwneud y dewis iawn i chi a'ch plentyn. Cofiwch, hyd yn oed os ydych wedi siarad ag ysgol a’i bod wedi dweud bod lleoedd ar gael, nes i chi wneud cais a chael cadarnhad gennym fod eich plentyn wedi’i dderbyn, ni all ddechrau’r ysgol.

Dim ond ceisiadau ar gyfer ysgolion yn Sir Gaerfyrddin rydyn ni’n eu derbyn ac os ydych yn gwneud cais am ysgol ffydd neu ysgol mewn sir arall gofynnir i chi gysylltu â nhw'n uniongyrchol.

Yn 4 oed mae gan eich plentyn hawl i fynd i ysgol gynradd yn llawn amser. Does dim rhaid ichi anfon eich plant i’r ysgol nes byddan nhw’n 5 oed ond mae llawer o rieni’n teimlo bod cychwyn yn gynnar yn fuddiol.

Pryd i wneud cais

Os cafodd eich plentyn ei eni rhwng: 1af Medi 2013 – 31ain Awst 2014 gallai ddechrau’r ysgol ym mis Medi 2017 neu fis Ionawr/Ebrill 2018. Y dyddiad cau i geisiadau oedd 31ain Ionawr 2017.

Os cafodd eich plentyn ei eni rhwng: 1af Medi 2014 – 31ain Awst 2015 gallai ddechrau’r ysgol ym mis Medi 2018 neu fis Ionawr/Ebrill 2019. Y dyddiad cau i geisiadau yw 31ain Ionawr 2018.

Does dim mantais mewn gwneud cais cynnar, ond mae hi’n bwysig eich bod yn gwneud cais mewn pryd! Os yw’r dyddiad cau wedi pasio, gallwch wneud cais hwyr ond efallai y bydd yn effeithio ar eich siawns o gael lle.

Sut mae gwneud cais

Dim ond ceisiadau ar gyfer ysgolion Sir Gaerfyrddin rydyn ni’n eu derbyn a dim ond ar-lein y gallwch wneud cais. Bydd angen ichi ddarparu’r wybodaeth ganlynol:

  • Enw a chyfeiriad y rhiant/gwarcheidwad* and address
  • E-bost y rhiant/gwarcheidwad**
  • Enw’r plentyn, ei gyfeiriad a’i ddyddiad geni
  • Eich dewis ysgol – gallwch ddewis hyd at dair ysgol, mewn trefn blaenoriaeth

* Rhaid i unrhyw un â chyfrifoldeb rhiant gytuno â’r cais hwn cyn ichi ei gyflwyno.
** Os nad oes gennych gyfeiriad e-bost ni allwch wneud cais ar-lein. Ewch i’ch ysgol leol a byddan nhw’n eich helpu gyda’ch cais.

Beth sy’n digwydd nesaf

Byddwch yn cael cydnabyddiaeth dros yr e-bost gyda chopi .pdf o’ch cais. Bydd unrhyw ohebiaeth am eich cais yn cael ei hanfon dros yr e-bost neu trwy lythyr.

Os oedd eich cais o fewn y terfyn amser cewch eich hysbysu ar 16eg Ebrill neu’r diwrnod gwaith nesaf e.e. O ran y tymor yn cychwyn ym mis Medi 2017 cewch eich hysbysu ar 18fed Ebrill 2017.

Os oedd eich cais yn hwyr mae gennych lai o siawns o gael lle ac ni allwn warantu y bydd eich plentyn yn cychwyn ar ddechrau’r tymor. Byddwn yn eich hysbysu cyn gynted â phosib ond mae’r broses ymgeisio yn cymryd o leiaf chwe wythnos.

Os cynigir lle ichi rhaid ichi gadarnhau eich bod yn derbyn y lle a gynigiwyd o fewn 14 diwrnod. Os na wnewch chi hynny efallai y caiff y lle ei gymryd oddi arnoch. Unwaith yr ydych wedi derbyn lle eich plentyn, rhaid ichi gysylltu â’r ysgol i gytuno ar ddyddiad cychwyn.

Dim ond os yw’r flwyddyn rydych yn gwneud cais amdani yn llawn y byddwn yn gwrthod lle mewn ysgol. Fodd bynnag, os gwrthodir lle i’ch plentyn yn unrhyw un o’r ysgolion Cynradd rydych wedi gwneud cais amdanynt, mae yna hawl i apelio yn erbyn y penderfyniad.

GWNEUD CAIS AM LE MEWN YSGOL GYNRADD

Diweddarwyd y dudalen ar: 04/06/2018